Søk på nettsiden

Sak: 07-163 Klage vedrørende plassering og flytting av strømfordelingskap – Troms Kraft Nett AS

Saken gjaldt hvem som skulle dekke kostnader for flytting av lavspennings strømfordelingskap og tilhørende kabler.

Klager avviste å dekke kostnader for flytting av strømfordelingskap og hevdet de ved kjøp av boligen ikke ble ikke gjort kjent med at skapet under verandaen var et strømfordelingskap. Selv trodde de det var en del av oljefyranlegget. Da de senere planla utbygging under verandaen, ble de gjort kjent med at skapet var et fordelingskap for fire naboeiendommer i tillegg til egen bolig. Klager pekte på at skapet var umerket. Klagerne viste til at det ikke fantes noe skriftlig dokument eller tinglyst rett til å ha skapet med tilhørende kabler inntil eiendommens grunnmur selv om innklagede sa de i 1973 inngikk en muntlig avtale med opprinnelig eier av eiendommen om å ha skapet der.

Innklagede viste til at det ikke fantes skriftlige dokumenter vedrørende skapet med tilhørende kabler. Skapet ble satt opp i 1974 og det var med stor grad av sikkerhet inngått muntlig avtale med daværende hjemmelshaver. Det var ikke allmenn praksis å inngå skriftlige avtaler på lavspenningsanlegg. Innklagede mente det påhvilte kjøper av eiendommen å skaffe seg oversikt over eventuelle tekniske anlegg tilhørende tredjepart som kunne ha betydning for kjøpet.

Innklagede hadde gitt et pristilbud på anleggskostnadene på kr 15.510,- ekskl. mva. og fastholdt at kostnadene måtte dekkes av klager samt at ny plassering av skap må være likeverdig eller bedre i forhold til fremtidig drift og vedlikehold.

Nemnda delte seg i et flertall og et mindretall i synet på om det forelå en gyldig avtale mellom klager og energiselskapet om å ha skapet med tilhørende kabler inntil eiendommens grunnmur og i bakken.

Nemndas flertall, bransjens og Forbrukerrådets representanter, la til grunn at det forelå en gyldig avtale mellom klager og nettselskapet om rett til å ha lavspennings fordelingskap og tilhørende jordkabler på klagers grunnmur og i bakken. Flertallet var av den mening av den avtale som ble etablert mellom forrige eier og energiselskapet, gikk over til ny eier. Nåværende eier kunne ikke erverve større rettigheter enn sin hjemmelsmann. Etter flertallets mening måtte klager selv betale for flytting av lavspennings fordelingskap og kabler i henhold til Standard Tilknytningsvilkår § 3-10.

Nemndas mindretall, lederen, var av den mening at det ikke forelå en gyldig avtale mellom klager og nettselskapet om å ha skapet plassert på grunnmuren og tilhørende kabler i bakken. Mindretallet la til grunn at når en avtale mellom energiselskapet og tidligere eier ikke er tinglyst, binder den ikke ny godtroende eier, jf tinglysningsloven. Mindretallet la til grunn at klager var i god tro ved at han ikke visste hva det umerkede skapet var.

På bakgrunn av flertallets vurdering, fant nemnda ikke å kunne anbefale at klager ble gitt medhold.

Dissens.

Oslo, 10. mars 2008

Tips andre

Tips en venn om artikkelen ved å fylle ut og sende dette skjemaet.

Tips en venn om denne artikkelen

Logg inn

Logg inn

Glemt passord?