Søk på nettsiden

Sak 10-57 Klage vedrørende erstatning som følge av feil i strømnett – Troms Kraft Nett AS

Saken gjaldt spørsmål om erstatning som følge av feil i strømnettet. En feil i strømnettet førte til at en PC ble ødelagt. Innklagede viste til at de hadde fått melding om bryterfall i trafostasjon på grunn av jordslutning. Slike avbrudd skjedde ifølge selskapet fra tid til annen uten at innklagede kunne forutse det. Anleggets jordelektrode var sist kontrollmålt i oktober 2008. Nemnda la til grunn årsakssammenheng mellom feilen i nettet og skadene på PC. Nemnda fant derimot ikke at årsaken til feilen skyldtes forhold ved drift og vedlikehold som kunne forhindret skaden. Innklagede hadde etter nemndas oppfatning tilstrekkelig sannsynliggjort at skadene i dette tilfellet skyldes årsaker utenfor innklagedes kontroll. Nemnda fant etter dette ikke å kunne anbefale at klager gis medhold. Enstemmig uttalelse.

Saken gjelder spørsmål om erstatning som følge av feil i strømnett.

Regelverk: Standard nettleieavtale §§ 12-3 og 13.

Historikk:
05.02.2010 – Avbrudd. Bryterfall i trafostasjon som følge av jordslutning.
Bolig har jordfeilvern, men ikke overspenningsvern.
Ingen andre skader er rapportert som følge av hendelsen.


Krav: Klager krever utbetalt erstatning på kr. 5 800 for ødelagt utstyr.

Partenes anførsler:

Klager viser til feil i strømnettet 05.02.2010. Feil førte til at modem koblet til svakstrømnettet, og stasjonær PC ble ødelagt. Han krever erstatning og anslår det koster ca. kr. 5 800 og anskaffe nytt utstyr. Kjøp vil bli foretatt når erstatning er utbetalt. Klager har derfor ingen dokumentasjon på tapets størrelse. Klager tilbakeviser innklagedes påstand om at de ikke kan forutse slike avbrudd og sier naboer har informert ham om at selskapet tidligere har uttalt at det kunne forekomme avbrudd på grunn av en problematisk trafo.

Innklagede viser til at de på natten 05.02.2010 fikk melding om bryterfall i trafostasjon på grunn av jordslutning. Slike avbrudd skjer ifølge selskapet fra tid til annen uten at innklagede kan forutse det. Årsaken kan ikke tilbakeføres til forhold ved drift og vedlikehold. Denne type avbrudd ligger derfor utenfor kontrollansvaret, og innklagede avviser erstatningsansvar. Anleggets jordelektrode var sist kontrollmålt i oktober 2008.


Nemnda ser slik på saken:

Saken gjelder spørsmål om erstatning som følge av feil i strømnettet.

I henhold til Standard Nettleieavtale § 13-1 er nettselskapet ansvarlig for tap som følge av forsinkelse eller mangler ved ytelsen. Dette gjelder likevel ikke så langt nettselskapet godtgjør at forsinkelsen eller mangelen skyldes årsaker utenfor selskapets kontroll, som det ikke med rimelighet kunne ventes å ha tatt i betraktning på avtaletiden eller unngå eller overvinne følgene av.

For at innklagede skal komme i ansvar, må det foreligge en årsakssammenheng mellom feil i innklagedes nett og skaden.

Nemnda legger til grunn at det i denne saken sannsynligvis er årsakssammenheng mellom hendelsen i transformatorkiosken og skadene på klagers utstyr. Ut fra driftsprotokollen fra hendelsene i nettet på det aktuelle tidspunktet var det topolig jordslutning i høyspenningsnettet, slik at store jordstrømmer sannsynligvis har kommet inn på klagers installasjon. Når det gjelder spørsmålet om skadene skyldes årsaker utenfor innklagedes kontroll, har nemnda vurdert det slik at årsaken ikke kan tilbakeføres til forhold ved drift og vedlikehold som kunne forhindret hendelsen. Innklagede har etter nemndas oppfatning tilstrekkelig sannsynliggjort at skadene i dette tilfellet skyldes årsaker utenfor innklagedes kontroll.


Vedtak

Nemnda finner etter dette ikke å kunne anbefale at klager gis medhold.

Uttalelsen er enstemmig.

Oslo, 31. januar 2011

Einar Kasperse, Leder
Christine Otterstad, Forbrukerrådet
Marius R. Johnsen, Forbrukerrådet
Ivar Lingaas, Energi Norge
Jon Aadland, Energi Norge

Elklagenemndas vedtak er rådgivende.

Tips andre

Tips en venn om artikkelen ved å fylle ut og sende dette skjemaet.

Tips en venn om denne artikkelen

Logg inn

Logg inn

Glemt passord?