Søk på nettsiden

Sak: 07-191 Klage vedrørende høyspent- og lavspentledninger – VOKKS Nett AS

Saken gjaldt flytting eller fjerning av ledninger/nett.

Klager krevde kostnadsfri fjerning av høy- og lavspenningsnett og transformatorstasjon. Klager krevde også registrering av nettet på eiendommen. Klager viste til at høyspentkabel var til stor hinder over eiendommen. En trafo ved veikrysset hindret utsikt ved utkjøring til riksvei og måtte fjernes. Klager viste til at det ikke forelå tinglyste dokumenter på linjestrekk i området.

Innklagede viste til at i de tilfeller hvor det ikke forelå skriftlige avtaler eller skjønn som ga innklagede rett, hadde innklagede på bakgrunn av Kraftregistreringsloven skaffet seg nødvendig rett til grunnen og til grunn som krevdes for å opprettholde de sikkerhetskrav som til enhver tid ble stilt av myndighetene. Innklagede viste til at når det gjaldt lavspenningslinjer hadde dette alltid gått på muntlige avtaler. Alle kostnader i forbindelse med eventuell flytting, måtte i sin helhet dekkes av bestiller.

I Standard Tilknytningsvilkår § 3-10 heter det blant annet at hvis det som følge av offentlige påbud, eller etter grunneiers behov er nødvendig, kan det kreves flytting, forandring eller fjerning av stikkledning eller lavspenningsnett. Tilsvarende kan bare unntaksvis kreves for høyspennings fordelingsnett. Nettselskapet utfører normalt arbeidet med flytting, forandring eller fjerning av stikkledning eller lavspenningsnett for rekvirentenes regning. Nettselskapet foretar flytting, forandring eller fjerning av høyspenningsanlegg på privat eiendom for rekvirentens regning, dersom ikke annen avtale er inngått.

Nemnda la til grunn at klager selv måtte bekoste flytting av lavspent og høyspent ledningsnett samt trafo i henhold til regelverket. Nemnda tok ikke stilling til kravet om registrering av nettet på eiendommen. Nemnda fant ikke å kunne anbefale at klager ble gitt medhold. Enstemmig uttalelse.

Oslo, 19. mai 2008
 

Tips andre

Tips en venn om artikkelen ved å fylle ut og sende dette skjemaet.

Tips en venn om denne artikkelen

Logg inn

Logg inn

Glemt passord?