Søk på nettsiden

Sak: 09-146 Klage vedrørende manglende kraftleverandør – Vesterålskraft Nett AS

Klager ble avkrevet ventetarifftillegg da han flyttet fra en adresse til en annen i samme kommune Han hevdet han ikke sa opp sin nettleieavtale eller sin kraftleveringsavtale da han flyttet og krevde ventetarifftillegget refundert. Innklagede viste til at de hadde sendt bekreftelsesbrev om ny nettleiekontrakt med opplysning om å velge kraftleverandør. Nemnda var delt i synet på om budskapet i brevet var kommunisert bra nok. Med dissens ble ventetarifftillegget anbefalt refundert.

Saken gjelder nettleieavtale og kraftleveringsavtale i forbindelse med flytting.

Regelverk: Standard Nettleieavtale § 2. Standard Kraftleveringsavtale § 1.

Historikk:
04.06.08 Klager registrert som kunde
20.06.08 Bekreftelsesbrev om ny nettleiekontrakt med opplysning om å velge kraftleverandør
29.01.09 Påminnelse


Krav: Klager krever at ventetarifftillegget refunderes.

Partenes anførsler:

Klager hevder han ikke sa opp sin nettleieavtale eller sin kraftleveringsavtale da han flyttet fra en adresse til en annen adresse i samme kommune. Han ga beskjed til innklagede om at hans nettleieavtale skulle gjelde hans nye adresse. Denne beskjeden ble ikke gitt skriftlig.

Klager påstår han ikke mottok bekreftelsesbrev av 20.06.08 om ny nettleiekontrakt med opplysning om å velge kraftleverandør. Klager påstår han først ved brevet av 29.01.09 fra innklagede ble gjort kjent med at han ble avregnet med ventetariff.

Innklagede påstår de sendte bekreftelsesbrev om ny nettleiekontrakt med opplysning om å velge kraftleverandør den 20.06.08. Da klager ikke responderte, påstår innklagede at de sendte påminnelse den 29.01.09. Innklagede viser til at det går frem av bekreftelsesbrevet om ny nettleiekontrakt at de ikke leverer kraft og at klager betaler ventetariff og at han snarest må velge en kraftleverandør.

Innklagede viser til at det når det inngås en ny nettleieavtale opprettes det ikke automatisk ny avtale med kraftleverandør. Dette er to separate avtaler med to forskjellige selskaper.


Nemnda ser slik på saken:

Saken gjelder nettleieavtale og kraftleveringsavtale i forbindelse med flytting.

I Standard Nettleieavtale er det ikke formkrav til oppsigelse, mens i Standard Kraftleveringsavtale skal oppsigelse gjøres skriftlig. Nemnda registrerer at innklagede har registrert opphør av nettleieavtale ved klagers muntlige henvendelse om flytting. Nemnda registrerer også at innklagede etter klagers flytting ikke hadde noen kraftleveringsavtale registrert på ham.

Nemnda legger på bakgrunn av de foreliggende opplysninger til grunn at klager ga beskjed om flytting per telefon. Nemnda legger videre til grunn at klager i denne forbindelse ikke ble informert om at han måtte velge kraftleverandør til det nye anlegget på den nye adressen. Han ble heller ikke informert om at manglende valg av kraftleverandør ville innebære at innklagede ville levere dyr strøm.

Det er uenighet mellom partene om klager mottok brev av 20.06.08 der han bl.a. ble ønsket velkommen som kunde. 

Nemnda har ved den videre vurdering delt seg i et flertall og et mindretall.

Nemndas flertall, lederen og forbrukernes representanter, er av den oppfatning at man ikke kan forvente at en vanlig strømkunde kjenner til at man ved skifte av adresse må velge ny kraftleverandør. Etter flertallets syn er det tvert om grunn til å anta at ”folk flest” regner med at en beskjed om flytting til netteier er tilstrekkelig dersom man ikke ønsket å bytte kraftleverandør. 

Flertallet er av den oppfatning at det påhviler netteier å gi kunden klar og forståelig informasjon om nødvendigheten av å velge kraftleverandør, til tross for at man ikke ønsker noen ny kraftleverandør. Slik informasjon burde blitt gitt da klager ga beskjed om flyttingen per telefon. 

Flertallet tar ikke stilling til om klager mottok brevet av 20.06.08 idet flertallet er av den oppfatning at brevet uansett ikke gir tilfredsstillende informasjon. Brevet har overskriften ”Ordrebekreftelse ny nettleiekontrakt” og deretter ”Velkommen som kunde”. Nederste avsnitt i brevet har overskriften ”Velg kraftleverandør snarest”. For klager som ikke hadde grunn til å tro at han hadde inngått noen ny nettleiekontrakt eller var ny kunde og som heller ikke ønsket å bytte kraftleverandør, gir dette etter flertallets syn ikke mening. Klageren hadde i enkelhet meldt om adresseendring.

Flertallet er av den oppfatning at klager ikke kan lastes for at han ikke valgte ny kraftleverandør, og anbefaler at klager får refundert ventetarifftillegget.

Nemndas mindretall, bransjens representanter, er av den mening at det må legges til grunn at brevet av 20.06.08 er avsendt fra innklagede. Dersom klager hadde lest brevet fremkommer det uttrykkelig og tydelig der med uthevede overskrifter som klart formidler budskapet om at klager er ny kunde som snarest må velge en kraftleverandør. Det fremkommer også at han vil bli belastet med ventetariff dersom han ikke velger kraftleverandør. Dersom klager likevel ikke forstod innholdet i brevet eller det var uklarheter ville det være naturlig å kontakte innklagede for utfyllende forklaringer, da det både var oppgitt innklagedes telefonnummer og mailadresse. Mindretallet mener derfor at klager plikter å betale ventetarifftillegget.

På bakgrunn av flertallets vurdering anbefaler nemnda at klager får refundert ventetarifftillegget.

Dissens


VEDTAK

Nemnda anbefaler at klager får refundert ventetarifftillegget.

Oslo, 21. desember 2009

Leder: Einar Kaspersen
Olav Nyhus, Forbrukerrådet
Linette Heiberg, Forbrukerrådet
Ivar Lingaas, EBL
Jon Aadland, EBL

Elklagenemndas vedtak er rådgivende. Ved vedtak som går mot innklagede, skal innklagede gi begrunnet melding til klager og nemnda innen fire uker dersom vedtaket ikke vil bli fulgt.

Tips andre

Tips en venn om artikkelen ved å fylle ut og sende dette skjemaet.

Tips en venn om denne artikkelen

Logg inn

Logg inn

Glemt passord?