Søk på nettsiden

Sak: 16-104 Klage vedrørende etterfakturering – Skagerak Nett AS

Saken gjaldt etterfakturering av ikke-målt forbruk. Ved kontroll av anlegget ble det oppdaget at anlegget var feilkoblet. Klager avviste etterfakturert krav. Klager viste til at det var en liten leilighet med peis, panelovn, og kun varme i gulv på kjøkken og bad. Skagerak Nett AS viste til at de ikke hadde mottatt melding eller bestilling av ny måler etter endring av det elektriske anlegget hos klager, noe som forårsaket at kun ca 10 % av det reelle forbruk er blitt registrert og fakturert. Skagerak har avskrevet i henhold til foreldelsesloven. Skagerak opprettholdt sitt krav. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

Saken gjelder etterfakturering av ikke-målt forbruk.

Regelverk: Standard Nettleieavtale §§ 5-4 og 6-5.

Historikk:

02.12.06 – Kundeforhold opprettet.

03.06.15 – Det ble ved kontroll av måler oppdaget at forbruk på den ene fasen var umålt.       Feilkobling ble rettet av Skagerak Nett og måler ble byttet.

15.03.16 – Befaring i klagers leilighet.

Krav: Klager avviser etterfakturert krav pålydende kr.18 801,08.

Partenes anførsler:

Klager avviser etterfakturert krav. Den 03.06.15 ble det ved kontroll av strømanlegget og dens tilkoblinger oppdaget at fase 1, 2 og 3 (RST) INN ikke samsvarer med faserekkefølgen 1, 2 og 3 UT. Gammel måler ble byttet ut og feilkoblingen ble rettet av Skagerak Nett.

Klager viser til at etterfaktureringen avvises på det grunnlag at det er en liten leilighet, leiligheten har peis, panelovn og kun varme i gulv på kjøkken og bad. Det er bedt om at saken tas med el-entreprenøren.

Klager opplyser at han alltid har betalt fakturaene fortløpende og mener derfor at kravet er urimelig.

Skagerak Nett AS (Skagerak) viser til at el-entreprenøren er, i henhold til forskrift, pliktig til å melde fra til Skagerak om endringer fra 1 til 3 faset anlegg. Skagerak har ikke mottatt melding eller bestilling av ny måler. Dette har forårsaket at kun ca 10 % av det reelle forbruk er blitt registrert og fakturert i perioden 02.12.06 til 03.06.15.

Skagerak sier at det er foretatt flere beregninger av forbruk ut fra nye data etter målerskifte, samt at det har fremkommet opplysninger som har gjort at det ble innrømmet en reduksjon av etterfaktureringen. Det ble foretatt en befaring den 15.03.16 for å avklare hva som ble belastet de respektive kursene. Skagerak hevder at den reduksjon som ble foretatt etter befaringen er tilstrekkelig.

Skagerak viser til at antatt årsforbruk er justert ned til 12 000 kWh per år. Skagerak har i henhold til foreldelsesloven avskrevet 53 326 kWh som foreldet. Skagerak opprettholder sitt krav.

 

Nemnda ser slik på saken:

Saken gjelder etterfakturering av ikke-målt forbruk.

I henhold til Standard Nettleieavtale § 5-4 Feil ved måleutstyr, kan nettselskapet stipulere forbruket dersom måleapparatet ved kontroll viser mer eller mindre enn det virkelige forbruk eller hvis måleapparatet ikke har virket. Forbruket beregnes på grunnlag av anleggets tidligere normale forbruk eller på basis av nye kontrollmålinger i en tilsvarende periode. Etterberegningen skjer fra og med siste betalingsfrist etter at feilen ble oppdaget og som hovedregel ikke utover tre år, jf. lov om foreldelse av fordringer.

I denne saken legger nemnda på bakgrunn av de foreliggende opplysninger til grunn at det er blitt gjort arbeid på anlegget av en installatør. Videre legger nemnda til grunn at det var feil fasetilknytning til måleren som forårsaket at Skagerak Nett AS ikke fikk de data de trengte for å fakturere reelt forbruk. Feilkoblingen av måleren kan ikke tilskrives nettselskapet.

Det er uklart når det ble gjort endringer på anlegget. Nemnda legger imidlertid vekt på at forbruket må ha blitt betydelig redusert fra og med feilkoblingen, noe klager burde oppdaget. Det er på det rene at klager har brukt vesentlig mer strøm enn han har betalt for. Vilkårene for etterfakturering er oppfylt. Nettselskapet har kommet klager i møte ved å redusere sin opprinnelige stipulering av forbruket etter å ha vært på befaring i leiligheten og fått synspunkter fra både klager og utleier. Nemnda har ikke bemerkninger til den reviderte stipulering nettselskapet har gjort. 

Nemnda mener at innklagede kan etterfaktureres for de siste tre års forbruk, slik nettselskapet også har gjort.

Nemnda anbefaler ikke at klager gis medhold.

Uttalelsen er enstemmig.

 

VEDTAK

Nemnda anbefaler ikke at klager gis medhold.

Oslo, 13. juni 2016

Frode Støle, leder
Tina Jåsund Løland, Forbrukerrådet
Linn Hogner Jahr, Forbrukerrådet
Lars Lima, Energi Norge
Jon Aadland, Energi Norge

Elklagenemndas vedtak er rådgivende.

Tips andre

Tips en venn om artikkelen ved å fylle ut og sende dette skjemaet.

Tips en venn om denne artikkelen

Logg inn

Logg inn

Glemt passord?