Søk på nettsiden

Sak: 09-50 Klage vedrørende avtaleforhold – strømfaktura – Vitel AS

Saken gjaldt etterfakturert, ikke tidligere fakturert strømforbruk. Klager bestred at det var inngått avtale om leverandørskifte og trodde han hadde sitt nettselskap som strømleverandør. Han ba om at krav ble halvert. Nemnda fant det uklart om det ble inngått en avtale om levering av kraft og viste til at bestillingen var ufullstendig utfylt. Nemnda fant det ikke sannsynliggjort at avtale om levering av strøm ble inngått. Det var på den annen side ubestridt at innklagede hadde levert strøm til klager og at strømmen var forbrukt. Klager burde etter nemndas oppfatning oppdaget at han kun betalte nettleie. Nemnda fant enstemmig ikke å kunne anbefale at klager ble gitt medhold og han måtte betale løpende spotpris for den forbrukte strømmen.

Saken gjelder etterfakturert, ikke tidligere fakturert kraftforbruk.    

Regelverk: Standard Kraftleveringsavtale §§ 1 og 2-2.

Historikk:
Leverandørbytte 05.12.06.
Klager hadde tidligere en annen kraftleverandør.


Krav: Klager ber om at strømregningen halveres.

Partenes anførsler:

Klager ble for noen måneder siden oppmerksom på at det hadde funnet sted et leverandørskifte. Han mottok strømfaktura for leveranse fra 05.12.06 til januar 2009.

Klagers kone husket at hun hadde skrevet en kontrakt på noe hun trodde gjaldt mobiltelefon, men hun hørte ikke noe fra selskapet. Hun trodde da det kun var en undersøkelse. Hun var ikke klar over at det var en kraftavtale. Klager bemerker at hun ikke mottok noen kopi av inngått avtale, angrefristskjema eller bekreftelse. Klager mener innklagede har forsømt sin opplysningsplikt.

Klager bemerker at kontrakten er datert med dato uten årstall.

Klager påstår han trodde at han hadde sin netteier som strømleverandør.

Klager kunne ikke se at det var så stor forskjell på strømkostnaden før og etter at innklagede tok over leveransen at han reagerte på det.

Innklagede viser til underskrevet kontrakt på strøm fra 27.10.06 og at leveransen startet 05.12.06. Pga at de ikke mottok positiv melding fra netteier, ble det ikke fakturert forbruk fra startdato. I 2009 oppdaget innklagede at netteier hadde sendt dem målerstander hele tiden. Innklagede har avregnet klager for faktisk forbruk fra oppstart med kr 44.867,53.

Innklagede viser til at klager kun er fakturert for nettleie fra 05.12.06.

Innklagede viser til at det på fakturaene klart er opplyst hvem som er kraftleverandør og hvem som er netteier, samt at fakturaen kun gjelder nettleie.

Innklagede vil ikke halvere beløpet, men tilbyr betalingsavtale.


Nemnda ser slik på saken:

Saken gjelder etterfakturert, ikke tidligere fakturert kraftforbruk.

Nemnda finner det på bakgrunn av de foreliggende opplysninger uklart om det ble inngått en avtale om levering av kraft mellom klagers kone og innklagede i oktober 2006. Nemnda viser til at bestillingen er ufullstendig utfylt, den er ikke påført årstall, den er delvis utfylt vedrørende mobiltelefon m.v. Nemnda er av den oppfatning at bevistvilen må gå ut over selger og finner ikke sannsynliggjort at avtale om levering av strøm ble inngått.

Det er på den annen side ubestridt at innklagede har levert strøm til klager og hans familie og at de har benyttet denne. De har ikke betalt for strømmen, verken til innklagede eller til tidligere leverandør. Klager fikk kun tilsendt faktura på nettleie. Dette fremgikk av fakturaene. Fakturaene var vesentlig lavere enn de fakturaer klager hadde fått tidligere. Klager burde således ha oppdaget at han kun betalte nettleie.

Nemnda er av den oppfatning at klager plikter å betale for den strømmen som er forbrukt. Nemnda anbefaler at klager avregnes med løpende spotpris uten påslag i perioden, og at forbruket periodiseres etter justert innmatingsprofil.

Nemnda finner etter dette ikke å kunne anbefale at klager gis medhold og han må betale løpende spotpris for den forbrukte strømmen.

Uttalelsen er enstemmig.  


VEDTAK

Nemnda finner ikke å kunne anbefale at klager gis medhold og han må betale løpende spotpris for den forbrukte strømmen.  

Oslo, 18. mai 2009

Leder: Einar Kaspersen                                 
Olav Nyhus, Forbrukerrådet
Linette Heiberg, Forbrukerrådet
Ivar Lingaas, EBL
Jon Aadland, EBL

Elklagenemndas vedtak er rådgivende.

Tips andre

Tips en venn om artikkelen ved å fylle ut og sende dette skjemaet.

Tips en venn om denne artikkelen

Logg inn

Logg inn

Glemt passord?