Søk på nettsiden

Sak: 09-161 Klage vedrørende opphør av nettleieavtale – Agder Energi Nett AS

Saken gjaldt inngåelse og opphør av nettleieavtale på utleiebolig. Klager påsto at utleier ikke kunne inngå strømavtale på hans vegne, og når huseier likevel gjorde det var det også han som skulle melde fra om at kontrakten skulle avsluttes. Klager bestred krav for en periode etter at han var flyttet ut. Innklagede hevdet at klager hadde brukt og betalt strøm og at avtale var inngått ved konkludent adferd gjennom betaling av fakturaer. Nemnda fant enstemmig at huseier ikke kunne forplikte en annen ved å bestille nettleieavtale i hans navn uten hans signatur eller bekreftelse, og anbefalte at krav mot klager ble frafalt.

Saken gjelder inngåelse og opphør av nettleieavtale og påstand om at klager ikke har inngått nettleieavtale og ikke bodde på den adresse faktura er sendt til.

Regelverk: Standard Nettleieavtale § 2, 3, 4-2, 6-1 og 11-1.

Historikk:

04.06.07 Leieavtale per 15.06.07. Eget strømabonnement skulle tegnes
15.06.07 Utleier tegnet strømabonnement i klagers navn
19.06.07 Innklagede sendte bekreftelsesbrev til klager
12.10.07 Telefonkontakt. Klager ble gjort kjent med inngått nettleiekontrakt
02.01.08 og 07.04.08 Innklagede sendte informasjonsbrev til klager om ventetariff med  oppfordring om å tegne kraftavtale
28.02.08 Klager flyttet ut
14.04.08 Kundeforholdet ble avsluttet


Krav: Klager avviser krav på nettleie/strømforbruk i perioden 01.03.08 – 14.04.08.

Partenes anførsler:

Klager viser til at han mottok brev datert 17.09.09 med krav på sluttavregning datert 16.04.08 for nettleie/ventetariff for perioden 01.03.08 – 14.04.08 på kr 7.622,53 inkl. renter og omkostninger. Kravet gjaldt en periode etter at han var flyttet ut. Han flyttet ut 28.02.08.

Klager hevder han ikke tidligere har mottatt fakturaer fra innklagede etter at han flyttet.

Klager påstår at utleier ikke kan inngå strømavtale på hans vegne. Klager påstår han ikke har mottatt bekreftelsesbrev om at han hadde inngått nettleiekontrakt eller strømavtale.

Klager hevder at når huseier inngår strømkontrakt på hans vegne, er det også han som skal melde fra om at kontrakten skal avsluttes. Klager viser til at huseier sa opp avtalen lenge etter at han var flyttet ut. 

Klager er villig til å betale nettleie/kraftforbruk fram til 28.02.08.

Klager hevder han ikke kan belastes inkassosalærer på fakturaer han aldri har mottatt.

Innklagede viser til at det ved innflytting ble opprettet en strømkontrakt i klagers navn etter henvendelse fra utleier. Innklagede viser til at det i leieavtalen er anført at strøm kommer i tillegg til leien med eget abonnement. (Se husleiekontrakt under vedlegg, første avsnitt).

Innklagede sendte bekreftelsesbrev til klager hvor det klart gikk frem at han var abonnent. Det fremgikk av brevet at nettleieavtalen anses som akseptert dersom innklagede ikke mottar annen tilbakemelding. Innklagede mottok ikke noen tilbakemelding.

Innklagede viser til at klager har mottatt fakturaer, men at han påstår han ikke har mottatt bekreftelsesbrev eller brev om ventetariff.

Innklagede hevder at klager har brukt strøm og betalt for dette og avtale er inngått ved konkludent adferd gjennom betaling av tilsendte fakturaer til rett adresse. Selv om skriftlig avtale ikke anses for å være inngått, er klagers uttak av strøm avtalestiftende, jamfør § 2.

Innklagede viser til at klager ikke har inngått kraftleveringsavtale og har derfor mottatt ventetariff i hele abonnementsperioden.

Innklagede hevder nettleieavtalen ikke er sagt opp og at klager er ansvarlig for betaling frem til den ble sagt opp. Klager måtte forstå at han hadde en avtale med dem som han var pliktig til å si opp for å få avsluttet.

Innklagede hevder klager ikke har gitt informasjon om adresseendring.

Innklagede opprettholder kravet inkludert inkassosalærer, renter og andre omkostninger.


Nemnda ser slik på saken:

Saken gjelder inngåelse og opphør av nettleieavtale på utleiebolig.

I henhold til Standard Nettleieavtale § 2 skal nettleieavtale inngås skriftlig etter bestilling fra kunden. Klager i denne saken er leietaker. Huseier har tegnet nettleieavtale på vegne av klager og klager mottok regningene. Nemnda legger til grunn at huseier ikke kan forplikte en annen ved å bestille nettleieavtale i hans navn uten at hans signatur eller bekreftelse foreligger. Ut i fra dette har ikke klager nettleieavtale i henhold til § 2, selv om han har betalt for strøm han har brukt. Nemnda anser huseier for å være nettleiekunde i egenskap av eier av anlegget og han er ansvarlig overfor innklagede.

Nemnda anbefaler at krav mot klager frafalles.

Uttalelsen er enstemmig.

VEDTAK

Nemnda anbefaler at krav mot klager frafalles.

Oslo, 25. januar 2010

Leder: Einar Kaspersen
Olav Nyhus, Forbrukerrådet
Linette Heiberg, Forbrukerrådet
Ivar Lingaas, Energi Norge
Jon Aadland, Energi Norge

Elklagenemndas vedtak er rådgivende. Ved vedtak som går mot innklagede, skal innklagede gi begrunnet melding til klager og nemnda innen fire uker dersom vedtaket ikke vil bli fulgt.

Tips andre

Tips en venn om artikkelen ved å fylle ut og sende dette skjemaet.

Tips en venn om denne artikkelen

Logg inn

Logg inn

Glemt passord?