Søk på nettsiden

Sak: 08-14 Klage vedrørende frakobling og tilkobling i garasjeanlegg – RingeriksKraft AS

Saken gjaldt frakobling og tilkobling.

Klager krevde tilknytning uten å betale tilknytningsavgift og anleggsbidrag og viste til at eier for ca 20 år siden ba om at anlegget skulle midlertidig frakobles. Klager påsto at strømanlegget i garasjen var blitt kondemnert uten at eier ble varslet. Klager viste til at dette hadde medført kostnader til nytt anlegg og tilknytningsavgift samt byggestrøm.

Innklagede viste til at anlegget ikke hadde vært tilknyttet nettet de siste 20 årene. Innklagede anså anlegget som ny tilknytning som genererte anleggsbidrag inkludert tilknytningsgebyr i henhold til Standard Tilknytningsvilkår og Forskrift 302.

Ifølge Standard Nettleieavtale § 3-10 kan nettselskapet fjerne stikkledning og den del av distribusjonsnettet som tjener til forsyning av en installasjon/anlegg som har vært uten nettleiekunde i minst tre år. Ifølge Forskrift 302 § 17-5 om anleggsbidrag kan nettselskapet fastsette et anleggsbidrag for å dekke anleggskostnadene ved nye nettilknytninger eller ved forsterkning av nettet til eksisterende kunder. Anleggskostnad settes lik nødvendige kostnader ved tilknytningen eller forsterkningen, inklusive timeverk for personell, maskiner og utstyr.

Slik denne saken var opplyst la nemnda til grunn at anlegget hadde vært frakoblet i 20 år og at eventuell rettighet til retilknytning ville være foreldet. Ut i fra dette kunne innklagede kreve anleggsbidrag som for ny tilknytning i henhold til regelverket.

Nemnda fant etter dette ikke å kunne anbefale at klager ble gitt medhold. Enstemmig uttalelse.

Oslo, 9. juni 2008
 

Tips andre

Tips en venn om artikkelen ved å fylle ut og sende dette skjemaet.

Tips en venn om denne artikkelen

Logg inn

Logg inn

Glemt passord?