Søk på nettsiden

Sak: 09-41 Klage vedrørende gebyr for brudd på bindingstid – Ustekveikja Energi AS

Saken gjaldt krav om erstatning ved oppsigelse av fastprisavtale. Klager avviste gebyr for brudd på avtale og viste til at hun ikke hadde forstått at hun hadde tegnet en treårs kontrakt med oppsigelsesfrist på ett år. Klager sa opp kontrakten fordi hun flyttet til utlandet. Innklagede hadde krevet dekket et gebyr på kr 150,- samt en erstatning for økonomisk tap på kr 2.074,29. Nemnda anbefalte enstemmig at klager betalte gebyret på kr 150,-, men fant ikke det påståtte økonomiske tap dokumentert og klager var følgelig ikke pliktig til å betale dette.

Saken gjelder tvist om gebyr for brudd på avtale.     

Regelverk: Standard Kraftleveringsavtale § 5-1. Innklagedes særvilkår punkt 7.

Historikk:
Klager tegnet treårs kontrakt 08.01.08
Kontrakt ble sagt opp med virkning fra 01.12.08


Krav: Klager avvisergebyr for brudd på avtale.

Partenes anførsler:

Klager viser til at hun først nå har forstått at hun hadde tegnet en treårs kontrakt med oppsigelsesfrist på ett år. Klager ville ikke tegnet slik avtale om hun hadde forstått dette. Klager sa opp kontrakten med virkning fra 01.12.08 fordi hun flyttet til utlandet. Klager kunne ikke forutse dette da hun tegnet kontrakt. Klager finner det urimelig å bli belastet med gebyr for brudd på avtale under disse omstendigheter.

Innklagede viser til leveringsvilkårene og hevder at de er påført et økonomisk tap ved at leveransen ikke fullføres. Tapet er beregnet i forskjellen mellom kundens fastpris og terminalmarkedet på det tidspunkt avtalen ble hevet.


Nemnda ser slik på saken:

Saken gjelder krav om erstatning ved oppsigelse av fastprisavtale.

I henhold til Standard Kraftleveringsavtale § 5-1 første ledd må en kunde som ønsker å si opp en tidsbegrenset fastprisavtale, dekke kraftleverandørens økonomiske tap ved at leveransen ikke fullføres.  Det direkte økonomiske tapet beregnes etter alminnelige erstatningsrettslige prinsipper. 

Innklagede har i henhold til avtalen med klager krevet dekket et gebyr på kr 150,- samt en erstatning for økonomisk tap på kr 2 074,29. Nemnda anbefaler at klager betaler gebyret på kr 150,-. For så vidt gjelder det påståtte tapet, er nemnda av den oppfatning at tapet verken er dokumentert eller sannsynliggjort. Nemnda kan følgelig ikke se at klager er pliktig til å betale dette.

Nemnda bemerker at det ofte vil være krevende for kraftleverandører å dokumentere/ sannsynliggjøre at kraftleverandør påføres økonomisk tap/omfanget av et eventuelt økonomisk tap ved oppsigelse av en fastprisavtale. Av denne grunn anbefaler nemnda at man i stedet kontraktfester faste gebyrer for oppsigelse av kontrakten, eventuelt med en gradering avhengig av tiden frem til kontraktstidens utløp.

Uttalelsen er enstemmig. 


VEDTAK

Nemnda anbefaler at klager betaler gebyret på kr 150,-. For så vidt gjelder det påståtte tapet, er nemnda av den oppfatning at tapet verken er dokumentert eller sannsynliggjort. Nemnda kan følgelig ikke se at klager er pliktig til å betale dette.   

Oslo, 18. mai 2009

Leder: Einar Kaspersen                                 
Olav Nyhus, Forbrukerrådet
Linette Heiberg, Forbrukerrådet
Ivar Lingaas, EBL
Jon Aadland, EBL

Elklagenemndas vedtak er rådgivende. Ved vedtak som går mot innklagede, skal innklagede gi begrunnet melding til klager og nemnda innen 4 uker dersom vedtaket ikke vil bli fulgt.

Tips andre

Tips en venn om artikkelen ved å fylle ut og sende dette skjemaet.

Tips en venn om denne artikkelen

Logg inn

Logg inn

Glemt passord?