Søk på nettsiden

Sak: 09-176 Klage vedrørende flytting av lyktestolpe – Bodø Energi AS

Klager avviste krav om betaling for flytting av lyktestolpen, mens innklagede hevdet de ikke var part i saken. Nemnda avviste saken pga partsforholdet.

Saken gjelder ansvar for flytting av lyktestolpe.

Regelverk: Standard Tilknytningsvilkår § 3-10.

Historikk:

Det er uavklart når lyktestolpen ble satt opp, men den sto der da klager kjøpte tomta i 1986.

Lyktestolpen ble flyttet juni 2009.

Kommunen eier gatelyset.

Innklagede v/Energimontasje utbygger, drifter og vedlikeholder anlegget.


Krav: Klager avviser krav om betaling for flytting av lyktestolpen.

Partenes anførsler:

Klager påstår at lyktestolpen i utgangspunktet ble feilplassert pga at tomtegrenser ikke var trukket. Stolpen står på privat grunn i stedet for på kommunal grunn.

Klager hadde sagt seg villig til å betale for flytting av lyktestolpen oppgitt til å koste

kr 10.000,- dersom det kunne vises til lovhjemmel for plassering og tinglysning av stolpen. Klager mottok faktura på kr 15.056,24 inkludert avanse og merverdiavgift for flytting av stolpen.

Klager bestrider at skjøtets klausul om ”elektrisk ledning” innbefatter lyktestolper.

Klager hevder at innklagede er part i saken i og med at de eide gatelyset da det ble satt opp.

Innklagede hevder kommunen eier gatelyset. Innklagede v/Energimontasje er kun utbygger, drifter og vedlikeholder av anleggene.

Innklagede v/Energimontasje hevder at tidligere eier har gitt muntlig tillatelse til at lyktestolpen kunne stå der. Innklagede v/Energimontasje hevder de ikke er part i saken.

Kommunen viser til klausul i skjøtet for eiendommen og hevder at kommunen hadde rett til å plassere lyktestolpen på tomten og at det innebærer at dersom hjemmelshaver ønsker lyktestolpen flyttet, må det skje for hans kostnad. Kommunen erkjenner at de er eier av gatelyst nå, men at det var innklagede som eide dette da det ble satt opp.


Nemnda ser slik på saken:

Saken gjelder ansvar for flytting av lyktestolpe.

Elklagenemnda behandler klager fra forbrukere angående tvister som springer ut av avtaler mellom energiselskap og forbruker om overføring eller levering av elektrisk energi samt avtaler om tilknytning av forbrukerens elektriske installasjoner til distribusjonsnettet. Nemnda legger på bakgrunn av de foreliggende opplysninger til grunn at det er kommunen som er eier av den omtvistede lyktestolpe. Tvist mellom klager og kommunen faller utenfor nemndas arbeidsområde. 

Nemnda bemerker forøvrig at dersom nettselskapet hadde vært eier av stolpen, fremgår det av Standard Tilknytningsvilkår § 3-10 at nettselskapet utfører flyttingen for rekvirenten, og at dette normalt skjer for rekvirentens regning.

Nemnda avviser saken.

Uttalelsen er enstemmig.


VEDTAK

Nemnda avviser saken.

Oslo, 1. mars 2010

Einar Kaspersen                                 
Olav Nyhus                                        
Christine Otterstad
Ivar Lingaas                                                   
Jon Aadland

Elklagenemndas vedtak er rådgivende.

Tips andre

Tips en venn om artikkelen ved å fylle ut og sende dette skjemaet.

Tips en venn om denne artikkelen

Logg inn

Logg inn

Glemt passord?