Søk på nettsiden

Sak: 16-094 Klage vedrørende fakturering – Telinet Energi AS

Saken gjaldt tvist om tilgodebeløp. Klager hevdet å ha et tilgodebeløp og krevde dette utbetalt. Klager hevdet at årsavregningene ikke var korrekte. Telinet Energi AS avviste klagers krav. Telinet Energi AS hevdet at det ikke var noe feil i kundeforholdet eller avregningene. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

Saken gjelder tvist om tilgodebeløp.       

Regelverk: Standard Kraftleveringsavtale § 2-1.

Historikk:

2013-2015 – Årsavregninger

Krav: Klager hevder å ha et tilgodebeløp på kr. 1 470,53, og krever dette utbetalt.

Partenes anførsler:

Klager sier at hun flere ganger har etterlyst årsavregninger fra Telinet. Da klager mottok avregningen for 2014, var ikke avregningen korrekt og bare halvparten av alle a konto innbetalinger var registrert. Klager mottok korrigert kreditnota, men sier at bare 2 av a konto innbetalingene som fremkommer stemmer med det som faktisk er fakturert og betalt. Klager sier at også faktura fra november/desember 2015 var trukket fra på årsavregningen.

Klager sier at årsavregningen for 2015 heller ikke var korrekt. Klager mener at den viste for lite innbetalt à konto, samt at faktura fra november/desember 2015 igjen var trukket fra.

Klager hevder at årsavregningen for 2013 heller ikke var korrekt og sier at hun ikke har mottatt korrigering.

Klager hevder at hun har et tilgodebeløp og krever dette kreditert. Klager viser til egen oppstilling, der det følger hva som er innbetalt via nettbank, forbruk iht årsavregning, samt hva som er kreditert i nettbank iht årsavregning. Klager mener at interne belastninger, hvor faktura ikke er sendt nettbank og/eller trukket tilbake og kun internt belastet, ikke følger av mottatt dokumentasjon.

Telinet Energi AS (Telinet) hevder at det ikke er noe feil i klagers kundeforhold og avregninger. Telinet sier at de flere ganger per e-post har forsøkt å forklare kunden beregningene.

Telinet viser til regnskap med alle innbetalinger, forskudd og avregninger, og sier at de ikke klarer å forstå hva kunden mener er feil.

Telinet opplyser at klager fortsatt er kunde.

Telinet sier at de ikke har mer å legge til da de ikke finner noen feil. Telinet avviser klagers krav.

 

Nemnda ser slik på saken:

Saken gjelder fakturert forbruk.

I henhold til Standard Kraftleveringsavtale § 3-3 må kraftleverandøren opplyse om de krever etterskuddsvis betaling, a konto eller forskuddsvis fakturering. A konto- og forskuddsfakturering vil si at fakturering skjer helt eller delvis på forskudd og basert på estimert forbruk.

Slik saken er opplyst og dokumentert, legger nemnda til grunn at klager faktureres forskuddsvis på grunnlag av foregående års forbruk. Et slikt faktureringsopplegg har vært vanlig og er lovlig. Det er med virkning fra 1. januar 2016 innført strengere regulering av forskuddsvis fakturering av strøm i forskrift om måling, avregning, fakturering av nettjenester og elektrisk energi, nettselskapets nøytralitet mv. av 1999 (avregningsforskriften) § 7-1b. Nemnda kommer nærmere tilbake til de nye reglene.

Ut fra sakens dokumenter har nemnda ikke funnet grunnlag for å konstatere at den konkrete faktureringen som er gjort har vært feil eller forskriftsstridig. Fakturering på forskuddsbasis kan føre til at det er vanskeligere å forstå strømregningen og kontrollere at den har blitt riktig, men nemnda har ikke funnet konkrete feil. Nemnda har merket seg at Telinet Energi AS har brukt en profesjonell ekstern leverandør av avregningstjenester (Maik AS), og at heller ikke denne leverandøren etter gjennomgang av klagers sak har funnet feil.

Nemnda bemerker imidlertid at dersom klager ønsker å unngå kompleksiteten som følger med forskuddsfakturering, kan klager velge en strømavtale som er basert på etterskudds­fakturering.

Klagers anførsler og krav foranlediger ellers kommentarer fra nemnda om tre problemstillinger.

For det første har nemnda vurdert hvorvidt en kraftleverandør har anledning til å operere med à konto/forskuddspriser per kWh som avviker vesentlig fra avtalt pris, noe klager hevder at Telinet har gjort. Nemnda kan ikke se at dette er rettmessig og mener at enhetsprisene ved forskuddsbetaling må stå i forhold til kontraktsprisene. Er det avtalt en fast enhetspris må denne brukes, og om det er avtalt spotpris, må man basere seg på et rimelig estimat av hva spotprisen i leveringsperioden vil være. Fra og med 1. januar 2016 følger det av avregningsforskriften § 7-1b tredje ledd at kraftleverandører som krever forskuddsbetalt må basere seg på enhetsprisen i "månedskontrakt på en representativ finansiell nordisk kraftbørs, referert systempris" – NordPools forwardpris – for den aktuelle leveringsperioden. Nemnda kan ikke se at Telinet Energi AS har fakturert klager med enhetspriser som ikke står i forhold til avtalt pris.

For det andre har nemnda vurdert hva som kan kreves i kraftvolum (antall kWh) ved forskuddsfakturering. Nemnda viser til at fra 1. januar 2016 ble det vedtatt endringer i avregningsforskriften, hvor det ble nedfelt faste rammer for hvordan forskuddsfakturering skal beregnes. Formålet med forskriftsendringene var å redusere den risikoen enkelte forbrukere har blitt eksponert for når kraftleverandøren deres har krevet inn store forskudd basert på urimelig høye antagelser om både pris og forventet forbruk i målepunktet, jf. NVEs rapport nr. 60 av 2015. Det er nå uttrykkelig regulert i avregningsforskriften §7-1 b tredje ledd tredje punktum at ved forskuddsfakturering skal beregning av volum baseres på historiske forbruksdata i målepunktet. Etter nemndas syn har Telinet Energi AS tilsynelatende operert med høyere à kontovolumer overfor klager i 2013, men dette var forut for de nevnte innstrammingene i forskriftsreguleringen.

For det tredje har nemnda vurdert hvorvidt en kunde kan kreve å få utstedt årsavregninger fra energiselskapet. Nemnda kan ikke se at det følger av avregningsforskriften at klager har krav på å få utstedt årsavregning, og noe slikt krav følger heller ikke av standard kraftleveringsavtale. Nemnda legger derfor til grunn at energiselskapet ikke har plikt til å sende ut årsavregning.

Nemnda kan ikke anbefale at klager gis medhold.

Uttalelsen er enstemmig.

 

VEDTAK

Nemnda anbefaler ikke at klager gis medhold.

Oslo, 29. august 2016       

Frode Støle, leder
Tina Jåsund Løland, Forbrukerrådet
Linn Hogner Jahr, Forbrukerrådet
Lars Lima, Energi Norge
Jon Aadland, Energi Norge

Elklagenemndas vedtak er rådgivende.

 

Tips andre

Tips en venn om artikkelen ved å fylle ut og sende dette skjemaet.

Tips en venn om denne artikkelen

Logg inn

Logg inn

Glemt passord?