Søk på nettsiden

Sak: 16-105 Klage vedrørende etterfakturering – TrønderEnergi Nett AS

Saken gjaldt etterfakturering av for lite fakturert forbruk på grunn av manglende avlesninger. Klager avviste etterfakturert krav. Klager opplyste at det ikke ble gjort noen avlesning av måler ved innflytting. Klager mente at forbruket måtte være mindre enn det som var estimert. TrønderEnergi Nett AS opprettholdt sitt krav. TrønderEnergi Nett AS oppdaget at nettselskapets forpliktelse iht. nettleieavtalen § 5-2 ikke var oppfylt og har derfor redusert det fakturert kravet med 25 %. Klager ble enstemmig gitt delvis medhold.

Saken gjelder etterfakturering.     

Regelverk: Standard Nettleieavtale §§ 5-2 og 6-5.

Historikk:

19.10.12 – Kundeavlesning - målerstand 739 867 kWh. Kundeforhold opprettet.

26.09.15 – Utstedt varsel om måleravlesning.

01.10.15 – Kundeavlesning - målerstand 837 593 kWh.

Krav: Klager avviser etterfakturert krav pålydende kr. 15 216,58.

Partenes anførsler:

Klager viser til sin strømbestilling av 19.10.12, og sier at både målerstand og avlesningsdato manglet ved bestillingen. Klager opplyser at det ikke ble gjort noen avlesninger ved innflyttingen, og mener at man må gå igjennom alle tidligere avlesninger for å se hvem som har meldt inn feil målestand.

Klager opplyser at han oppholder seg 5-6 måneder i utlandet, samt at boligen er helt restaurert med 15 cm isolasjon i veggene og tre lags glass, og mener derfor at forbruket må være mindre enn det som er estimert.

Klager sier at han ikke har fått spørsmål om å avlese måleren, og at han antok at måleren ble lest av automatisk. Klager mener at TrønderEnergi sin kundebehandling ikke er tilfredsstillende.

Klager avviser etterfakturert krav.

TrønderEnergi Nett AS (TEN) viser til at klager har vært avregnet kvartalsvis og alle fakturaer i perioden 19.10.12 til 01.07.15 har vært basert på et estimert forbruk. TEN mottok den første reelle kundeavlesningen siden oppstart av kundeforholdet den 01.10.15. Det ble da oppdaget et etterslep på 43 987 kWh. Klager ble fakturert for dette forbruket.

TEN oppdaget ved gjennomgang av saken at nettselskapets forpliktelse iht. nettleieavtalen § 5-2 ikke var oppfylt. TEN hadde ikke sendt klager påminnelse om avlesning av måler før den 26.09.15. TEN påpeker imidlertid at det opplyses på TENs fakturaer om å kontrollere avregningsperioder og målerstander, og at det er viktig å lese av måleren for å få en riktig faktura.

TEN har redusert det ikke fakturerte merforbruket med 25 %, med bakgrunn i at plikten til å innhente måleravlesning ikke er overholdt. TEN opprettholder sitt krav på kr. 15 216,58.

 

Nemnda ser slik på saken:

Saken gjelder etterfakturering av for lite fakturert forbruk på grunn av manglende avlesninger. 

På bakgrunn av de foreliggende opplysninger legger nemnda til grunn at måleren ble korrekt avlest av SKS Kraftlag AS da klager flyttet inn i boligen 19.10.12. Anlegget ble deretter ikke avlest før 01.10.15.  Forbruket ble i denne perioden stipulert. Differansen mellom målingene viser det faktiske forbruket. Forbruket er bestridt, men det er etter nemndas syn ingen holdepunkter for at det målte forbruket ikke er korrekt.

I henhold til nettavtalen plikter kunden å lese av måleren i samsvar med de frister som er oppgitt av nettselskapet.  Mangler slik måling, har nettselskapet anledning til å fastsette kundens uttak av strøm skjønnsmessig, dog slik at nettselskapet plikter å påse at alle målepunktene avleses minst en gang i kalenderåret, med mindre dette medfører urimelig kostnad eller ulempe for nettselskapet, jf. nettavtalen § 5-2.

Det er et relativt stort antall abonnenter som ikke leser av måleren minst en gang i året.  Det vil medføre mye arbeid og store kostnader om nettselskapet skulle reise rundt å lese av disse målerne så snart fristen er oversittet.  Det må derfor etter nemndas vurdering normalt aksepteres at nettselskapene lar det gå noe lenger tid før avlesning søkes gjennomført av nettselskapets folk.  I den mellomliggende fase burde det imidlertid etter nemndas vurdering være relativt enkelt og rimelig å sende ut skriftlig informasjon/advarsel til kunden der det uttrykkelig gjøres oppmerksom på at forbruket blir stipulert skjønnsmessig pga manglende avlesning fra kunden, og at det senere vil måtte foretas avregning etter faktisk forbruk.  Etter nemndas vurdering bør slik informasjon sendes ut i løpet av det første året etter at fristen etter § 5-2 er gått ut.  Manglende utsendelse av slik informasjon/avlesning vil etter omstendighetene kunne føre til at nettselskapet ikke gis anledning til å etterberegne etterfølgende avvik mellom det stipulerte og faktiske forbruk.

Nemnda legger på bakgrunn av de foreliggende opplysninger til grunn at innklagede ikke sendte klager påminnelse om måleravlesning.  Det burde innklagede ha gjort.  Innklagede måtte videre være klar over at stipulering i dette tilfellet ville være forbundet med usikkerhet da klager ikke hadde bodd i boligen tidligere. Det gikk nærmere tre år mellom måleravlesning i 2012 og den neste i 2015, hvilket innebærer at nettselskapets frist for å sørge for avlesning etter nettleieavtalen er oversittet med nærmere to år.

Nemnda er etter en samlet vurdering av den oppfatning at innklagedes manglende etterlevelse av plikten til å innhente/legge til rette for innhenting av måledata, kombinert med manglende kunnskap om historikk om klagers forbruk, bør føre til en reduksjon i etterbetalingskravet. 

I dette tilfellet har innklagede erkjent at nettleieavtalen § 5-2 ikke er fulgt opp, og avskrevet klager med 25 %. Nemnda anser den avkortning som innklagede har tilbudt for å være rimelig.

Det følger av nettleieavtalen at nettselskapet kun kan kreve etterbetaling fra og med siste betalingsfrist etter at feilen ble oppdaget og ikke utover tre år, jf. § 6-5. Fristen avbrytes ved innsendelse av saken til Elklagenemnda, jf. lov om foreldelse av fordringer § 16 nr. 2 bokstav a. Foreldelse ble avbrutt da nemnda mottok saken 30.03.16. Krav som forfalt tidligere enn tre år før denne dato, det vil si før 30.03.13, er foreldet. Nemnda er av den oppfatning at TrønderEnergi Nett AS har rett til å avregne forbruk fra dette tidspunkt.

Nemndas konklusjon er at TrønderEnergi Nett AS har grunnlag for å kreve etterbetaling, men at kravet må reduseres noe som følge av foreldelsesreglene, ved at skjæringstidspunktet for etterbetalingskravet beregnes fra 30.03.13, deretter reduseres kravet med 25 % som følge av at nettleieavtalen § 5-2 ikke er fulgt opp. Dette innebærer at nemnda anbefaler at klager gis delvis medhold.

Uttalelsen er enstemmig.

 

VEDTAK

Nemnda anbefaler at klager gis delvis medhold, ved at skjæringstidspunktet for etterbetalingskravet beregnes fra 30.03.13, og at kravet deretter reduseres med 25 %.

Oslo, 13. juni 2016

Frode Støle, leder
Tina Jåsund Løland, Forbrukerrådet
Linn Hogner Jahr, Forbrukerrådet
Lars Lima, Energi Norge
Jon Aadland, Energi Norge

Elklagenemndas vedtak er rådgivende. Ved vedtak som går imot innklagede, skal innklagede gi begrunnet melding til klager og nemnda innen fire uker dersom vedtaket ikke vil bli fulgt.

 

 

Tips andre

Tips en venn om artikkelen ved å fylle ut og sende dette skjemaet.

Tips en venn om denne artikkelen

Logg inn

Logg inn

Glemt passord?