Søk på nettsiden

Sak: 06-100 B Klage vedrørende flytting av nettstasjon

Saken gjelder krav om saksomkostninger.

Tvisten mellom klager og innklagede ble behandlet på møte i Elklagenemnda den 11. juni 2007. Det fremgår av saken at klager gjennom klagebehandlingen i det vesentlige er gitt medhold i sine anførsler om prinsippene for flytting av nettstasjonen, herunder at klager ikke skal betale for oppgradering. Da saken i det vesentlige hadde funnet sin løsning gjennom saksforberedelsen til nemnda, fant ikke nemnda grunn til å fatte formelt vedtak i saken.

Klagernes prosessfullmektig har på vegne av klagerne krevd dekket saksomkostninger. Han viser til at krav om dette tidligere er fremsatt, og at ”det følger av vanlig praksis” at innklagede i et slikt tilfelle må dekke klagerens omkostninger.

Elklagenemnda ble opprettet i 1991 etter avtale mellom Norges Energiverkforbund, nå Energibedriftenes landsforening, og Forbrukerrådet. Elklagenemnda behandler klager fra forbrukere angående tvister som springer ut av avtaler mellom energiselskap og forbruker om overføring eller levering av elektrisk energi samt avtaler om tilknytning av forbrukernes elektriske installasjon til distribusjonsnettet. Saksbehandlingen i nemnda er gratis for forbrukerne. 

Nemndavtalen innholder bl.a. regler om saksbehandlingen. Avtalen har ingen bestemmelser om saksomkostninger. Bestemmelser om saksomkostninger er heller ikke inntatt i ny nemndavtale av januar 2007. Nemnda kan heller ikke se at det foreligger lov eller forskrift som regulerer forholdet direkte. Nemnda har ikke tidligere anbefalt at en part dekker motpartens saksomkostninger for nemnda.

Klage til Elklagenemnda sendes skriftlig til nemndas sekretariat. Sekretariatet gir etter behov veiledning om saksbehandlingen og skal sørge for innhenting av partenes anførsler og for øvrig sørge for at saken blir så godt opplyst som mulig. Elklagenemnda er sammensatt av medlemmer med juridisk og teknisk ekspertise, og nemndbehandlingen er et rimelig og enkelt alternativ til vanlig tvisteløsning ved domstolene.

De fleste klager som kommer inn til nemnda er sendt direkte fra privatpersoner. Unntaksvis benyttes prosessfullmektig. 

Etter nemndas vurdering tilsier formålet med nemnda, nemndas spesialiserte saksområde og sammensetning samt sekretariatets tilretteleggende funksjon at en bør vise stor grad av tilbakeholdenhet med å anbefale dekning av saksomkostninger til den part som vinner frem i nemnda. Dette forsterkes ytterligere ved at hjemmelsgrunnlaget for å anbefale erstatning av saksomkostninger er uklart.

Nemnda finner etter en helhetsvurdering ikke grunnlag for å anbefale at klager gis medhold i sitt krav om saksomkostninger for nemnda.

Oslo, 8. oktober 2007

Tips andre

Tips en venn om artikkelen ved å fylle ut og sende dette skjemaet.

Tips en venn om denne artikkelen

Logg inn

Logg inn

Glemt passord?