Søk på nettsiden

Sak 10-599 Klage vedrørende anleggsbidrag – Ringeriks-Kraft AS

Saken gjaldt kompensasjon for merkostnader for framføring av strøm til hytte. Klager tok kontakt med innklagede om fremføring av strøm til hytte i 2005, etter å ha blitt informert av naboer om at de skulle legge inn strøm. Tross purringer fikk klager først svar i 2008. De andre hyttene fikk innlagt strøm i 2006. Klager krevde merkostnader dekket da han mente innklagede hadde gjort seg skyldig i saksbehandlingsfeil. Nemnda mente klagers henvendelse burde ha blitt besvart på et så tidlig tidspunkt at strøm kunne ha blitt fremført til klagers hytte samtidig med at strøm ble fremført til de andre hyttene. De eventuelle merkostnader som den sene saksbehandling medførte burde etter nemndas oppfatning dekkes av innklagede ved at de priser som gjaldt våren 2006 ble lagt til grunn. Nemnda fant etter dette å anbefale at kunden ble gitt medhold. Enstemmig uttalelse.

Saken gjelder kompensasjon for merkostnader for framføring av strøm til hytte.

Regelverk: Standard tilknytningsvilkår §§ 2 og 5. Nemndsavtalen §3.2.

Historikk:

16.09.05: Klager kontakter innklagede og melder interesse for framføring av strøm til hytte. Innklagede ber klager sende brev.
19.09.05: Klager sender brev til innklagede og ber om tilbud.

Høst 2005/vår 2006: Klager tar kontakt med innklagede flere ganger, men får ikke tilbud.

Slutten av 2006: Klager besøker hytta og ser at naboene har fått lagt inn strøm.
25.09.07: Klager sender brev og purrer på innklagede, men får ikke svar.
Feb. 2008: Klager ringer innklagede. Innklagede beklager mangel på respons og bekrefter mottak av to brev.

25.02.08: Innklagede sender tilbud. Klager ber om utdypning og får svar 03.03.08.

04.10.09: Kunde sender klage til innklagede.

04.03.10: Innklagede besvarer klage. Kunde anser svaret som ufullstendig og ber om nytt svar. Innklagede svarer ikke.


Krav: Klager krever at innklagede kompenserer for merkostnadene på framføring av strøm til hytta, ettersom klager mener merkostnadene er en konsekvens av saksbehandlingsfeil.

Partenes anførsler:

Klager ble i august 2005 kontaktet av en hyttenabo som hadde fått tilbud fra innklagede om framføring av strøm til egen og to andre hytter. Anleggskostnadene var totalt kr. 134 000, eller kr. 44 000 per hytte. Klager ble oppfordret til å kontakte innklagede for å få tilbud på framføring av strøm til sin hytte også, slik at kostnadene per hytteeier ev. kunne reduseres. Kunden tar kontakt med innklagede per telefon 16.09.05 og melder interesse for framføring av strøm til hytta. Kunden blir da bedt om å sende brev. Brev sendes, men blir ikke besvart. Klager tar kontakt flere ganger i løpet av høsten 2005 og våren 2006, men får ikke tilbud tilsendt. Klager oppdager i slutten av 2006 at strøm er blitt framført til nabohyttene. Kunden purrer på innklagede igjen i brev av 25.09.07, men får fortsatt ikke svar. I februar 2008 ringer kunden innklagede og får bekreftet at brevene er mottatt og blir lovet at saken skal bli behandlet. Innklagede beklager også mangel på respons. 25.02.08 mottar klager e-post fra innklagede med tilbud på framføring av strøm. Anleggskostnadene er stipulert til kr. 140 000, med et tillegg på kr. 60 000 for en eventuell oppgradering av transformator. Etter forespørsel fra kunden utdypes tilbudet i e-post av 03.03.08. Kunden sender inn klage 04.10.09. Kunden tar kontakt med innklagede per telefon en rekke ganger og blir lovet svar innen utgangen av 2009. Svar kommer 04.03.10 etter purring per e-post 25.02.10. Kunden mener at innklagede ikke har besvart klagen og at svaret i tillegg inneholder ufullstendige resonnementer. Kunden ber om nytt svar med fullstendig resonnementer, men har ved innsending av klage til Elklagenemnda ikke mottatt svar.

Klager hevder at hans forespørsel om framføring av strøm til hytta har vært utsatt for saksbehandlingsfeil, noe som har ført til mye høyere pris og unødvendig lang periode uten tilfredsstillende fyring på hytta. Klager påpeker at fremføring av strøm til hytta vil potensielt koste dem over fire ganger så mye som det hadde gjort dersom innklagede hadde tatt hensyn til kundens første brev av 19.09.05.

Innklagede beklager 25.02.08 at kunden ikke har fått svar tidligere og gir stipulert pris på kr. 140 000 for framføring av strøm til hytta. De opplyser at ved oppgradering av transformator kommer kr. 60 000 i tillegg. Energiselskapet beklager også overfor kunden i e-post av 25.02.10 at klage av 04.10.09 ikke er besvart. Svar på klage sendes i e-post av 04.03.10. I svaret beskriver innklagede framføringen av strøm til nabohyttene samt arbeidet som må gjøres i forbindelse med framføring av strøm til kundens hytte.


Nemnda ser slik på saken:

Saken gjelder kompensasjon for merkostnader for framføring av strøm til hytte.

Etter nemndas oppfatning burde klagers henvendelse blitt besvart på et så tidlig tidspunkt at strøm kunne blitt fremført til hans hytte samtidig med at strøm ble fremført til de andre hyttene. De eventuelle merkostnader som den sene saksbehandling har medført bør etter nemndas oppfatning dekkes av innklagede. Dette bør etter nemndas syn gjøres ved at de priser som gjaldt våren 2006 legges til grunn.

Nemnda finner etter dette å anbefale at kunden gis medhold.

Uttalelsen er enstemmig.


VEDTAK

Nemnda finner etter dette å anbefale at kunden gis medhold.

Oslo, 31. januar 2011

Einar Kaspersen, Leder
Christine Otterstad, Forbrukerrådet
Marius R. Johnsen, Forbrukerrådet
Ivar Lingaas, Energi Norge
Jon Aadland, Energi Norge

Elklagenemndas vedtak er rådgivende

Tips andre

Tips en venn om artikkelen ved å fylle ut og sende dette skjemaet.

Tips en venn om denne artikkelen

Logg inn

Logg inn

Glemt passord?