Søk på nettsiden

Sak: 10-13 Klage vedrørende kostnader for flytting av stolpe – Varanger KraftNett AS

Saken gjaldt tvist om kostnader for flytting av stolpe. Klager krevde stolpen flyttet for innklagedes regning og viste til at stolpen ble satt opp etter at tomta var planert og plassert rett foran hytta 10 meter inne på tomta og ikke slik som de andre stolpene som sto langs veien. Innklagede hevdet de fikk aksept for utbyggingsplanene både hos tidligere eier av hyttefeltet og av representant for de nye hytteeierne. Nemnda anbefalte med dissens at kostnadene ved flytting av stolpen deles likt mellom partene.

Saken gjelder kostnader for flytting av stolpe.

Regelverk: Standard Tilknytningsvilkår § 3-10.

Historikk:

Innklagede igangsatte arbeid med linjestrekk i juni 2008.

Klager kjøpte hyttetomta 17.07.08.

Stolpe ble satt opp senere.


Krav: Klager krever stolpen flyttet for innklagedes regning.

Partenes anførsler:

Klager viser til at stolpen ble satt opp etter at tomta var planert og den ble plassert rett foran hans hytte 10 meter inne på hans tomt og ikke slik som de andre stolpene som står langs veien.

Klager viser til at stolpen skjemmer fjordutsikten og den hindrer videreutbygging av tomta.

Klager mener innklagede har gjort saksbehandlingsfeil med ikke å ha innhentet nødvendige tillatelser og godkjennelser for plassering av stolpe og linje. Klager mener innklagede burde skjønt at plasseringen var uhensiktsmessig for klager. Klager hevder innklagede var kjent med at han hadde kjøpt tomta og mener innklagede burde tatt kontakt med ham.

Klager viser til at selv om tinglysing av kjøpet ble gjort etter at linja var bygget, hadde han kjøpt og betalt tomta og betalt for fremføring av kraft før linja ble plassert. Klager mener innklagede burde tatt kontakt om plassering.

Klager oppdaget plasseringen i påsken 2009.

Innklagede hevder de fikk aksept for utbyggingsplanene både hos tidligere eier av hyttefeltet og av representant for de nye hytteeierne. Innklagede hevder sistnevnte kontaktet de som hadde kjøpt tomt og ingen av disse hadde innvendinger til planene.

Da innklagede igangsatte arbeid med linjestrekk i juni 2008, hadde ni av eierne betalt anleggstilskudd. Samtlige eiere visste om linjen og plasseringen av denne.

Innklagede hevder at de ikke kan lastes når tomter skifter eier i sluttfasen av utbyggingen.

Innklagede viser til at linja var stukket, prosjektert og delvis ferdigstilt på det tidspunkt klager har overtatt eiendommen.

Innklagede fikk ingen signaler på at linjen var i veien under planfasen eller utbyggingsfasen.


Nemnda ser slik på saken:

Saken gjelder tvist om kostnader for flytting av stolpe.

Fremføring av distribusjonsnett/ stikkledning skal foretas på en slik måte at det er til minst mulig ulempe for grunneier/fester. Grunneier/fester skal på forhånd gis mulighet til å uttale seg om plassering. Nemnda viser til Standard Tilknytningsvilkår § 3-2.

Hvis det som følge av offentlige påbud, eller etter grunneiers behov er nødvendig, kan det kreves flytting eller fjerning av stikkledning eller lavspenningsnett. Nettselskapet utfører normalt arbeidet med flytting, forandring eller fjerning av stikkledning eller lavspenningsnett for rekvirentens regning, jf Standard Tilknytningsvilkår § 3-10.

I spørsmålet om hvem som må dekke kostnadene for flytting av stolpen, delte nemnda seg i et flertall og et mindretall.

Nemndas flertall, nemndas leder og forbrukernes representanter, legger til grunn at det var avtalt med grunneier/grunneiers representant at linjen skulle legges "langs veien". Klager har i brev til nemnda av 13. januar 2010 opplyst at stolpen på hans tomt er "plassert rett foran min hytte, mellom hytta og fjorden. Den er skjemmende for utsikten og den hindrer videre utbygging av hyttetomta. Stolpen er plassert ca. 10 meter inne på min eiendom og 5-10 meter høyre enn veibanen. Den er ikke som de andre stolpene plassert langs veien". Innklagede har ikke bestridt klagers opplysninger, og flertallet legger opplysningene til grunn.

Det kan etter flertallets vurdering være noe uklart hva som ligger i betegnelsen "langs veien". Flertallet finner det imidlertid ikke tvilsomt at stolpens plassering er skjemmende for klagers eiendom. Det foreligger ikke opplysninger som tilsier at stolpen ikke kunne vært plassert på en mindre fremtredende plass.  Flertallet er således av den oppfatning at stolpen er plassert i strid med tilknytningsvilkårenes § 3-2.

Klager var på sin side klar over at det skulle strekkes ledning til hyttefeltet og til hans eiendom. Dersom han hadde tatt kontakt med innklagede, ville han ha fått klarhet i traseens plassering, og han kunne ha påvirket denne. I følge innklagedes brev til nemnda av 18. februar 2010 kunne problemet vært løst på en relativt enkel og rimelig måte før traseen ble bygd.

Flertallet er etter en samlet vurdering av den oppfatning at begge parter kan lastes i saken, og anbefaler at kostnadene ved flytting av stolpen deles likt mellom partene.

Nemndas mindretall, bransjens representanter, er av den mening at klager selv må dekke kostnadene ved flytting av stolpen. Etter det som er opplyst har elverket plassert linjen og stolpene etter avtale med tidligere eier av hyttefeltet, og har således opptrådt fullt ut i samsvar med regelverket, jfr tilknytningsvilkårene § 3-2. Tidligere eier har i tillegg også kontaktet representanter fra de som hadde kjøpt tomt og ingen av disse hadde innvendinger til planene. Da elverket igangsatte arbeidet med linjestrekk i juni 2008 hadde 9 av eierne betalt anleggsinnskudd, og samtlige eiere visste om linjen og plasseringen av denne. Elverket fikk ingen signaler, verken i planfasen eller utbyggingsfasen, om at en hytteeier ønsket en annen stolpeplassering ved sin hytte.  Elverket måtte således kunne legge til grunn at anlegget skulle bygges i samsvar med det som var avtalt med grunneier.  

Mindretallet kan verken se at det foreligger et rettslig- eller et rimelighetsgrunnlag som tilsier at elverket skal dekke noe av disse flyttekostnadene.

På bakgrunn av flertallets vurdering, anbefaler nemnda at kostnadene ved flytting av stolpen deles likt mellom partene.

Dissens.


VEDTAK

Nemnda anbefaler at kostnadene ved flytting av stolpen deles likt mellom partene.

Oslo, 10. mai 2010

Leder: Einar Kaspersen
Olav Nyhus, Forbrukerrådet
Christine Otterstad, Forbrukerrådet
Ivar Lingaas, Energi Norge
Jon Aadland, Energi Norge

Elklagenemndas vedtak er rådgivende. Ved vedtak som går mot innklagede, skal innklagede gi begrunnet melding til klager og nemnda innen fire uker dersom vedtaket ikke vil bli fulgt.

Tips andre

Tips en venn om artikkelen ved å fylle ut og sende dette skjemaet.

Tips en venn om denne artikkelen

Logg inn

Logg inn

Glemt passord?