Søk på nettsiden

Sak: 16-163 Klage vedrørende etterfakturering på grunn av feilavlesning – Nesset Kraft AS

Saken gjaldt etterfakturering på grunn av feilavlesning. Klager avviste etterfakturert krav. Klager hevdet at han var i god tro. Klager mente at kravet var urimelig og sa at det var merkelig at energiselskapet ikke har merket noe tidligere da forbruket skal ha vært mye mer enn det som var avlest. Nesset Kraft AS opprettholdt sitt krav. Nesset Kraft AS viste at det ved en kontrollavlesning ble avdekket for lav avlesning fra måleren ble montert i 2011. Nesset Kraft AS mente at det er eier av måleren som er ansvarlig for å melde inn riktig forbruk. Klager ble enstemmig gitt delvis medhold, ved at det foretas en ny beregning av etterbetalingskravet.

Saken gjelder etterfakturering på grunn av feilavlesning.

Regelverk: Standard Nettleieavtale §§ 5-2 og 6-5. Standard Kraftleveringsavtale § 2-2.

Historikk:

2011 – Målerbytte

01.01.13 – Kundeforhold opprettet

28.02.15 – Kundeforhold avsluttet

05.01.16 – Kontrollavlesning av Det Lokale Eltilsyn (DLE)

Krav: Klager avviser etterfakturert krav pålydende kr. 28 452.

Partenes anførsler:

Klager avviser etterfakturert krav for perioden 01.01.13 til 28.02.15.

Klager hevder han var i god tro om at måleravlesningene var korrekte. Klager sier at de foretok avlesning kun slik det ble vist av installatøren ved målerbyttet.

Klager mener at kravet er urimelig. Klager sier at det er merkelig at energiselskapet ikke har merket noe tidligere da forbruket skal ha vært mye mer enn avlest.

Nesset Kraft AS (NK) viser til at ved kontrollavlesning av DLE den 05.01.16 ble det avdekket for lav avlesning fra måleren ble montert i 2011. Det ble beregnet et gjennomsnittlig merforbruk pr dag i perioden fra 2011 og ble utstedt faktura for de siste 3 år til 2 eiere i 3-årsperioden.

NK viser til standard nettleieavtale og hevder at det er eier av måler som er ansvarlig for å melde inn riktig forbruk, samt at det er kundens ansvar å sette seg inn i hvordan måleren skal avleses.

NK viser til at måleren er av den typen at man kan velge å se på nå-forbruk, antall timer måleren har gått, trilleteller m.m. NK mener at klager i dette tilfellet har gjort en aktiv handling med å trykke på måleren slik at det er antall timer som fremkommer og ikke forbruk. NK sier at det innmeldte forbruket har vært svært lavt og har vært konstant fra periode til perioden.

 

Nemnda ser slik på saken:

Saken gjelder etterfakturering på grunn av feilavlesning.

I henhold til Standard Nettleieavtale §§ 6-3 og 6-5 danner de verdier som avleses av nettselskapets måleutstyr, grunnlaget for beregning av nettleie og energiforbruk i målepunktet og nettselskapet kan kreve etterbetaling for enhver avregningsfeil. Når avregningsfeilen kan tilskrives nettselskapet kan etterbetaling imidlertid ikke kreves dersom nettkunden var i aktsom god tro.

Det er uomtvistet at feilen i dette tilfellet har oppstått ved at klager har avlest timeverdier og ikkekilowattimeverdier.  Dette er klart ingen avregningsfeil som kan tilskrives nettselselskapet. På bakgrunn av de foreliggende opplysninger er det heller ikke sannsynliggjort at nettselskapet kan lastes for den misforståelse som har oppstått. 

Etter nemndas syn har klager uansett ikke vært i aktsom god tro i dette tilfellet, da måleren er av den typen at man aktivt kan velge å se forskjellige verdier, bl.a. antall timer måleren har gått eller antall kilowattimer den har målt.

Nemnda legger til grunn at det faktiske forbruket ikke er omstridt. Strømmen er brukt og i henhold til avtalebestemmelsene skal klager betale for forbruket. Etterbetaling kan imidlertid ikke kreves for mer enn tre år tilbake i tid, jf. lov om foreldelse av fordringer.

I dette tilfellet har innklagede lagt visse forutsetninger til grunn for etterberegningskravet. For det første gjelder etterberegningskravet for tre år, fra 2013 til 2015. For det andre er beregningen basert på de faktiske priselementer som er gjeldende for 2016. For det tredje er forbruksavgift og enovaavgift basert på satser for 2016. Etter nemndas syn må beregningen baseres på priser og avgiftssatser for angjeldende periode, og ikke for 2016.

Nemndas konklusjon er at Nesset Kraft AS har grunnlag for å kreve etterbetaling, men at kravet må beregnes på nytt etter priselementer og avgiftssatser for angjeldende periode.

Nemnda anbefaler at klager gis delvis medhold, ved at det foretas en ny beregning av etterbetalingskravet.

Uttalelsen er enstemmig.

 

VEDTAK

Nemnda anbefaler at klager gis delvis medhold, ved at det foretas en ny beregning av etterbetalingskravet.

Oslo, 29. august 2016

Frode Støle, leder
Tina Jåsund Løland, Forbrukerrådet
Linn Hogner Jahr, Forbrukerrådet
Lars Lima, Energi Norge
Jon Aadland, Energi Norge

Elklagenemndas vedtak er rådgivende. Ved vedtak som går imot innklagede, skal innklagede gi begrunnet melding til klager og nemnda innen fire uker dersom vedtaket ikke vil bli fulgt.

Tips andre

Tips en venn om artikkelen ved å fylle ut og sende dette skjemaet.

Tips en venn om denne artikkelen

Logg inn

Logg inn

Glemt passord?