Søk på nettsiden

Sak: 09-25 Klage vedrørende faktura på flytting av stolpe – Hafslund Nett AS

Saken gjaldt tvist om kostnader for flytting av stolpe. Klager påsto han aldri ble forespurt om plassering av stolpe, at han ikke hadde gitt tillatelse til plassering av stolpen og at han muntlig hadde bedt om at stolpen ble flyttet. Klager avviste krav om dekning av kostnader for flytting. En enstemmig nemnd fant det ikke sannsynliggjort at stolpen ble satt opp i strid med avtale, og klager måtte således betale for flytting av stolpen.

Saken gjelder tvist om kostnader for flytting av stolpe.

Regelverk: Standard Tilknytningsvilkår § 3-10.

Historikk:
Stolpe ble satt opp 2½ m fra klagers hyttevegg ca år 1999.
Stolpen er på klagers anmodning nå blitt flyttet.
 

Krav: Klager avviser kostnadene for flytting av stolpe.

Partenes anførsler:

Klager viser til at i forbindelse med utbygging av hytte måtte en stolpe som sto plassert 2½ m fra hytteveggen flyttes. Denne stolpen ble satt opp for ca 10 år siden da det ble bygd en hytte på nabotomten. Det er to andre hytter som, i tillegg til klager, får strøm via denne stolpen. Klager ble aldri forespurt om plassering av stolpen, og til deres store overraskelse ble den plassert tett inntil deres hytte. Det ble den gang muntlig bedt om å få flyttet stolpen uten at daværende nettselskap foretok seg noe i saken.

Klager presiserer at han ikke har gitt tillatelse til plassering av stolpen 2½ m fra sin hyttevegg.

Klager mener det er feil at han skal belastes med kostnadene ved flytting.

Innklagede viser til at kostnader i forbindelse med omlegging av distribusjonsnett skal dekkes av den som ønsker tiltaket utført, jamfør Standard Tilknytningsvilkår.

Innklagede viser til at vanlig praksis var at ingen anleggsdeler ble plassert uten varsel/godkjenning fra berørt grunneier.


Nemnda ser slik på saken:

Saken gjelder tvist om kostnader for flytting av stolpe.

Fremføring av distribusjonsnett/ stikkledning skal foretas på en slik måte at det er til minst mulig ulempe for grunneier/fester. Grunneier/fester skal på forhånd gis mulighet til å uttale seg om plassering. Nemnda viser til Standard Nettleieavtale §§ 3-3 og 3-4.

Det har ikke vært vanlig med skriftlighet når det gjelder fremføring av lavspenningsnett. Ved etablering av høyspenningsnett, er det i dag vanlig med skriftlighet.

Hvis det som følge av offentlige påbud, eller etter grunneiers behov er nødvendig, kan det kreves flytting eller fjerning av stikkledning eller lavspenningsnett. Nettselskapet utfører normalt arbeidet med flytting, forandring eller fjerning av stikkledning eller lavspenningsnett for rekvirentens regning, jf Standard Nettleieavtale § 3-10.

Det står i dette tilfellet påstand mot påstand om hva som ble avtalt i 1999 da stolpen ble satt opp. Nemnda finner på bakgrunn av de foreliggende opplysninger ikke sannsynliggjort at stolpen ble satt opp i strid med avtale, og klager må således betale for flytting av stolpen.

Nemnda finner etter dette ikke å kunne anbefale at klager gis medhold.

Uttalelsen er enstemmig.


VEDTAK

Nemnda finner ikke å kunne anbefale at klager gis medhold.

Oslo, 18. mai 2009

Leder: Einar Kaspersen                                 
Olav Nyhus, Forbrukerrådet
Linette Heiberg, Forbrukerrådet
Ivar Lingaas, EBL
Jon Aadland, EBL

Elklagenemndas vedtak er rådgivende.

Tips andre

Tips en venn om artikkelen ved å fylle ut og sende dette skjemaet.

Tips en venn om denne artikkelen

Logg inn

Logg inn

Glemt passord?