Søk på nettsiden

Sak: 16-285 Klage vedrørende etterfakturering - Mørenett AS

Saken gjaldt etterfakturering av forbruk på grunn av manglende avlesninger. Klager krevde at etterfakturert krav ble redusert med 50 %. Klager viste til at nettselskapet har plikt til å påse at alle målepunkter avleses minst en gang i kalenderåret og hevdet at det har vært mangelfull oppfølgning av måleravlesninger. Mørenett AS påpekte at det ikke har gått 1 år siden sist avlesning, og derfor var det ikke foretatt noe ekstra for å få inn avlesning på denne måleren. Mørenett AS opprettholdt sitt krav. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

Saken gjelder etterfakturering av forbruk på grunn av manglende avlesninger.

Regelverk: Standard Nettleieavtale § 5-2.

Historikk:

04.08.14 – Kundeforhold opprettet. Kundeavlesning.         Målerstand 161 833 kWh

31.08.15 – Kundeavlesning.                                                 Målerstand 167 607 kWh

18.08.16 – Kundeforhold avsluttet. Kundeavlesning.          Målerstand 188 450 kWh.

Krav: Klager krever at etterfakturert krav på kr. 6 654,64 reduseres med 50 %.

Partenes anførsler:

Klager reagerer på at han mottok et etterfakturert krav ved utflytting av leiligheten. Klager sier at han mottok to fakturaer hver måned, på strøm og nettleie, og antok derfor at alt var i orden.

Klager viser til at nettselskapet har plikt til å påse at alle målepunkter avleses minst en gang i kalenderåret og hevder at det har vært mangelfull oppfølgning av måleravlesninger. Klager mener at det ville vært relativt enkelt for nettselskapet å ta kontakt med kunden per telefon og uttrykkelig gjort klager oppmerksom på at forbruket ble stipulert og at det senere ville foretas en avregning. Klager peker på at stipuleringen var forbundet med usikkerhet da klager ikke har bodd i boligen tidligere.

Klager viser til standardavtalens § 5-2 og påpeker at det ikke ville medført selskapet "urimelig kostnad eller ulempe" å ringe klager for å varsle om måleravlesning. Klager viser også til telefonsamtale med kundesenteret og hevder at det ble opplyst at Mørenett sine rutinger på å følge opp saker ikke er spesielt gode.

Klager mener at Mørenett sin kundebehandling ikke har vært tilfredsstillende.

Klager krever at etterfakturert krav reduseres med 50 %. Klager mener dette er rimelig og viser til mangelfull oppfølging ifm. innhenting av måleravlesning, samt manglende kunnskap om klagers strømforbruk.

Mørenett AS viser til at det er utstedt SMS med påminnelse om måleravlesning i den perioden klager var kunde. Mørenett påpeker at dersom det går 6 måneder uten avlesning, så får kunden følgende beskjed på fakturaen sin: "Vi kan ikke se å ha mottatt reell avlesning fra deg de siste 6 månedene. Forbruker blir derfor beregnet. Vennligst les av måler snarest og meld dette til oss."

Mørenett viser til at de mottok en kundeavlesning den 31.08.15 og klager flyttet ut den 18.08.16 og påpeker at det ikke har gått 1 år siden sist avlesning, og derfor er det ikke foretatt noe ekstra for å få inn avlesning på denne måleren.

Mørenett opprettholder sitt krav.

 

Nemnda ser slik på saken:

Saken gjelder etterfakturering av forbruk på grunn av manglende avlesninger.

I henhold til nettavtalen plikter kunden å lese av måleren i samsvar med de frister som er oppgitt av nettselskapet.  Mangler slik måling, har nettselskapet anledning til å fastsette kundens uttak av strøm skjønnsmessig, dog slik at nettselskapet plikter å påse at alle målepunktene avleses minst en gang i kalenderåret, med mindre dette medfører urimelig kostnad eller ulempe for nettselskapet, jf. nettavtalen § 5-2. Tilsvarende forpliktelse for nettselskapet følger av forskrift av 11. mars 1999 nr. 301 om måling, avregning og samordnet opptreden ved kraftomsetning og fakturering av nettjenester (avregningsforskriften) § 3-3.

Det er et relativt stort antall abonnenter som ikke leser av måleren minst en gang i året.  Det ville medføre mye arbeid og store kostnader om nettselskapet skulle reise rundt å lese av disse målerne så snart fristen er oversittet.  Det må derfor etter nemndas vurdering normalt aksepteres at nettselskapene lar det gå noe lenger tid før avlesning søkes gjennomført av nettselskapets folk.  I den mellomliggende fase burde det imidlertid etter nemndas vurdering være relativt enkelt og rimelig å sende ut skriftlig informasjon/advarsel til kunden der det uttrykkelig gjøres oppmerksom på at forbruket blir stipulert skjønnsmessig pga manglende avlesning fra kunden, og at det senere vil måtte foretas avregning etter faktisk forbruk.  Etter nemndas vurdering bør slik informasjon sendes ut i løpet av det første året etter at fristen etter § 5-2 er gått ut.  Manglende utsendelse av slik informasjon/avlesning vil etter omstendighetene kunne føre til at nettselskapet ikke gis anledning til å etterberegne etterfølgende avvik mellom det stipulerte og faktiske forbruk.

Nemnda legger på bakgrunn av de foreliggende opplysninger til grunn at innklagede har sendt klager påminnelse om måleravlesning per SMS. Videre legger nemnda til grunn at fra det tidspunkt det gikk 6 måneder uten kundeavlesning, har innklagede satt inn påminnelse om måleravlesning i fakturaene. Etter nemndas syn har innklagede ikke brutt forpliktelsen etter Standard Nettleieavtale § 5-2 om innhenting av måleravlesning, da kundeforholdet har vart i underkant av ett år.

Slik denne saken er opplyst, legger nemnda også til grunn at det faktiske forbruket ikke er omstridt. Strømmen er brukt og i henhold til avtalebestemmelsene skal klager betale for forbruket.

Nemnda anbefaler ikke at klager gis medhold.

Uttalelsen er enstemmig.

 

VEDTAK

Nemnda anbefaler ikke at klager gis medhold.

Oslo, 12. desember 2016

Frode Støle, leder
Tina Jåsund Løland, Forbrukerrådet
Linn Hogner Jahr, Forbrukerrådet
Lars Lima, Energi Norge
Jon Aadland, Energi Norge

Elklagenemndas vedtak er rådgivende.

 

Tips andre

Tips en venn om artikkelen ved å fylle ut og sende dette skjemaet.

Tips en venn om denne artikkelen

Logg inn

Logg inn

Glemt passord?