Søk på nettsiden

Sak: 09-151 Klage vedrørende avtaleforhold – Krav på betaling av forbruk etter utflytting – Skagerak Nett AS

Saken gjaldt om oppsigelse var gyldig meddelt og mottatt. Klager avviste krav på nettleie og kraftforbruk etter utflytting. Det var presentert ulike hendelsesforløp fra partenes side. Etter en helhetsvurdering la nemnda klagers versjon til grunn og anbefalte enstemmig at kravet ble frafalt.

Saken gjelder om oppsigelse er gyldig meddelt og mottatt.

Regelverk: Standard Nettleieavtale § 11.


Krav: Klager avviser krav på nettleie og kraftforbruk etter utflytting.

Partenes anførsler:

Klager viser til at sønnen flyttet ut av boligen i august 2006. Klager leste av strømmåleren sammen med huseier, ringte til innklagede og meddelte målerstand, meldte oppsigelse og ga beskjed om ny adresse. Flytting ble også meldt til Posten og ble registrert der fra 21.08.06.

Klager viser til at sønnen hadde bodd i boligen siden november 2005.

Klager mottok i august 2009 inkassokrav på totalt kr 30.133,79 for perioden august 2006 – 20.10.07. Klager viser til at sønnen ikke har mottatt fakturaer på dette tidligere.

Klager finner det vanskelig å bevise at hun sa opp i august 2006 så lenge innklagede kan ta imot oppsigelse per telefon og ikke krever noen underskrift eller skriftlig bekreftelse.

Klager undrer seg over at det gikk tre år fra innklagede sendte faktura til de overlot saken til inkasso. Klager mener det må være krav til oppfølging hos innklagede når de hele tiden får fakturaer i retur med beskjed om at adressaten har flyttet.

Slik klager ser det, har noen brukt strøm i sønnens navn etter at han flyttet. Klager er ukjent med hvem som har betalt strømregninger i denne perioden.

Innklagede hevder strømabonnementet ble opprettet 10.08.06 som følge av telefonisk kontakt med abonnenten. Målerstand ble oppgitt.

Innklagede mottok telefonhenvendelse fra klager den 20.09.06 om at sønnen ikke bodde på adressen lenger. Selv om klager ber om adresseendring vil ikke det si det samme som at han flytter og sier opp kundeforholdet. Slike forhold skal meddeles spesifikt til innklagede. Innklagede anser ikke denne henvendelsen som en gyldig oppsigelse. Innklagede sendte klager et flytteskjema, men hevder flytteskjemaet ikke kom i retur.

Innklagede har notert oppsigelse av abonnement per 19.06.07 etter henvendelse fra sosialkontoret. 

Innklagede har lagt ved kopi av avlesningskort per 01.03.07 med signatur av klagers sønn.

Innklagede har lagt ved kopi av opphørsskjema per 19.06.07 med initialer av klagers sønn.

Innklagede viser til at fakturaer i klagers sønns navn er betalt for perioden 01.01.07–01.09.07. Utsendte fakturaer er betalt og det er ikke registrert retur av tilsendte fakturaer.


Nemnda ser slik på saken:

Saken gjelder om oppsigelse er gyldig meddelt og mottatt.

Slik denne saken er opplyst og dokumentert ser nemnda at partene har presentert ulike hendelsesforløp. Etter en helhetsvurdering legger nemnda klagers versjon til grunn.

Nemnda anbefaler at krav på nettleie og kraftforbruk etter utflytting frafalles.

Uttalelsen er enstemmig.


VEDTAK

Nemnda anbefaler at krav på nettleie og kraftforbruk etter utflytting frafalles.

Oslo, 25. januar 2010

Leder: Einar Kaspersen
Olav Nyhus, Forbrukerrådet
Linette Heiberg, Forbrukerrådet
Ivar Lingaas, Energi Norge
Jon Aadland, Energi Norge

Elklagenemndas vedtak er rådgivende. Ved vedtak som går mot innklagede, skal innklagede gi begrunnet melding til klager og nemnda innen fire uker dersom vedtaket ikke vil bli fulgt.

Tips andre

Tips en venn om artikkelen ved å fylle ut og sende dette skjemaet.

Tips en venn om denne artikkelen

Logg inn

Logg inn

Glemt passord?