Søk på nettsiden

Sak: 10-43 Klage vedrørende fastpriskontrakt- Krav om kompensasjon – Vitel AS

Saken gjaldt klagers krav om kompensasjon på kr 3.645,- for tap pga ikke fullført ett års fastprisavtale. Innklagede hevdet klager hadde rett til kompensasjon på kr 590,-. Nemnda fant innklagedes avtaleform og -innhold uklar og la klagers påstand om et økonomisk tap på kr 3.645,- til grunn. Nemnda la vekt på at innklagede ikke hadde kommentert klagers påstand. Nemnda anbefalte enstemmig at klager gis erstatning med kr 3.645,-.

Saken gjelder krav om kompensasjon for tap pga ikke fullført ett års fastprisavtale på strøm.

Regelverk: Innklagedes generelle avtalevilkår. Standard Kraftleveringsavtale § 5.

Avtale/produkt: Ett års fastprisavtale. Det foreligger et dokument med overskrift: Takk for din bestilling.


Krav: Klager krever kompensasjon med kr 3.645,- etter innklagedes brudd på fastprisavtale.

Partenes anførsler:

Klager tegnet fastprisavtale 16.12.09 for ett år med pris 29,6 øre/kWh eks mva. Innklagede sluttet å levere 23.02.10. Klager viser til at rimeligste fastprisavtale for ett år da var 57,25 øre/kWh. Som kompensasjon for innklagedes brudd på avtale for gjenværende avtaleperiode krever klager sitt økonomiske tap dekket med kr 3.645,-.

Innklagede bestrider kravet med bakgrunn i generelle avtalevilkår der det heter at brudd på fastprisavtale medfører bruddgebyr på 590,-.

Innklagede hevder klager har rett til kompensasjon med kr 590,-.


Nemnda ser slik på saken:

Saken gjelder klagers krav om kompensasjon for tap pga ikke fullført ett års fastprisavtale.

I henhold til innklagedes generelle vilkår er brytningsgebyr for fastprisavtaler kr 590,- per målepunkt per gjenstående år. Etter nemndas oppfatning er bestemmelsen om gebyr lite presist utformet. Det er nærliggende å tolke bestemmelsen dit hen at den kun regulerer forhold hvor kunden bryter avtalen. Dersom bestemmelsen var ment også å regulere det forhold at kraftleverandør bryter avtalen, burde bestemmelsen vært uttrykt klarere og mer presist. Nemnda mener innklagede har ansvaret for den manglende klartekst. Klagers krav om kompensasjon er derfor ikke begrenset til et gebyr pålydende kr. 590,-. Når det gjelder fastsettelse av kompensasjonens størrelse, finner nemnda det rimelig å ta utgangspunkt i hva en ettårig fastprisavtale kostet på angjeldende tidspunkt. Klager har på denne bakgrunn selv beregnet tapet til kr. 3.645,-. Innklagede har ikke kommentert påstanden og nemnda har derfor lagt klagers beregninger til grunn og anbefaler at klager gis erstatning med kr 3.645,-.

Uttalelsen er enstemmig.


VEDTAK

Nemnda anbefaler at klager gis erstatning med kr 3.645,-.

Oslo, 26. april 2010

Leder: Einar Kaspersen
Olav Nyhus, Forbrukerrådet
Christine Otterstad, Forbrukerrådet
Ivar Lingaas, Energi Norge
Jon Aadland, Energi Norge

Elklagenemndas vedtak er rådgivende. Ved vedtak som går mot innklagede, skal innklagede gi begrunnet melding til klager og nemnda innen fire uker dersom vedtaket ikke vil bli fulgt.

Tips andre

Tips en venn om artikkelen ved å fylle ut og sende dette skjemaet.

Tips en venn om denne artikkelen

Logg inn

Logg inn

Glemt passord?