Søk på nettsiden

Sak: 08-18 Klage vedrørende tilbaketrekking av godkjent melding vedr strøm til hytte - Varanger KraftNett AS

Saken gjaldt tvist om tilsagn.

Klager krevde nettilknytning i samsvar med godkjenning av 04.07.07 til en pris av kr 4.350,-. Klager antok at linjekapasiteten var planlagt å dekke hyttene på regulert hyttefelt og tok kontakt med innklagede før melding om installasjonsarbeid ble sendt og etter at godkjenning var mottatt, og han fikk bekreftet at det var kapasitet i eksisterende linjenett. Etter at klager den 16.08.07 fikk en annen beskjed fra innklagede, tok han på ny kontakt med innklagede som igjen bekreftet at det var kapasitet i eksisterende linjenett. Klager tilbakeviste påstand om at han fikk informasjon den 02.07.07 om anleggsbidrag. Han påsto at denne informasjonen ble gitt i telefonsamtale 16.08.07 og brev av samme dato. Klager aksepterte ikke at godkjenningen kunne trekkes tilbake og hevdet innklagede var avtalerettsmessig bundet av sin godkjenning samt av bekreftelser per telefon.

Innklagede påsto de tok kontakt med klager den 02.07.07 og opplyste om at nettet måtte forsterkes og at han måtte påregne et anleggsbidrag på ca kr 30.000 – 40.000,-. Innklagede tilbakeviste påstand om at denne informasjonen ikke ble gitt i denne samtalen og viste til eget elektronisk lagret notat. Innklagede innrømmet at de, da de mottok forhåndsmelding, gjorde den feil å godkjenne meldingen tillagt tilknytningsgebyr. Innklagede påsto at klager visste om at det påløp anleggsbidrag da han igjen tok telefonisk kontakt med innklagede for å få bekreftelse på at det kun påløp tilknytningsgebyr. Innklagede påsto at de før skriftlig beskjed om anleggsbidrag ble sendt, også ga klager telefonisk beskjed om at anleggsbidrag ville påløpe. Innklagede påsto at klager ikke hadde vært åpen overfor dem mht opplysninger han fikk fra innklagedes ansatte. Innklagede hevdet klager hele tiden hadde vært klar over deres saksbehandlingsfeil og at det ville bli beregnet anleggsbidrag for nettilknytningen.

I spørsmålet om klager kunne anses for å være kjent med om det ville påløpe anleggsbidrag eller ikke, delte nemnda seg i et flertall og et mindretall.

Nemndas flertall, lederen, bransjens representant Anne Rogstad og forbrukernes representanter, mente at klager måtte kunne forholde seg til godkjenningen av 04.07.07 der gebyr på kr 4.350,- var påført. Flertallet la videre til grunn at godkjenningen senere var bekreftet i telefonsamtaler.

Nemndas mindretall, bransjens representant Ivar Lingaas, var av den mening at klager var kjent med at det ville påløpe anleggsbidrag. Mindretallet la vekt på innklagedes notat om at klager i telefonsamtale den 02.07.07 ble informert om at det påløp anleggsbidrag.

På bakgrunn av flertallets vurdering, anbefalte nemnda at klager kunne bli tilknyttet nettet i samsvar med godkjenningen til en pris av kr 4.350,-.

Dissens.

Oslo, 9. juni 2008

Tips andre

Tips en venn om artikkelen ved å fylle ut og sende dette skjemaet.

Tips en venn om denne artikkelen

Logg inn

Logg inn

Glemt passord?