Søk på nettsiden

Sak: 16-093 Klage vedrørende etterfakturering – TrønderEnergi Nett AS

Saken gjaldt etterfakturering. Klager avviste etterfakturert krav. Klager opplyste at hun hadde betalt faktura via avtalegiro. Klager viste til at TrønderEnergi Nett AS har hatt en systematisk feil og derfor ikke tatt stilling til innsendte målinger. TrønderEnergi Nett AS viste til at det var sendt påminnelse om måleravlesning til feil telefonnummer, og derfor hadde de ingen reell målerstand. TrønderEnergi Nett AS har avskrevet et visst antall kWh av kundens totale forbruk i omtvistet periode da standard nettleieavtale § 5-2 ikke er fulgt opp. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

Saken gjelder etterfakturering.        

Regelverk: Standard Nettleieavtale §§ 5-3 og 6-5.

Historikk:

31.03.10 - 26.09.13 – Varsel om måleravlesning utstedt til feil telefonnummer.

26.09.13 – Kundeavlesning

05.04.14 – Kundeavlesning

24.08.15 – Kundeavlesning. Avlesningen fulgt opp og kontrollert av TrønderEnergi Nett.

25.09.15 – Målerbytte

Krav: Klager avviser etterfakturert krav pålydende kr. 26 185,73 for perioden 31.03.10 -24.08.15.

Partenes anførsler:

Klager avviser etterfakturert krav. Klager opplyser at hun etter 2008 kun har betalt faktura med avtalegiro. Klager viser til at det var en systematisk feil som hadde pågått i mer enn 8 år, og at TrønderEnergi ikke har tatt stilling til innsendte målinger. Klager hevder at dersom nettselskapet hadde tatt hensyn til innsendte målinger og foretatt kontrollmåling årlig, ville situasjonen vært unngått.

Klager hevder at beregnet forbruket i tvisteperioden er uriktig. Klager er usikker på om målingen fra 31.03.10 er korrekt. Klager mener at feilestimeringen strekker seg tilbake til 2007, og derfor må gjennomsnittlig årsforbruk regnes fra denne perioden. Klager viser til forbrukshistorikken fra 2003 til 2007, samt etter målerbytte 25.09.15, og krever at etterberegningen justeres til et årlig forbruk i underkant av 50 000 kWh (istedenfor 70 000 kWh).

Klager hevder også at nettselskapets kundebehandling ikke har vært tilfredsstillende.

TrønderEnergi Nett (TEN) viser til at det var sendt ut påminnelse om måleravlesning til feil telefonnummer i perioden 31.03.10 til 26.09.13, og derfor hadde TEN ingen reelle målerstand fra denne perioden. Etter at påminnelse om avlesning ble utstedt til riktig telefonnummer den 28.08.13, mottok TEN avlesninger den 26.09.13 og 05.04.14. Avlesningene ble ikke fulgt opp og kontrollert før TEN mottok kundeavlesning den 24.08.15.

TEN sier at de mottatte målerverdiene før 24.08.15 har blitt underkjent uten videre oppfølgning, og at forbruket derfor ble fakturert etter et estimat som har vist seg å være for lavt. TEN viser imidlertid til at det følger av utstedte fakturaer viktigheten av å kontrollere perioder og avlesninger for å få en riktig faktura.

TEN viser til klagers anførsel om målerstand av 31.03.10, og påpeker at det ikke er grunn til å betvile riktigheten i avlesningen da det ikke er funnet feil ved måleren.

TEN mener at nettleieavtalens § 5-2 ikke er fulgt opp, og har derfor avskrevet 178 520 kWh av kundens totale forbruk i perioden 31.03.10 til 24.08.15. TEN har avskrevet merforbruk før 01.04.14 iht. nettleieavtalens § 6-5. TEN hevder at kravet ikke er urimelig og opprettholder sitt krav.

 

Nemnda ser slik på saken:

Saken gjelder etterfakturering.

Slik denne saken er opplyst og dokumentert, legger nemnda til grunn at den foretatte tredjepartskontrollen av måleren viser at måleren har fungert i samsvar med forskriftskravene til elektriske målere. Når det ikke er funnet feil på måleren, og forbruket representerer et påregnelig forbruk, må kunden, om hun likevel påberoper seg et lavere forbruk enn det målte, sannsynliggjøre dette. Nemnda kan ikke se at et lavere forbruk er sannsynliggjort i dette tilfellet.

I henhold til nettavtalen plikter kunden å lese av måleren i samsvar med de frister som er oppgitt av nettselskapet.  Mangler slik måling, har nettselskapet anledning til å fastsette kundens uttak av strøm skjønnsmessig, dog slik at nettselskapet plikter å påse at alle målepunktene avleses minst en gang i kalenderåret, med mindre dette medfører urimelig kostnad eller ulempe for nettselskapet, jf. nettavtalen § 5-2.

I denne saken legger nemnda til grunn at innklagede ikke manglet måleravlesninger fra klager, men at måleravlesningene har blitt forkastet på grunn av svikt i innklagedes rutiner. Videre legger nemnda til grunn at innklagde har utstedt sms om måleravlesning til feil telefonnummer, og dermed har ikke klager mottatt påminnelse om måleravlesning.

Nemnda har merket seg at det ikke er utstedt skriftlig informasjon/varsel til klager. Etter nemndas vurdering burde det være relativt enkelt og rimelig å sende ut skriftlig informasjon/advarsel til kunden der det uttrykkelig gjøres oppmerksom på at forbruket blir stipulert skjønnsmessig pga manglende avlesning fra kunden, og at det senere vil måtte foretas avregning etter faktisk forbruk. Etter nemndas vurdering bør slik informasjon sendes ut i løpet av det første året etter at fristen etter § 5-2 er gått ut.  Manglende utsendelse av slik informasjon/avlesning vil etter omstendighetene kunne føre til at nettselskapet ikke gis anledning til å etterberegne etterfølgende avvik mellom det stipulerte og faktiske forbruk. Nemnda mener at dersom slik informasjon hadde vært utstedt skriftlig, ville det vært en oppfordring til klager om å undersøke forholdende nærmere.

Nemnda er etter en samlet vurdering av den oppfatning at innklagedes manglende etterlevelse av plikten til å innhente/legge til rette for innhenting av måledata, bør føre til en reduksjon i etterbetalingskravet. 

Det følger av nettleieavtalen at nettselskapet kun kan kreve etterbetaling fra og med siste betalingsfrist etter at feilen ble oppdaget og ikke utover tre år, jf. § 6-5. Når feilen kan tilskrives nettselskapet, kan nettselskapet ikke kreve etterbetaling dersom kunden var i aktsom god tro.

Etter nemndas syn kan ikke klager påberope seg god tro i dette tilfellet og nemnda viser til at det har vært en betydelig reduksjon av det fakturerte forbruket. Det forhold at fakturaene ble betalt via avtalegiro kan ikke lede til noe annet resultat. Strømmen er brukt og i henhold til avtalebestemmelsene skal klager i utgangspunktet betale for forbruket.

I dette tilfellet har innklagede erkjent at nettleieavtalens § 5-2 ikke er fulgt opp, og som følge av dette avskrevet forholdsvis store deler av sitt etterbetalingskrav. Innklagede krever etterbetaling for ett år og tre måneder istedenfor tre år, som er den rammen som følger av foreldelsesloven. Nemnda anser den avkortning som innklagede har tilbudt for å være rimelig. Nemnda anbefaler klager å godta tilbudet.

Nemnda anbefaler ikke at klager gis medhold.

Uttalelsen er enstemmig.

 

VEDTAK

Nemnda anbefaler ikke at klager gis medhold.

Oslo, 13. juni 2016          

Frode Støle, leder
Tina Jåsund Løland, Forbrukerrådet
Linn Hogner Jahr, Forbrukerrådet
Lars Lima, Energi Norge
Jon Aadland, Energi Norge

Elklagenemndas vedtak er rådgivende.

Tips andre

Tips en venn om artikkelen ved å fylle ut og sende dette skjemaet.

Tips en venn om denne artikkelen

Logg inn

Logg inn

Glemt passord?