Søk på nettsiden

Sak: 07-137 Klage vedrørende kundeforhold – Narvik Energinett AS

Saken gjaldt rutine ved overføring av strømabonnement til huseier ved oppsigelse fra leietaker. Saken gjaldt også spørsmål om hvem som skulle betale for strømforbruket i perioden fra oppsigelse til nytt abonnement ble tegnet.

Klager mente at nettselskapet ikke hadde rett til å fakturere en huseier eller andre personer for kraft til et anlegg som han ikke hadde bestilt strøm til. Klager mente at selskapets praksis med å overføre kundeforhold for oppsagte abonnement til huseier uten at huseier hadde bestilt strøm, var ulovlig. Klager avviste alle krav som var begrunnet i innklagedes rutiner og krevde i tillegg dekket arbeidstid med kr 7.700,- brukt til å bestride disse kravene. Klager hadde henvendt seg til Forbrukerombudet i sakens anledning. Forbrukerombudet hadde fastslått at praksisen var i strid med Markedsføringsloven § 2a og pålagt selskapet å slutte med den ulovlige praksis. Innklagede hadde etterkommet Forbrukerombudets pålegg. Klager antok ut fra dette at alle fakturakrav som kom ut fra den ulovlige virksomhet skulle frafalles. Klager hevdet videre at han fra 01.01.06 ikke lenger var eier av denne eiendommen, men at overdragelsen ikke var registret i grunnboken, uten at dette hadde noen betydning for hvem som faktisk eide eiendommen.

Innklagede viste til at de tidligere hadde hatt som rutine at strømabonnement ble overført til huseier ved oppsigelse fra leietaker så fremt ingen annen strømbestilling forelå. Det ble deretter sendt en ordrebekreftelse til huseieren med informasjon om overtagelsen. Huseieren kunne da enten godta overtagelsen eller kontakte innklagede for utkobling av anlegget. Innklagede endret sin praksis ved oppsigelse av strømabonnement slik at gjeldende praksis er at det kontraktsmessige forholdet vil være mellom nettselskapet og den som til enhver tid er kunde på anlegget. Ved oppsigelse fra kunden, vil anlegget bli stengt så fremt det ikke foreligger ny bestilling på strøm til anlegget. Dersom huseier ønsker at strømmen skal overføres til seg, må innklagede ha en formell bestilling på dette samtidig med oppsigelsen fra leietaker. I denne saken hadde innklagede innhentet opplysning fra kommunen om at klager sto som eier av eiendommen.

I Standard Nettleieavtale § 1 står at nettleieavtale inngås direkte mellom nettselskapet som leverandør av nettjenester og nettkunden som bruker av nettjenester. Det står videre i § 6-1 at nettkunden har betalingsplikt for de tjenester som nettselskapet yter.

Slik denne saken var belyst fant nemnda at den rutinen innklagede tidligere hadde ikke var i henhold til regelverket. Dette forhold fikk imidlertid ikke betydning for avgjørelsen i denne saken. Nemnda la i denne saken vekt på at det, til tross for forespørsel til klager, ikke var opplyst hvem som var eier av eiendommen eller hvem som hadde brukt strømmen. Ut i fra de foreliggende opplysninger, la nemnda til grunn at klager hadde brukt strømmen. Klager var derfor ansvarlig for å betale for forbruket. Nemnda fant etter dette ikke å kunne anbefale at klager ble gitt medhold. Enstemmig uttalelse.

Oslo, 14. april 2008
 

Tips andre

Tips en venn om artikkelen ved å fylle ut og sende dette skjemaet.

Tips en venn om denne artikkelen

Logg inn

Logg inn

Glemt passord?