Søk på nettsiden

Sak: 16-292 Klage vedrørende etterfakturering – TrønderEnergi Nett AS

Saken gjaldt etterfakturering. Klager avviste etterfakturert krav, og krevde at kravet ble halvert. Klager påberopte seg god tro, og viste til avtalen om gjennomfakturering med kraftleverandøren og sa at han har betalt fakturaer fortløpende. Trønder Energi Nett AS viste til at varsel om gjennomfakturering ikke ble sendt idet anlegget var lagt i fakturastopp. TEN hevdet at klager burde ha forstått at nettleien ikke var en del av fakturakravene fra kraftleverandøren. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

Saken gjelder etterfakturering.

Regelverk: Standard Nettleieavtale § 6-5.

Historikk:

04.01.16 – Ordre om målerbytte. TEN setter inn fakturasperre.

08.01.16 – Målerbytte.

02.02.16 – Måler kontrollert. Ingen feil funnet.

01.04.16 – TEN iverksetter gjennomfakturering med Trondheim Kraft AS.

13.09.16 – TEN fjerner fakturasperre.

Krav: Klager avviser etterfakturert krav pålydende kr. 11 345,12, og ber om at kravet blir halvert.

Partenes anførsler:

Klager kontaktet TEN ifm. kontroll av måler. Måler ble kontrollert og ingen feil ble funnet. Det ble informert om at det ville være fakturasperre i målerbytteperioden. Klager sier at han forventet at fakturasperren ble fjernet da han fikk svar vedr. måleren.

Klager påberoper seg god tro, og viser til avtalen om gjennomfakturering med kraftleverandøren og sier at han har betalt fakturaer fortløpende.

Klager sier at anlegget er rimelig nytt da huset ble kjøpt i desember 2014 og at sammenligningsgrunnlaget derfor er begrenset.

Klager avviser etterfakturert krav og ber om at kravet blir halvert.

TrønderEnergi Nett AS (TEN) viser til at da ordre for målerbytte ble opprettet, ble anlegget rutinemessig lagt i fakturastopp i påvente av resultatet av målerkontrollen. På dette tidspunkt var nettleien på anlegget fakturert fram til 01.10.15. En svikt i TEN sine rutiner førte til at fakturasperren som ble satt opp ikke ble fjernet da saken ble behandlet. Den 13.09.16 avdekket TEN at fakturasperren ikke var fjernet. Klager ble derfor etterfakturert for perioden 01.10.15 til 01.09.16.

TEN tilbakeviser klagers anførsel om god tro og mener at klager burde ha forstått at han ikke betalte for nettleie. TEN anfører at klager til tross for oppstart av gjennomfakturering burde ha sett at han ikke mottok krav på nettleie.

TEN viser til at varsel om gjennomfakturering ikke ble sendt idet anlegget var lagt i fakturastopp. Varslet ble sendt pr faktura i april 2016. TEN mener at klager burde ha forstått at nettleien ikke var en del av fakturakravene fra kraftleverandøren. TEN sier at de heller ikke har mottatt etterlysning av nettleiefaktura. TEN opprettholder sitt krav.

 

Nemnda ser slik på saken:

Saken gjelder etterfakturering.

I henhold til Standard Netteleieavtale § 6-5 Avregningsfeil, kan nettselskapet kreve etterbetaling for enhver avregningsfeil. Når feilen kan tilskrives nettselskapet, kan nettselskapet ikke kreve etterbetaling dersom nettkunden var i aktsom god tro.

Det er uomtvistet at feilen i dette tilfellet har oppstått ved at Trønder Energi Nett AS har satt inn en fakturasperre, og ved en forglemmelse ikke hevet fakturasperren. Etter nemndas syn kan feilen tilskrives nettselskapet.

Ut fra de foreliggende opplysninger og dokumentasjon, legger nemnda til grunn at Trønder Energi Nett AS og Trondheim Kraft AS iverksatte gjennomfakturering i perioden klager hadde fakturasperre. Gjennomfakturering innebærer at nettselskapet sender faktura for nettleien til kraftleverandøren, som inkluderer nettleien i strømfakturaen. På grunn av fakturasperren har klager kun blitt fakturert for kraft. Nettleie var ikke inkludert i fakturene.  

Spørsmålet er følgelig om klager har vært i aktsom god tro, herunder om klager burde oppdaget at han ikke ble fakturert for nettleie. Nemnda har ved vurderingen lagt særlig vekt på at klager selv fikk informasjon om at det kun ble fakturert for kraft i de løpende fakturaene.

Nemnda bemerker at det har vært en markert nedgang i fakturert beløp, da det kun var kraft som ble fakturert. Slik saken er opplyst, legger nemnda til grunn at klager har fått informasjon om at det var satt inn fakturasperre. Dette indikerer til at klager burde ha sjekket fakturaspesifikasjonene, og tatt kontakt med selskapet om dette. Nemnda er etter en skjønnsmessig helhetsvurdering kommet frem til at klager ikke har vært i aktsom god tro.

Nemnda bemerker for øvrig at innklagede har gjort en slik feil som har medført at klager har fått tyngre likviditetsbelastning. Etter nemndas syn er det derfor rimelig og fornuftig på grunn av beløpets størrelse at klager tilbys en nedbetalingsplan.

Nemnda anbefaler ikke at klager gis medhold.

Uttalelsen er enstemmig.

 

VEDTAK

Nemnda anbefaler ikke at klager gis medhold.

Oslo, 12. desember 2016

Frode Støle, leder
Tina Jåsund Løland, Forbrukerrådet
Linn Hogner Jahr, Forbrukerrådet
Lars Lima, Energi Norge
Jon Aadland, Energi Norge

Elklagenemndas vedtak er rådgivende.

 

Tips andre

Tips en venn om artikkelen ved å fylle ut og sende dette skjemaet.

Tips en venn om denne artikkelen

Logg inn

Logg inn

Glemt passord?