Søk på nettsiden

Sak: 09-15 Klage vedrørende fremføring av nyttledningsnett – Agder Energi Nett AS

Saken gjaldt om innklagede hadde adgang til å fjerne et eksisterende linjestrekk på 230V fra 1930 årene og erstatte dette med to linjer på henholdsvis 230 og 1000 V. Klager krevde at det nye strekket måtte fjernes, mens innklagede hevdet at rett til omlegging måtte anses stiftet på avtalemessig grunnlag da linjen ble bygget. Innklagede hevdet i tillegg at endringen måtte anses å ligge innenfor rammen av innklagedes råderett. Nemnda fant enstemmig at endringen lå innenfor en påregnelig og naturlig samfunnsutvikling og at en eventuell omlegging av strekket måtte klager selv bekoste.

Saken gjelder om innklagede har adgang til å fjerne et eksisterende linjestrekk på 230V fra 1930 årene og erstatte dette med to linjer på henholdsvis 230 og 1000 V.  

Regelverk: Standard Tilknytningsvilkår §§ 1.8.2, 1.8.5 og 1-9 (versjon 1995 vedlagt) og §§ 3-2, 3-4 og 3-10 (versjon 2007). Servituttlov § 2. Nabolov § 2.

Historikk:

Opprinnelig 230V luftstrekk er fra 1930 årene. Én linje på 230 V (23 mm) er erstattet med to linjer på henholdsvis 230 og 1000 V.


Krav: Klager krever at det nye strekket må fjernes.

Partenes anførsler:

Klager viser til at det nye luftstrekket er lagt i luftlinje rett utenfor hans vinduer, mye nærmere huset enn tidligere nett var plassert, og over vesentlige deler av hans tomt. Klager mener strekket er svært skjemmende og traseen virker å være valgt kun for å kunne benytte eksisterende trase.

Klager hevder innklagede har lagt de nye linjene uten å informere ham og uten å påse at plassering av nettet medfører minst mulig ulempe for grunneier og klager hevder dette er brudd på tilknytningsvilkårene.

Klager hevder innklagede har brutt vilkår for områdekonsesjon ved ikke å informere ham og fratatt ham klageadgang som er forutsatt i regelverket for forbruksavtaler.

Klager påstår at kommunen har regler som forbyr den løsning som innklagede har valgt.

Klager tilbakeviser påstand om at han ikke har klaget før to år etter at arbeidet ble utført og viser til at han gjentatte ganger har prøvd å få til en løsning uten å lykkes, tidligst i februar 2007.

Klager tilbakeviser påstand om at han var kjent med og hadde avklart planer om å legge nye linjer over eiendommen. Klager godtok en oppdatert transformator og gjorde det helt klart i den forbindelse at han mente at det var for mange luftspenn over eiendommen allerede. 

Klager krever prinsipalt at det nye strekket må fjernes i sin helhet og erstattes med nett på naboøya grunnet brudd på vilkår for områdekonsesjon.

Klager krever subsidiært at nettet blir lagt i jordkabel over eiendommen uten kostnad for ham.

Klager har fremsatt forslag til minnelig løsning hvor han dekker kostnadene ved kabelgrøft i det mest utsatte området mot at innklagede utfører arbeidet for egen regning.

Innklagede gjør prinsipalt gjeldende at klagen må avvises, subsidiært at klagers krav ikke kan tas til følge.

Innklagede hevder at rett til omlegging må anses stiftet på avtalemessig grunnlag da linjen ble bygget. Endringen fra tre blanke tråder til én tråd, og så til to tråder, må klart anses å ligge innenfor rammen av innklagedes råderett etter Servituttloven § 2.

Innklagede legger til grunn at klager i 2006 ble orientert om at det skulle strekkes ny linje i forbindelse med økt strømbehov fra hytter på naboøya.

Innklagede tilbakeviser påstand om brudd på vilkår for områdekonsesjon og anfører at dette i tilfelle er en sak for NVE.

Innklagede legger til grunn at standardvilkårenes bestemmelser for fremføring av lavspenningsnett må forstås slik at de kun gjelder for nyanlegg.

Innklagede har fremsatt forslag til minnelig løsning om å legge linjen i jordkabel over klagers eiendom mot at klager dekker kostnadene ved dette.


Nemnda ser slik på saken:

Saken gjelder om innklagede har adgang til å fjerne et eksisterende linjestrekk på 230V fra 1930 årene og erstatte dette med to linjer på henholdsvis 230 og 1000 V.

Nemnda anser saken for å ligge innenfor sitt kompetanseområde. Påstand om avvisning av saken i forhold til eventuelt brudd på områdekonsesjon og eventuelt brudd på kommunale retningslinjer/vedtekter tas ikke til følge.

Nemnda tar utgangspunkt i at det forelå avtale om linjestrekk fra 1930-årene. Det legges til grunn at innklagede hadde rett til linjestrekket og ansvar for vedlikehold og modernisering. I dette tilfellet var én ledning erstattet med to større ledninger. Nemnda finner etter en helhetsvurdering at dette ligger innenfor en påregnelig og naturlig samfunnsutvikling. En eventuell omlegging av strekket må klager selv bekoste.

Nemnda tar ikke standpunkt til om klager er gjort kjent med den forestående endringen eller ikke, men vil generelt bemerke at ved endringer av en slik karakter som i foreliggende sak vil det være naturlig at endringen drøftes med grunneier før arbeidet igangsettes.

Nemnda finner ikke å kunne anbefale at klager gis medhold.

Uttalelsen er enstemmig.


VEDTAK

Nemnda finner ikke å kunne anbefale at klager gis medhold.

Oslo, 31. august 2009

Leder: Einar Kaspersen
Olav Nyhus, Forbrukerrådet
Linette Heiberg, Forbrukerrådet
Ivar Lingaas, EBL
Jon Aadland, EBL

Elklagenemndas vedtak er rådgivende.

Tips andre

Tips en venn om artikkelen ved å fylle ut og sende dette skjemaet.

Tips en venn om denne artikkelen

Logg inn

Logg inn

Glemt passord?