Søk på nettsiden

Sak: 06-100 Klage vedrørende flytting av nettstasjon

Saken gjaldt flytting og fornyelse av nettstasjon. Spørsmål om klager skulle belastes med kostnadene med fornyelse/utskrifting av nettstasjon og spørsmål om brukt utstyr fortsatt kunne benyttes etter flytting.

Hvis grunneiers behov gjør det nødvendig, kan det kreves flytting, forandring eller fjerning av ledninger/nett. Nettselskapet utfører normalt arbeidet for rekvirentens regning, jamfør tilknytningsavtalen § 3-10.

Innklagede hadde ved brev til Elklagenemnda av 15. mai 2007 vedlagt en arbeidsbeskrivelse for arbeidet. Det fremgikk av beskrivelsen bl.a. at ”Det skal tilstrebes gjenbruk av alt materiell som kan gjenbrukes”. Dette var i tråd med de synspunkter NVE ga uttrykk for i sitt brev til klager av 27.03.06, og som Elklagenemnda sluttet seg til i brev til innklagede av 05.02.07.

Nemnda oppfattet arbeidsbeskrivelsen slik at klager i det vesentlige var gitt medhold i sine anførsler om prinsippene for flyttingen, herunder at klager ikke skulle betale for oppgradering. Klager måtte i dette tilfellet dekke nødvendige omkostninger ved flytting av nettstasjonen.  Det falt utenfor Elklagenemndas virksomhetsområde å fastsette pris på arbeidet samt frist for gjennomføring av tiltaket, slik klager hadde bedt om. 

Klager hadde etter nemndas vurdering gitt et klart uttrykk for at de ønsket at nettstasjonen skulle flyttes.  Eventuell bestilling på arbeidet kunne imidlertid ikke forventes før innklagede hadde avklart prisen for arbeidet med aktuelle entreprenører. Nemnda ville således anbefale at innklagede innhenter pris på arbeidet i markedet i tråd med de prinsipper som var nedfelt i arbeidsbeskrivelsen. Nemnda anbefalte videre at en ved fastsettelse av prisen plasserer eventuelle risikomomenter knyttet til de samlede arbeidene slik at endelig pris i det vesentlige kan avklares før klager tar stilling til om arbeidet ønskes iverksatt.

Saken hadde etter nemndas vurdering blitt unødvendig gammel. Nemnda ville anbefale at saken ble påskyndet slik at avklaring kunne finne sted uten ugrunnet opphold. Da tvisten i det vesentlige hadde funnet sin løsning gjennom saksforberedelsen til nemndbehandlingen, var det ikke grunnlag for nemnda til å fatte formelt vedtak i saken.
 

Nemndsmøtet, 11. juni 2007:

Da tvisten i det vesentlige har funnet sin løsning gjennom saksforberedelsen til nemndsbehandlingen, er det ikke grunnlag for nemnda til å fatte formelt vedtak i saken.

Tips andre

Tips en venn om artikkelen ved å fylle ut og sende dette skjemaet.

Tips en venn om denne artikkelen

Logg inn

Logg inn

Glemt passord?