Søk på nettsiden

Sak 10-579 Klage vedrørende flytting av kabelfordelingsskap – Hammerfest Energi Nett AS

Saken gjaldt uenighet om hvem som var ansvarlig for utgiftene i forbindelse med flytting av et kabelskap på klagers vegg. Klager ønsket skapet flyttet i forbindelse med bygging av garasje. Innklagede ga en bekreftelse på at skapet kunne flyttes, men for klagers regning. Klager viste til at det ikke forelå noen avtale om plassering av skapet og at det heller ikke forelå noe tinglyst dokument. Nemnda viste til at det for 20 år siden ikke var vanlig med skriftlige avtaler i slike saker og fant ikke grunn til å tro at skapet ble satt opp i strid med hva partene den gang var enige om. Klager måtte derfor betale for flyttingen i samsvar med hovedregelen i Standard tilknytningsvilkår § 3-10. Nemnda fant etter dette ikke å kunne anbefale at klager gis medhold. Uttalelsen var enstemmig.

Saken gjelder uenighet om hvem som er økonomisk ansvarlig for å dekke utgifter til flytting av et kabelfordelingsskap som er påmontert klagers garasjevegg. 

Regelverk: Standard tilknytningsvilkår §§ 3-1, 3-4 og 3-10.

Historikk:
Klager kjøpte bolig med garasje i 2002. På garasjeveggen var et kabelskap tilhørende innklagede og et skap tilhørende Telenor.
I april 2010 tar klager telefonisk kontakt med innklagede om flytting av kabelskapet i forbindelse med bygging av ny garasje. Skriftlig søknad blir sendt til innklagede 17.05.10.
Innklagede bekrefter at kabelskapet kan flyttes, men påpeker at klager må dekke utgiftene.
Kunde klager i brev av 12.07.10 til innklagede på at de skal holdes ansvarlig for utgiftene.
 

Krav: Klager mener innklagede er ansvarlig for utgiftene til flytting av kabelfordelingsskapet på klagers tomt.

Partenes anførsler:

Klager kjøpte et hus i 2002 med garasje på tomten. På garasjeveggen som vender inn mot tomten er det montert et kabelskap. Klager ønsket våren 2010 å rive garasjen og bygge ny og søkte i den forbindelse energiselskapet om å få kabelskapet flyttet ettersom det stod i veien.  Innklagede svarte at de kunne flytte skapet, men at klager måtte dekke utgiftene.

Kunden protesterer på at de skal betale for flyttingen og viser til at det ikke finnes noen avtale om plassering av skapet på eiendommen. Klager påpeker at det heller ikke er tinglyst noe dokument i forbindelse med plassering av skapet. Videre viser klager til at naboer, venner, kollegaer og eiendomsmegleren/advokaten de kjøpte huset gjennom stiller seg uforstående til innklagedes krav. Klager påpeker også at da skapet ble montert for over 20 år siden var det kraftselskapet som sto for utgiftene for flytting av skap og at det er naturlig å forholde seg til ordningen som gjaldt på den tiden da skapet ble plassert der. Kunden påstår i tillegg at innklagede har medført forsinkelser i prosjektet. Kunden viser også til at Telenor vil dekke utgiftene tilknyttet flytting av sitt skap som er ved siden av kabelskapet.

Innklagede mottok søknad om flytting av kabelfordelingsskap og bekreftet at skapet kunne flyttes. Innklagede orienterte da også kunden om at kunden ville stå ansvarlig for kostnadene tilknyttet flyttingen med henvisning til Standard avtale for tilknytning og nettleie. I henhold til §3-10 flytting eller fjerning av ledninger/nett er det den som forårsaker flyttingen som må dekke utgiftene. Innklagede påpeker at de har rett til å ha stikkledning og kabelskap der det er plassert, en rettighet etablert i forbindelse med nettilknytningen av det elektriske anlegget til klagers adresse. Innklagede minner videre om at det ikke er inngått en særavtale om at de skal betale for eventuelle senere flyttinger av stikkledning eller kabelskap dersom grunneier får behov for flytting. Innklagede anser for øvrig informasjonen vedrørende Telenors håndtering av sitt skap for irrelevant.


Nemnda ser slik på saken:

Saken gjelder uenighet om hvem som er ansvarlig for utgiftene til flytting av et kabelfordelingsskap på klagers tomt. Det fremgår av Standard tilknytningsvilkår at flytting kan kreves og at dette arbeid normalt utføres av nettselskapet for rekvirentens regning, jf vilkårenes § 3-10.

Når det gjelder klagers påstand om at det ikke eksisterer noen avtale om plassering av skapet og at det heller ikke er tinglyst noe dokument i forbindelse med plassering av skapet, viser nemnda til at dette ikke var vanlig for 20 år siden. På bakgrunn av de foreliggende opplysninger mener nemnda at det ikke er grunn til å tro at skapet ble satt opp i strid med hva partene den gang var enige om. Klager må derfor betale for flyttingen.

Nemnda finner etter dette ikke å kunne anbefale at klager gis medhold.

Uttalelsen er enstemmig.


VEDTAK

Nemnda finner ikke å kunne anbefale at klager gis medhold.

Oslo, 31. januar 2011

Einar Kaspersen, Leder
Christine Otterstad, Forbrukerrådet
Marius R. Johnsen, Forbrukerrådet
Ivar Lingaas, Energi Norge
Jon Aadland, Energi Norge

Elklagenemndas vedtak er rådgivende

Tips andre

Tips en venn om artikkelen ved å fylle ut og sende dette skjemaet.

Tips en venn om denne artikkelen

Logg inn

Logg inn

Glemt passord?