Søk på nettsiden

Sak: 16-174 Klage vedrørende fakturering – Mørenett AS

Saken gjaldt fakturering. Klager avviste fakturert krav. Klager viste til at det har vært en teknisk feil hos energiselskapet som har ført til at han har blitt stipulert, når han har fjernavlesningsmåler. Klager hevdet at kravet var urimelig da han ikke har fått varsel om måleravlesning. Mørenett AS viste til at eksportfeilen ved fjernavlesningsmåleren har ført til at klager har blitt stipulert. Mørenett AS opprettholdt sitt krav. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

Saken gjelder fakturering.

Regelverk: Standard Nettleieavtale §§ 5-2, 5-4 og 6-5.

Historikk:

18.05.15 – Fjernavlesning av e-verket                                

01.07.15 – Kundeavlesning

04.08.15 – Fjernavlesning av e-verket

September 2015 til april 2016 er forbruket stipulert

Krav: Klager avviser fakturert krav pålydende kr. 3 416,86.

Partenes anførsler:

Klager avviser fakturert krav. Klager viser til at det har vært en teknisk feil hos energiselskapet som har ført til at han har blitt stipulert, når han har fjernavlesningsmåler.

Klager påberoper seg god tro og sier at han har trodd at strømmen ble fjernavlest da han ikke mottok varsel om måleravlesning.

Klager hevder at kravet er urimelig da han ikke har fått varsel om måleravlesning.

Mørenett AS viser til at på leveringspunktet var det installert en fjernavlest måler med GSM modem. Den er konfigurert i deres innsamlingssystem til å innhente målerstand hver natt. Mørenett sier at de kan se på dette målepunktet at hyppighet av vellykkede avlesninger ikke er stor. Årsaken til manglende kontakt med måleren kan være flere – mest sannsynlig er det dårlig GSM dekning der hvor måleren står. Eksportfeilen fra innsamlingssystemet til kundesystemet har ført til at klager har blitt stipulert.

Mørenett viser til at stipulering baserer seg på antatt årsforbruk og justeres for hver reell avlesning. Mørenett sier at når klager bor der i underkant av et år og anlegget var stengt i et halvt år før kundeovertakelse, så kan det forklare hvorfor stipuleringen ikke traff.

Mørenett påpeker at kunder på leveringspunkt med fjernavleste målere i utgangspunktet ikke får avlesningsvarsel, men kan bestille det dersom det er ønskelig. Mørenett påpeker også at det er mulig, slik klager har gjort, å melde inn avlesning. Mørenett opprettholder sitt krav.

 

Nemnda ser slik på saken:

Saken gjelder fakturering av forbruk.

I henhold til Standard Nettleieavtale § 5-4 Feil ved måleutstyr, kan nettselskapet stipulere forbruket dersom måleapparatet ved kontroll viser mer eller mindre enn det virkelige forbruk eller hvis måleapparatet ikke har virket. Forbruket beregnes på grunnlag av anleggets tidligere normale forbruk eller på basis av nye kontrollmålinger i en tilsvarende periode. Når feil vedrørende måleutstyr eller avregning kan tilskrives nettselskapet, kan nettselskapet ikke kreve etterbetaling dersom nettkunden var i aktsom god tro. Tilsvarende i § 6-5 Avregningsfeil, kan nettselskapet kreve etterbetaling for enhver avregningsfeil med mindre nettkunden var i aktsom god tro.

I denne saken legger nemnda på bakgrunn av de foreliggende opplysninger til grunn at det har vært en fjernavlesningsmåler i anlegget, men at denne ikke fungerte etter hensikten, muligens på grunn av dårlig mobildatadekning. I tillegg har noen av de måleverdier som nettselskapet faktisk mottok, ikke blitt eksportert (overført) fra det datasystemet som samler inn måleverdier til selskapets kunde- og faktureringssystem. Denne eksportfeilen er ikke direkte omfattet av ordlyden i standardavtalens § 5-4, men nemnda finner det hensiktsmessig å anvende prinsippet i § 5-4 ettersom feilen har likeartede konsekvenser som feil ved innhenting av målerstand. Etter nemndas syn kan feilen klart tilskrives nettselskapet.

Spørsmålet er følgelig om klager har vært i aktsom god tro, herunder om klager burde oppdaget at forbruket ble stipulert. Nemnda har ved vurderingen lagt særlig vekt på at klager selv fikk informasjon om at avlesningsmåten ble beregnet i de løpende fakturaene. Nemnda har også merket seg at søylediagrammene i fakturaene viser at fakturert forbruk har en markant nedgang i vinterhalvåret i forhold til sommerhalvåret. Etter nemndas syn indikerer dette at klager burde ha sjekket fakturaspesifikasjonene, og dermed tatt kontakt med selskapet om dette. Nemnda har etter en skjønnsmessig helhetsvurdering kommet frem til at klager ikke har vært i aktsom god tro.

Innklagede har ikke brutt forpliktelsen etter Standard Nettleieavtale § 5-2 til innhenting av måleravlesning, da kundeforholdet har vart i mindre enn ett år.

Slik saken er opplyst, legger nemnda til grunn at det faktiske forbruket ikke er omstridt. Strømmen er brukt og i henhold til avtalebestemmelsene skal klager betale for forbruket.

Nemnda anbefaler ikke at klager gis medhold.

Uttalelsen er enstemmig.

 

VEDTAK

Nemnda anbefaler ikke at klager gis medhold.

Oslo 17. oktober 2016

Frode Støle, leder
Tina Jåsund Løland, Forbrukerrådet
Linn Hogner Jahr, Forbrukerrådet
Lars Lima, Energi Norge
Jon Aadland, Energi Norge

Elklagenemndas vedtak er rådgivende.

Tips andre

Tips en venn om artikkelen ved å fylle ut og sende dette skjemaet.

Tips en venn om denne artikkelen

Logg inn

Logg inn

Glemt passord?