Søk på nettsiden

Sak: 10-698 Klage vedrørende erstatning for skader på utstyr som følge av overspenning – Stranda Energiverk AS

Saken gjaldt spørsmål om erstatning for skader på utstyr som følge av overspenning. Klagers bolig var utsatt for overspenningsskader som følge av feil i en trafo. Sterkstrømmen ble transportert via telenettet og forårsaket strømstans og brann i klagers hus. Det oppsto skader på flere artikler. Innklagede erkjente hendelsesforløpet, men ikke erstatningsansvar. Innklagede mente at både trafoens jordingsanlegg og stikkledningenes skjerming mot jordstrømmer fungerte slik de skulle. Nemnda la til grunn årsakssammenheng mellom hendelsen i transformatorkiosken og skadene på klagers utstyr. Når det gjaldt spørsmålet om skadene skyldtes årsaker utenfor innklagedes kontroll, vurderte nemnda om årsaken var en type teknisk feil som måtte forventes å oppstå fra tid til annen og som innklagede burde vært forberedt på. Nemnda la etter en helhetsvurdering til grunn at det her var snakk om en relativt ny transformator som hadde vært prøvet ut i noen måneder uten feil, og at det derfor ikke var grunn til å forvente feil av denne art. Innklagede hadde etter nemndas oppfatning tilstrekkelig sannsynliggjort at skadene i dette tilfellet skyldes årsaker utenfor innklagedes kontroll. Nemnda fant etter dette ikke å kunne anbefale at klager fikk medhold. Enstemmig uttalelse.

Saken gjelder erstatning for utlegg etter overspenningsskader og uenighet om ansvarsforhold.

Regelverk: Standard nettleieavtale §§ 12 og 13.

Historikk:
02.01.10: Ca. kl. 10 slår jordfeilbryter ut hos klager og hos enkelte naboer.
Ca. kl. 19 medfører feil i trafo til at sterkstrøm føres via telenettet inn i 11 husstander, deriblant hos klager hvor det oppstår brann.
03.01.10: Representant fra forsikringsselskap kommer på befaring.
Strøm kobles inn igjen til klager senere på dagen.


Krav:Klager vil at innklagede skal dekke utgifter han har hatt som følge av overspenningsskader i bolig. Utgiftene pålydende kr. 14 648 inkluderer egenandel til forsikringsselskapet, kompensasjon for tid brukt til saksbehandling og renter.

Partenes anførsler:

Klager forteller at kl. 19:00 den 02.01.10 ble hans bolig og 10 andre husstander utsatt for overspenningsskader som følge av feil i en trafo. Sterkstrømmen skal ha blitt transportert via telenettet og forårsaket et sterkt smell i alle hus, strømstans, samt brann i klagers hus. Brannen oppstod der telekabelen kommer inn i huset. Trafo og ledningsnett eies av innklagede. Klager gjør også oppmerksom på at jordfeilbryter slo ut hos seg og i noen av de andre husstandene i 10-tiden samme dag. Klager opplyser at det oppstod skader på diverse svakstrøm-, sterkstrøm og teleartikler til en verdi av ca. kr. 200 000. Kunden bestrider innklagedes påstand om at kun teleartikler ble skadet og gjør oppmerksom på at fordi strømmen ikke var innkoblet da representanten fra forsikringsselskapet var på befaring, hadde vedkommende ingen mulighet til å teste hvilke sterkstrøms- og svakstrømsapparater som hadde blitt skadet. Klager reagerer på at innklagede noen uker etter hendelsen sender ut brev til berørte husstander med kort beklagelse og med forbehold om skyldspørsmål. Kunden mener innklagede viser mer og mer useriøs oppførsel. Videre orienterer klager om at forsikringsselskapet har engasjert eksterne konsulenter som også har konkludert med at innklagede har ansvar i saken.

Innklagede forklarer at det kl. 19:00 den 02.01.10 oppstod et overslag i en berøringssikker endemuffe i en ny transformatorkiosk. Alle anlegg med forsyning fra transformatorkiosken, inklusiv klagers, ble straks lagt strømløse. Innklagede påpeker at både trafoens jordingsanlegg og stikkledningenes skjerming mot jordstrømmer fungerte slik de skulle, som er den delen innklagede mener de står ansvarlige for. Innklagede er videre enig med klager i at overspenningen har gått gjennom telenettet. Innklagede kjenner imidlertid ikke til hvordan teleselskapets luftnett er jordet eller hvordan jordingen er skjermet mot andre jordstrømmer og påpeker at det er utenfor deres kontroll om teleselskapet og/eller kunden ikke har adekvat skjerming av sin anleggsjording mot ytre jordstrømmer. Innklagede viser videre til nettleieavtalen og argumenterer for at jordstrømmer som tas opp og videreføres via utenforstående aktørers anlegg og som påfører skader hos brukere, ikke er forhold som reguleres av nettleieavtalen.

Innklagede viser til rapport fra forsikringsselskapet og påpeker at det ikke er beskrevet skader på elektriske anlegg, elektrisk utstyr og apparater slik klager hevder. Innklagede forholder seg til rapporten og ser ikke en årsakssammenheng mellom hendelsen i transformatoren og skadene klager har innmeldt. Innklagede viser også til opplysning om at utbetalt forsikring vedrørende TV skyldes at denne hadde veltet og tatt skade.

Innklagede tilføyer for øvrig at kundens opplysning om at jordfeilbryter hadde slått ut tidligere på dagen, tyder på jordfeil i klagers eget anlegg og at overspenningen ikke er en følge av feil på strømnettet. Det foreligger ikke en mangel etter nettleieavtalens § 13-1, men skulle nemnda komme frem til dette likevel, bør § 13-5 komme til anvendelse. Adekvat overspenningsvern ville i så fall forhindret skadene. Innklagede erkjenner ikke erstatningsansvar.


Nemnda ser slik på saken:

Saken gjelder spørsmål om erstatning for skader på utstyr som følge av overspenning.

I henhold til Standard Nettleieavtale § 13-1 er nettselskapet ansvarlig for tap som følge av forsinkelse eller mangler ved ytelsen. Dette gjelder likevel ikke så langt nettselskapet godtgjør at forsinkelsen eller mangelen skyldes årsaker utenfor selskapets kontroll, som det ikke med rimelighet kunne ventes å ha tatt i betraktning på avtaletiden eller unngå eller overvinne følgene av.

For at innklagede skal komme i ansvar, må det foreligge en årsakssammenheng mellom feil i innklagedes nett og skaden.

Nemnda legger til grunn at det i denne saken sannsynligvis er årsakssammenheng mellom hendelsen i transformatorkiosken og skadene på klagers utstyr. Ut fra driftsprotokollen fra hendelsene på det aktuelle tidspunktet var det topolig jordslutning i høyspenningsnettet, slik at det har kommet store jordstrømmer inn på klagers installasjon. Jordstrømmene har sannsynligvis kommet inn på kundenes installasjoner fra fordelingsnettet, og slått over til telenettet via utstyr som var tilkoblet til strømnettet. Rapporten fra Telenor har også konkludert med at overspenningen inn på telenettet kom fra strømnettet. 

Nemnda legger til grunn at da jordfeilbrytere slo ut hos flere kunder tidligere på dagen kan dette ha sammenheng med påbegynt overslag fase – jord (glimming) i den senere havarerte kabelmuffe/bryter i transformatorkiosken.

Nemnda har vurdert om det i dette tilfelle forekom en type teknisk feil som måtte forventes å oppstå fra tid til annen og som innklagede kunne har gardert seg mot. Nemnda legger til grunn at det her var snakk om en relativt ny nettstasjon med nye høyspenningsbrytere som hadde vært i drift noen måneder uten feil, og at det derfor ikke var grunn til å forvente feil av denne art som det kunne iverksettes tiltak mot. Innklagede har derfor etter nemndas oppfatning tilstrekkelig sannsynliggjort at skadene i dette tilfellet skyldes årsaker utenfor innklagedes kontroll.

Nemnda finner etter dette ikke å kunne anbefale at klager gis medhold.

Uttalelsen er enstemmig.


VEDTAK

Nemnda finner ikke å kunne anbefale at klager gis medhold.

Oslo, 31. januar 2011

Einar Kaspersen, Leder
Christine Otterstad, Forbrukerrådet
Marius R. Johnsen, Forbrukerrådet
Ivar Lingaas, Energi Norge
Jon Aadland, Energi Norge

Elklagenemndas vedtak er rådgivende. Ved vedtak som går mot innklagede, skal innklagede gi begrunnet melding til klager og nemnda innen fire uker dersom vedtaket ikke vil bli fulgt.

Tips andre

Tips en venn om artikkelen ved å fylle ut og sende dette skjemaet.

Tips en venn om denne artikkelen

Logg inn

Logg inn

Glemt passord?