Søk på nettsiden

Sak: 07-43 Klage vedrørende strømavtale

Spørsmål om overtagelse av kraftleveringsavtale mellom ektefeller.

Mannen overførte abonnementet for måleren til kona for på den måten å kunne si opp sin fastprisavtale på kraftleveranse fordi prisene sank i markedet i forhold til hans inngåtte avtale. Kona krevde å få tegne ny kraftleveringsavtale og ikke overta mannens avbrutte avtale.Innklagede hevdet at partene hadde inngått en avtale som ikke kunne sies opp i avtaleperioden annet enn ved flytting. At mannen overførte abonnementet på måleren på kona, forandret ikke saken vedrørende kraftleveringsavtalen. Så lenge begge ektefeller bodde på samme adresse regnet de begge ektefeller som felles ansvarlige for kraftavtalen uavhengig av hvem som sto oppført i avtalen som kunde og uavhengig av hvem fakturaen lød på, jamfør ekteskapsloven. Ettersom det forelå avtalebrudd og kraftleveringen var opphørt, var løsning på saken et økonomisk oppgjør.

Nemnda viste til Lov om ekteskap § 41. Rett til i visse tilfeller å inngå avtaler på begge ektefellenes ansvar. Her heter det blant annet at ”En ektefelle kan under samlivet med ansvar for begge ektefellene inngå vanlige avtaler om det daglige husholdet og oppfostringen av barna og vanlige avtaler for å dekke den enkelte ektefellens nødvendige behov. Dette gjelder også leie av felles bolig. Slike avtaler anses å være inngått med ansvar for begge ektefellene hvis ikke noe annet går fram av forholdene.”

Slik nemnda så det falt avtale om inngåelse av kraftleveringsavtaler inn under denne bestemmelsen. Ut i fra dette var kona bundet av den avtalen mannen hadde inngått. Kona kunne ut i fra dette ikke tegne ny avtale ettersom hun var bundet fra før. Avtalen kunne sies opp i henhold til Standard Kraftleveringsavtale § 5-1, men kunden måtte da dekke kraftleverandørens direkte økonomiske tap ved at leveransen ikke ble fullført.

Nemnda fant etter dette ikke å kunne anbefale at klager ble gitt medhold. Enstemmig uttalelse.

Oslo, 11. juni 2007

Tips andre

Tips en venn om artikkelen ved å fylle ut og sende dette skjemaet.

Tips en venn om denne artikkelen

Logg inn

Logg inn

Glemt passord?