Søk på nettsiden

Sak: 09-145 Klage vedrørende anleggsbidrag – TrønderEnergi Nett AS

Saken gjaldt krav om refusjon av deler av anleggsbidrag. Klager krevde tilbakebetalt kr 5.000,- av i alt innbetalt kr 15.000,- fordi det var inngått bindende avtale om kr 10.000,-. Innklagede påsto at det måtte skilles mellom registreringsskjema og bestillingsskjema. Nemnda fant at sistnevnte skjema gjaldt som bestilling. Nemnda var enstemmig i at klager ikke kunne gis medhold.

Saken gjelder om klager har rett til refusjon av deler av anleggsbidrag.         

Regelverk: Standard Tilknytningsvilkår § 5.

Historikk:
Arbeid med fremføring av strøm til hyttefelt ble igangsatt i 1992.
Den enkelte hytteeier har innbetalt anleggsbidrag direkte til energiselskapet.


Krav: Klager krever tilbakebetalt kr 5.000,- til hver av hytteeierne.

Partenes anførsler:

Klager påstår at innklagedes brev med svarskjema datert 16.09.92 der prisen for tilknytningsavgift / anleggsbidrag ble satt til kr 10.000,- er bindende. Klager påstår at dette var et tilbud som ble akseptert. Klager viser til at dersom prisen ble en annen, ønsket de beskjed. Slik beskjed kom ikke og klager anså avtale som inngått. Et halvt år senere kom brev om ny pris.

Klager viser til at da prisen på kr 15.000,- ble fastsatt var det fem hytter som var interessert i strømforsyning, mens antallet senere kom opp i 20. Klager mener at innklagede burde forutsett at det ville komme til flere hytter.

Klager mener innklagede har gitt dårlig informasjon da de planla utbygging av hyttefeltet.

Innklagede viser til at skjema av 16.09.92 var et registreringsskjema for kartlegging av mulige interessenter. Det ble satt opp eksempler på mulige kostnader ut i fra antall interessenter blant registrerte tomteeiere. Tilknytningsavgift/anleggsbidrag ble fastsatt til kr 15.000,- ut i fra at det var fem eiere som var interessert i strømforsyning da.

Innklagede viser til at de 24.02.93 sendte ut skjema for bestilling av stikkledning sammen med brev med orientering om anleggsbidrag/tilknytningsavgift. Det er dette signerte skjemaet for bestilling av stikkledning med oppgitt sum på kr 15.000,- som gjelder som bestilling. De kunder som kom til i ettertid har alle signert på bestilling med et fastsatt beløp på kr 15.000,-.


Nemnda ser slik på saken:

Saken gjelder krav om refusjon av deler av anleggsbidrag. Elklagenemnda kan etterprøve om reglene for beregningen av anleggsbidrag er fulgt, men det er ikke aktuelt i denne saken

Slik denne saken er opplyst og dokumentert, legger nemnda til grunn at brev datert 24.02.93, hvor innklagede bekrefter at anleggsbidraget er kr 15.000,-, samt klagers bestilling av stikkledning datert 12.03.93 hvor han aksepterer at anleggsbidraget betales med kr 15.000,- er de skriv som er rettslig avgjørende for størrelsen på anleggsbidraget. Det skjemaet som er benevnt som "Registrering av mulige abonnenter ved ….hyttefelt" er tidligere i tid enn brevet av 24.02.93, og klagers bestilling av stikkledning 12.03.93 og har ikke noen rettslig virkning for anleggsbidragets størrelse.

Selv om foreldelse ikke er påberopt, vil nemnda i tillegg bemerke at dette er en gammel sak som ville vært foreldet dersom innklagede hadde krevet det.

Nemnda finner ikke å kunne anbefale at klager gis medhold.

Uttalelsen er enstemmig.


VEDTAK

Nemnda finner ikke å kunne anbefale at klager gis medhold.

Oslo, 26. oktober 2009

Leder: Einar Kaspersen
Olav Nyhus, Forbrukerrådet
Linette Heiberg, Forbrukerrådet
Ivar Lingaas, EBL
Jon Aadland, EBL

Elklagenemndas vedtak er rådgivende.

Tips andre

Tips en venn om artikkelen ved å fylle ut og sende dette skjemaet.

Tips en venn om denne artikkelen

Logg inn

Logg inn

Glemt passord?