Søk på nettsiden

Sak 10-601 Klage på spenningskvalitet – krav om erstatning – Nord-Østerdal Kraftlag

Saken gjaldt klage på spenningskvalitet og krav om erstatning for ødelagt utstyr. Partene var enige om at spenningskvaliteten ikke hadde vært tilfredsstillende og i samsvar med forskrift om leveringskvalitet og standard nettleieavtale. Innklagede har utbedret mangelen etter å ha blitt informert om problemene. Klager hevder å ha hatt mangelfull spenningskvalitet i 10 år og at dette har ført til ødelagt utstyr. Klager krevde en erstatning på kr. 32 290 og la til at hun har betalt full nettleie i hele den periode hun har hatt problemer. Innklagede mente skadene kunne vært unngått dersom klager tidligere hadde informert om problemene. Innklagede hevdet i tillegg at årsaken til manglende spenningskvalitet lå utenfor selskapets kontroll. Nemnda kunne ikke se at innklagede hadde sannsynliggjort at årsaken til den manglende spenningskvalitet lå utenfor selskapets kontroll. Det forelå derfor i utgangspunktet et erstatningsansvar for eventuelle skader. Nemnda fant det også sannsynlig at noen skader av denne type kunne skyldes manglende spenningskvalitet, men fant ikke at klager hadde dokumentert/sannsynliggjort et økonomsk tap. Nemnda anbefalte derfor at det ikke ble gitt erstatning. Nemnda drøftet også om det var grunnlag for å gi et prisavslag i nettleien. Nemnda la vekt på at partene i dette tilfelle var enige om mangelen og at denne type mangel medførte problemer for klager. Etter en helhetsvurdering anbefalte derfor nemnda at klager ble gitt et prisavslag i nettleien på 20 % for de siste 3 år, regnet fra den dato mangelen ble utbedret. Ved helhetsvurderingen har nemnda tatt i betraktning at klager burde ha kontaktet innklagede på et tidligere tidspunkt, samtidig som innklagede selv burde hatt større oppmerksomhet på de kunder som har en slik tilknytning til strømforsyningsnettet at spenningen kan komme utenfor gjeldende leveringsvilkår. Uttalelsen var enstemmig.

Saken gjelder uenighet om krav på erstatning for kostnader oppstått som følge av utilfredsstillende spenningskvalitet.       

Regelverk: Standard nettleieavtale § 4-2, 12-2, 12-3, 12-6, 13-1 og 13-2.

Historikk:
Klager flytter inn i hus ca. 2000.
Klager tar opp problemer med spenningskvalitet i juli 2010.
Forholdene utbedret i 2010.


Krav: Klager krever erstatning på kr. 32 290 for de ulemper spenningsvariasjonene har forårsaket.

Partenes anførsler:

Klager flyttet inn i hus for 10 år siden og har siden opplevd store problemer med elektriske apparater, noe hun tok opp med kraftlaget i juli 2010. Kraftlaget foretok en kontroll og fant ut at spenningsvariasjonene var for store, og problemet ble utbedret. Klager mener hun er berettiget til erstatning, men innklagede har avvist dette med begrunnelse om at hun har ventet for lenge med å ta dette opp, og at årsaken til problemet lå utenfor deres kontroll. Klager oppgir at hun ventet med å ta opp problemene med kraftlaget fordi de må antas å være eksperter på dette området, og følgelig må det forventes at de kan beregne ledningsnettets størrelse riktig. Klager har laget oversikt over ødelagte ting, merarbeid og merkostnader til reparasjoner hun har hatt på grunn av spenningsproblemene. Klager legger til at hun har betalt full nettleie i 10 år selv om kvaliteten har vært dårlig.

Innklagede erkjenner at spenningskvaliteten ikke har vært tilfredsstillende. Ledningsnettet ble derfor forsterket etter at klager i juli 2010 tok kontakt og kontroll foretatt. Innklagede mener de er avhengig av at kundene sier fra når spenningsproblemer oppstår og viser til at de ikke har registrert klager på strømleveransen før i 2010. Innklagede mener også at problemene ligger utenfor deres kontroll og avviser kravet om erstatning. Innklagede føyer til at ingen andre på kretsen har klaget, men ettersom klager er siste kunde på denne kretsen, kan hun være mer utsatt for spenningsvariasjoner enn de andre kundene.


Nemnda ser slik på saken:

Saken gjelder klage på spenningskvalitet og krav om erstatning for ødelagt utstyr.

Partene er enige om at spenningskvaliteten ikke har vært tilfredsstillende og i samsvar med forskrift om leveringskvalitet og standard nettleieavtale. Innklagede har utbedret mangelen etter å ha blitt informert om problemene.

Klager hevder å ha hatt mangelfull spenningskvalitet i 10 år, og at dette har ført til ødelagt utstyr. Selskapet ble varslet om problemene i 2010. Klager krever en erstatning på kr. 32 290 og legger til at hun har betalt full nettleie i hele den periode hun har hatt problemer. Innklagede mener skadene kunne vært unngått dersom klager tidligere hadde informert om problemene. Innklagede hevder i tillegg at årsaken til manglende spenningskvalitet ligger utenfor selskapets kontroll. 

I henhold til Standard nettleieavtale § 13-1 er nettselskapet ansvarlig for tap som følge av forsinkelse eller mangler ved ytelsen. Dette gjelder likevel ikke så langt nettselskapet godtgjør at forsinkelsen eller mangelen skyldes årsaker utenfor selskapets kontroll, som det ikke med rimelighet kunne ventes å ha tatt i betraktning på avtaletiden eller å unngå eller overvinne følgene av.

For at innklagede skal komme i ansvar, må det foreligge en årsakssammenheng mellom feil i innklagedes nett og skaden. Kontrollansvar forutsetter at det har foreligget en påvirknings- eller kontrollmulighet.

Hvorvidt kontrollansvaret kan gjøres gjeldende eller ikke, beror på en konkret vurdering. Nettleieavtalen legger bevisbyrden på innklagede. Innklagede må således sannsynliggjøre at årsaken ligger utenfor hans kontroll for å unngå ansvar for tap/skade hos kunden. Der det er mulig å konstatere en spesiell årsak, må det redegjøres for denne og hvorfor dette er årsaken til skaden. Kan man ikke påvise en konkret årsak til skaden, må innklagede redegjøre for hvorfor det likevel er sannsynlig at årsaken ligger utenfor innklagedes kontroll.

Nemnda kan i dette tilfelle ikke se at innklagede har sannsynliggjort at årsaken til den manglende spenningskvalitet ligger utenfor selskapets kontroll. Det foreligger derfor i utgangspunktet et erstatningsansvar for eventuelle skader. Nemnda finner det sannsynlig at noen skader av den type det her er snakk om kan skyldes manglende spenningskvalitet. Det påhviler klager å dokumentere/sannsynliggjøre et eventuelt økonomisk tap. Nemnda kan ikke se at dette kravet er tilfredsstilt i foreliggende tilfelle. Nemnda anbefaler derfor at det ikke utbetales erstatning.

I henhold til standard nettleieavtale kan en mangel i form av utilfredsstillende spenningskvalitet, gi grunnlag for prisavslag. Nemnda la vekt på at partene i dette tilfelle var enige om mangelen og at denne type mangel medførte problemer for klager. Etter en helhetsvurdering anbefaler derfor nemnda at klager gis et prisavslag i nettleien på 20 % for de siste 3 år, regnet fra den dato mangelen ble utbedret. Ved helhetsvurderingen tar nemnda i betraktning at klager burde ha kontaktet innklagede på et tidligere tidspunkt, samtidig som de påpeker at innklagede selv burde hatt større oppmerksomhet på de kunder som har en slik tilknytning til strømforsyningsnettet at spenningen i perioder kan ligge utenfor gjeldende forskriftskrav. 

Uttalelsen er enstemmig.
 

VEDTAK

Nemnda anbefaler at klager gis et prisavslag på 20 % i innbetalt nettleie de 3 siste år, frem til det tidspunkt den manglende spenningskvalitet ble utbedret.

Oslo, 31. januar 2011

Einar Kaspersen, Leder
Christine Otterstad, Forbrukerrådet
Marius R. Johnsen, Forbrukerrådet
Ivar Lingaas, Energi Norge
Jon Aadland, Energi Norge

Elklagenemndas vedtak er rådgivende

Tips andre

Tips en venn om artikkelen ved å fylle ut og sende dette skjemaet.

Tips en venn om denne artikkelen

Logg inn

Logg inn

Glemt passord?