Søk på nettsiden

Sak: 16-231 Klage vedrørende fakturering – Skagerak Nett AS

Saken gjaldt fakturert forbruk. Klager foreslo å dele fakturert krav mellom henne og Skagerak Nett AS. Klager hevdet at det må ha vært en feil ved måleren. Klager mente at hun ikke kan ha brukt så mye strøm på årsbasis. Skagerak Nett AS opprettholdt sitt krav. Skagerak Nett AS viste til at etterslepet er avregnet i en konsentrert periode da det er uvesentlig prisforskjell. Etter nemndas syn må etterbetalingskravet periodiseres på nytt og beregnes etter priselementer og avgiftssatser for angjeldende periode. Klager ble enstemmig gitt delvis medhold.

Saken gjelder fakturert forbruk.

Regelverk: Standard Nettleieavtale §§ 5-3 og 5-4. 

Historikk:

04.03.16 – Målerbytte. Måler kontrollert og funnet i orden.

Årsforbruk:

2011 – 15 447 kWh

2012 – 17 056 kWh

2013 – 18 884 kWh

2014 – 21 463 kWh

2015 – 18 139 kWh

Krav: Klager foreslår å dele fakturert krav pålydende kr. 10 626,45 mellom henne og Skagerak Nett AS. Klager aksepterer å betale halvparten av kravet.

Partenes anførsler:

Klager avviser fakturert krav og foreslår at kravet heller deles mellom henne og Skagerak. Klager reagerte på at hun mottok en faktura på et så høyt beløp og tok kontakt med Skagerak. Skagerak sendte installatør som byttet måler den 14.03.16. Måleren ble kontrollert og funnet i orden.

Klager sier at installatøren fra Skagerak opplyste at det var en gammel måler som det gjentatte ganger har vært feil på. Da Skagerak ikke fant feil på måleren, kontaktet klager et elektrikerfirma for å undersøke feil i hele boligen. Elektrikerfirmaet fant heller ingen feil.

Klager hevder at det må ha vært en feil ved måleren. Klager mener at de ikke kan ha brukt så mye strøm på årsbasis. Klager påpeker at Skagerak burde ha skiftet ut den gamle måleren for lenge siden.

Klager sier at ved registrering av målerstand på nett, der det er unormalt lite eller for stort forbruk registrert, burde det sendes en umiddelbar avviksmelding på web-siden, med spørsmål om denne avlesningen er korrekt. Klager tilbakeviser Skageraks anførsel og hevder at det aldri kom et slikt varsel ved registrering av målerstand.

Skagerak Nett AS (Skagerak) opprettholder sitt krav. Skagerak viser til at måleren ble kontrollert og funnet i orden. Skagerak viser til at etterslepet er avregnet i en konsentrert periode da det er uvesentlig prisforskjell.

Skagerak viser til klagers anførsel om avviksmelding og sier at en slik funksjon er implementert i deres webtjeneste. Skagerak peker på at kunden får et varsel dersom registrert avlesning resulterer i et negativt forbruk eller unormalt høyt forbruk.

Skagerak påpeker at kunden den 05.01.16 registrerte en målerstand som i forhold til foregående målerstand resulterte i et negativt forbruk og kunden fikk et varsel, men valgte allikevel å godkjenne. Neste avlesning den 29.02.16 ble også registrert og godkjent, men forbruket var da så høyt at avlesningen kom på en avviksliste som blir behandlet manuelt enten telefonisk eller e-post henvendelse til kunde.

 

Nemnda ser slik på saken:

Saken gjelder fakturert forbruk.

I henhold til Standard Nettleieavtale §§ 6-3 og 6-5 danner de verdier som avleses av nettselskapets måleutstyr, grunnlaget for beregning av nettleie og energiforbruk i målepunktet og nettselskapet kan kreve etterbetaling for enhver avregningsfeil. Når avregningsfeilen kan tilskrives nettselskapet kan etterbetaling imidlertid ikke kreves dersom nettkunden var i aktsom god tro.

Slik denne saken er opplyst og dokumentert, legger nemnda til grunn at det ikke var en feil som kan tilskrives nettselskapet. Nemnda vurderer derfor ikke om klager var i aktsom god tro.

Klager har anført at det må ha vært feil ved måleren og at denne ikke kan gi uttrykk for korrekte verdier. Etter nemndas syn viser den foretatte tredjepartskontrollen av måleren at måleren har fungert i samsvar med forskriftskravene til elektrisitetsmålere. Nemnda har ikke grunnlag for å betvile dette.

I denne saken har innklagede komprimert fakturert forbruk over en kort periode. Nemnda bemerker at en slik periodisering kan medføre at kravet blir beregnet etter feil priselementer og avgiftssatser. Etter nemndas syn må etterbetalingskravet periodiseres på nytt og beregnes etter priselementer og avgiftssatser for angjeldende periode.

Nemnda anbefaler at klager gis delvis medhold, ved at det må foretas en ny beregning av etterbetalingskravet.

Uttalelsen er enstemmig.

 

VEDTAK

Nemnda anbefaler at klager gis delvis medhold, ved at det må foretas en ny beregning av etterbetalingskravet.

Oslo 17. oktober 2016

Frode Støle, leder
Tina Jåsund Løland, Forbrukerrådet
Linn Hogner Jahr, Forbrukerrådet
Lars Lima, Energi Norge
Jon Aadland, Energi Norge

Elklagenemndas vedtak er rådgivende. Ved vedtak som går imot innklagede, skal innklagede gi begrunnet melding til klager og nemnda innen fire uker dersom vedtaket ikke vil bli fulgt.

 

 

Tips andre

Tips en venn om artikkelen ved å fylle ut og sende dette skjemaet.

Tips en venn om denne artikkelen

Logg inn

Logg inn

Glemt passord?