Søk på nettsiden

Sak: 16-179 Klage vedrørende etterfakturering på grunn av manglende avlesninger – BKK Nett AS

Saken gjaldt etterfakturering på grunn av manglende avlesninger. Klager avviser etterfakturert krav. Klager hevdet at hun ikke har mottatt noen forhåndsinformasjon om måleravlesning, og at hun på bakgrunn av dette ikke har kunnet gi BKK Nett AS måleravlesninger. BKK nett AS opprettholdt sitt krav. BKK Nett AS viste til at det i vedleggene som sendes sammen med fakturaene understrekes viktigheten av korrekt målerstand. BKK Nett AS påpekte at de ikke har fått post i retur, og at alle fakturaene ble innbetalt. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

 

Saken gjelder etterfakturering av forbruk på grunn av manglende avlesninger.    

Regelverk: Standard Nettleieavtale §§ 5-2 og 6-5.

Historikk:

30.10.11 – Kundeforhold opprettet

14.11.11 – Utstedt bestillingsbekreftelse

27.11.13 – Kontrollavlesning, målerstand 195 003 kWh

13.04.16 – Kontrollavlesning

18.04.16 – Kontrollavlesning, målerstand 224 515 kWh

Krav: Klager avviser etterfakturert krav pålydende kr. 12 923,47.

Partenes anførsler:

Klager avviser etterfakturert krav for perioden 27.11.13 til 18.04.16. Klager hevder at hun ikke har mottatt noen forhåndsinformasjon om måleravlesning, og at hun på bakgrunn av dette ikke har kunnet gi BKK måleravlesninger.

Klager mener det ikke er riktig at hun blir fakturert for et så stort etterslep når hun ikke var blitt informert om måleravlesning per post, e-post eller mobil. Klager sier BKK har hatt feil postadresse, feil mobilnummer samt feil e-postadresse.  Klager hevder hun ikke visste at målerstanden ikke var korrekt.

Klager hevder at kravet er urimelig og sier at BKK har benyttet uriktige kundeopplysninger, ikke gitt informasjon om måleravlesning, samt latt det gå lang tid før det ble foretatt kontrollavlesning. Klager viser til foreldelsesloven og hevder at kravet er foreldet.

BKK Nett AS (BKK) viser til at da klager flyttet inn, overtok hun måleren via bestillingsskjema fra eiendomsmegler. Klager oppga da fakturaadresse, e-postadresse og mobilnummeret som har blitt benyttet for varsel om avlesning. Det ble sendt bestillingsbekreftelse den 14.11.11, der klager oppfordres til å ta kontakt dersom noen av opplysningene ikke er korrekte. Det ble foretatt kontrollavlesning 27.11.13, 13.04.16 og 18.04.16 grunnet manglende innsendt måleravlesning.

BKK viser til at det understrekes i vedleggene som sendes sammen med fakturaene viktighet av korrekt målerstand, og at nettkunden må oppdatere personlia/kontaktinformasjon.

BKK påpeker at de ikke har fått post i retur, og alle fakturaer er innbetalt. BKK mener at det derfor ikke er tvil om at klager har mottatt post fra BKK via den oppgitte adressen. Videre mener BKK at det ikke er mulig for de å knytte det nye mobilnummeret hun har oppgitt til abonnementet, da det er registrert på et firma med adresse et annet sted. BKK mener også at det er kundens ansvar å oppdatere endring av e-postadresse.

BKK tilbakeviser klagers påstand om at kravet er foreldet. BKK opprettholder sitt krav.

 

Nemnda ser slik på saken:

Saken gjelder etterfakturering på grunn av manglende avlesninger.

I henhold til nettavtalen plikter kunden å lese av måleren i samsvar med de frister som er oppgitt av nettselskapet.  Mangler slik måling, har nettselskapet anledning til å fastsette kundens uttak av strøm skjønnsmessig, dog slik at nettselskapet plikter å påse at alle målepunktene avleses minst en gang i kalenderåret, med mindre dette medfører urimelig kostnad eller ulempe for nettselskapet, jf. nettavtalen § 5-2. Tilsvarende forpliktelse for nettselskapet følger av forskrift av 11. mars 1999 nr. 301 om måling, avregning og samordnet opptreden ved kraftomsetning og fakturering av nettjenester (avregningsforskriften) § 3-3.

Det er et relativt stort antall abonnenter som ikke leser av måleren minst en gang i året.  Det vil medføre mye arbeid og store kostnader om nettselskapet skulle reise rundt å lese av disse målerne så snart fristen er oversittet.  Det må derfor etter nemndas vurdering normalt aksepteres at nettselskapene lar det gå noe lenger tid før avlesning søkes gjennomført av nettselskapets folk.  I den mellomliggende fase burde det imidlertid etter nemndas vurdering være relativt enkelt og rimelig å sende ut skriftlig informasjon/advarsel til kunden der det uttrykkelig gjøres oppmerksom på at forbruket blir stipulert skjønnsmessig pga manglende avlesning fra kunden, og at det senere vil måtte foretas avregning etter faktisk forbruk.  Etter nemndas vurdering bør slik informasjon sendes ut i løpet av det første året etter at fristen etter § 5-2 er gått ut.  Manglende utsendelse av slik informasjon/avlesning vil etter omstendighetene kunne føre til at nettselskapet ikke gis anledning til å etterberegne etterfølgende avvik mellom det stipulerte og faktiske forbruk.

Nemnda legger på bakgrunn av de foreliggende opplysninger til grunn at innklagede ikke sendte klager brev med skriftlig påminnelse om måleravlesning. Det burde innklagede ha gjort. Innklagede har sendt klager påminnelse om måleravlesning per SMS. Disse har imidlertid ikke blitt mottatt av klager, da hun tidlig i kundeforholdet byttet telefonnummer uten å informere nettselskapet. For å ta høyde for slike situasjoner, mener nemnda at innklagede også bør ha rutine om å sende brev til kunder om konsekvenser av ikke å sende inn målerstand.

I denne saken legger nemnda vekt på at klager har mottatt fakturaer per post da fakturaene har blitt betalt. Med fakturaene har det flere ganger fulgt fakturavedlegg med informasjon om enkle måter å melde inn målerstand på, samt oppfordring om å gi nettselskapet opplysning om epostadresse og å sjekke at nettselskapet har korrekte opplysninger om kunden. Etter nemndas syn er det i kundens interesse å oppdatere kontaktinformasjon og informere energiselskapet om dette, og det er ikke urimelig å forvente at dette gjøres. Nemnda mener at det vil være vanskelig for energiselskapene å oppdatere denne informasjonen fortløpende uten at kundene aktivt sender inn ny informasjon. Hadde klager fulgt opp dette, ville hun mottatt en lang rekke sms-varsler om måleravlesning.

Til tross for at nemnda har konstatert at BKK ikke har hatt fullgode rutiner for varsling og informasjon til kunder som ikke sender inn måleravlesning, har nemnda etter en helhetsvurdering blitt stående ved at klager ikke bør få medhold i sitt krav om at det etterfakturerte strømforbruket frafalles. I helhetsvurderingen har nemnda – foruten de momenter som er nevnt ovenfor – lagt vekt på ett ytterligere forhold. Det er opplyst at klagers forbruk også ble stipulert i perioden 2011 til 2013, og at hun etter kontrollavlesning fra nettselskapet 27. november 2013 fikk en utbetaling fra BKK på noe over 4000 kroner fordi det var stipulert 6503 kWh for mye. Dette innebærer etter nemndas vurdering at klager – uansett hvilken informasjon hun har mottatt fra BKK – må anses for å være kjent med at manglende måleravlesning fører med seg stipulering av forbruk og senere korreksjonsoppgjør.

Slik denne saken er opplyst, legger nemnda for øvrig til grunn at det faktiske forbruket ikke er omstridt. Strømmen er brukt og i henhold til avtalebestemmelsene skal klager betale for forbruket.

Klager har også hevdet at kravet er foreldet. Nemnda er ikke enig i dette. Etterfakturert krav gjelder perioden fra 27. november 2013 til april 2016, og foreldelse ble avbrutt da saken ble bragt inn for nemnda i juni 2016. Det er ikke for noen del av kravet mer enn tre år siden BKK tidligst hadde rett til å kreve oppfyllelse. Ingen del av kravet er derfor foreldet, jf foreldelsesloven §§ 2 og 3.

Nemnda finner ikke å kunne anbefale at klager gis medhold.

Uttalelsen er enstemmig.

 

VEDTAK

Nemnda anbefaler ikke at klager gis medhold.

Oslo, 29. august 2016

Frode Støle, leder
Tina Jåsund Løland, Forbrukerrådet
Linn Hogner Jahr, Forbrukerrådet
Lars Lima, Energi Norge
Thomas Åtland Ellefsen, Energi Norge

Elklagenemndas vedtak er rådgivende.

Tips andre

Tips en venn om artikkelen ved å fylle ut og sende dette skjemaet.

Tips en venn om denne artikkelen

Logg inn

Logg inn

Glemt passord?