Søk på nettsiden

Sak: 09-158 Klage vedrørende betaling for omlegging av lavspentnettet – Skagerak Nett AS

Saken gjaldt hvem som skulle dekke kostnader for flytting av luftstrekk til nabo. Klager krevde kostnadsfri flytting av luftstrekk som forsynte naboen og ikke ham. Innklagede antok at eiendommen hadde hatt strøm inn til huset via den samme lavspenttraseen i mer enn 60 år og hevdet at de rettigheter innklagede hadde ervervet for fremføring og plassering av distribusjonsnettet var servitutter som påheftet eiendommen så lenge distribusjonsnettet besto. En enstemmig nemnd fant ikke å kunne gi klager medhold.

Saken gjelder hvem som skal dekke kostnader for flytting av luftstrekk til nabo.

Regelverk: Standard Tilknytningsvilkår §§ 3-1, 3-4 og 3-10.

Historikk:

Huset er fra 1855 og fikk trolig strøm før 1940

Flyfoto viser stolpeplasseringer fra 1967 som er de samme som i dag

Klager har vært eier av eiendommen siden 1972


Krav: Klager krever kostnadsfri flytting av luftstrekk.

Partenes anførsler:

Klager mener han ikke skal betale for å flytte luftstrekket som forsyner naboen og ikke ham selv. Luftstrekket går tvers over hans eiendom. Klager mener innklagede burde ført strekket langs eiendomsgrensa og tatt hensyn til framtidige byggemuligheter på eiendommen. Klager er nå forhindret fra å benytte den delen av eiendommen hvor luftstrekket går over.

Klager mener det ikke kan være hans oppgave å betale for å få flyttet en ledning som han aldri har benyttet seg av og som aldri har ført strøm til hans eiendom. Han gir gjerne tillatelse til å føre strøm over sin eiendom så lenge den ikke hindrer ham i å bygge på egen eiendom.

Innklagede har grunn til å tro at eiendommen har hatt strøm inn til huset via den samme lavspenttraseen i mer enn 60 år. De rettigheter innklagede har ervervet for fremføring og plassering av distribusjonsnettet er servitutter som påhefter eiendommen så lenge distribusjonsnettet består.

Innklagede fastholder at klager må betale omlegging av lavspentnettet ved bygging av garasje på planlagt sted på eiendommen.


Nemnda ser slik på saken:

Saken gjelder hvem som skal dekke kostnader for flytting av luftstrekk til nabo.

Hvis det som følge av offentlige påbud, eller etter grunneiers behov er nødvendig, kan det kreves flytting eller fjerning av stikkledning eller lavspenningsnett. Nettselskapet utfører normalt arbeidet med flytting, forandring eller fjerning av stikkledning eller lavspenningsnett for rekvirentens regning, jf Standard Nettleieavtale § 3-10. I henhold til avtalens § 3-4 har nettselskapet rett il å legge luftledning eller jordkabel som distribusjonsnett eller stikkledning over grunn som en installasjonseier eier eller fester, frem til andre installasjonseiere.

Sett i lys av at dette distribusjonsnettet var etablert for 60 år siden og det ikke er holdepunkter for annet enn at strekket var godkjent av grunneier den gang, kan ikke nemnda se annet enn at klager selv må bekoste flytting i henhold til reglene.

Nemnda finner ikke å kunne anbefale at klager gis medhold.

Uttalelsen er enstemmig.


VEDTAK

Nemnda finner ikke å kunne anbefale at klager gis medhold.

Oslo, 21. desember 2009

Leder: Einar Kaspersen
Olav Nyhus, Forbrukerrådet
Linette Heiberg, Forbrukerrådet
Ivar Lingaas, EBL
Jon Aadland, EBL

Elklagenemndas vedtak er rådgivende.

Tips andre

Tips en venn om artikkelen ved å fylle ut og sende dette skjemaet.

Tips en venn om denne artikkelen

Logg inn

Logg inn

Glemt passord?