Søk på nettsiden

Sak 10-543 Klage vedrørende nettilnytning – installasjon av strøm i garasje – Nordvest Nett AS

Saken gjaldt tilknytning av garasje til nett. Klager mente han i to år hadde ventet på tilknytning, mens nettselskapet på sin side ikke ville foreta en slik tilknytning før klager hadde undertegnet avtale om anleggsbidrag. Klager mente at han i sin tid hadde gjort en tabbe ved å søke om å få bygge et verksted og ikke en garasje. Selv om han hadde bestilt kapasitet som for en husholdning, hadde innlagede nektet å utføre tilknytningen fordi bestilt strømmengde tydet på at han skulle bygge en garasje. Klager mente innklagede ikke hadde noe med hva garasjen skulle benyttes til. Nettselskapet viste til at de ikke hadde avslått søknad om tilknytning, men påpekte at mottatt melding om tilnytning og klagers opplysninger ikke samstemte. Eventuell verkstedsdrift ville kreve graving av ny tilførselskabel fra transformator til en kostnad av ca.kr. 80 000. Nemnda la vekt på at nettselskapet hadde tilknytningsplikt og ansvar for at nettkvaliteten for andre kunder ble opprettholdt ved tilknytning av en ny kunde. Nemnda avviste derfor påstanden fra klager om at nettselskapet ikke hadde noe med hva garasjen skulle brukes til. Nemnda fant det ikke galt at nettselskapet krevde en undertegnet avtale om anleggsbidrag før tilknytning ble foretatt. Uttalelsen var enstemmig.

Saken gjelder tilknytning av nett til garasje.

Regelverk: Standard Nettleieavtale § 4-2. Standard tilknytningsvilkår §§ 2-2, 3, 4-2 og 5.

Historikk:
16.03.09: Innklagede mottar melding om nettilknytning av garasje.
13.09.10: Kunde sender klage til innklagede.
09.11.10: Innklagede besvarer klage.


Krav: Klager krever at innklagede skal installere hovedstrøm til klagers garasje.

Partenes anførsler:

Klager har bygget en garasje som han ønsker å få tilknyttet strømnettet. Klager forklarer at han i sin tid antagelig gjorde en tabbe ved å søke om å få bygge ”verksted” og ikke ”garasje”, men at søknaden ble godkjent av kommunen og innklagede. Da tiden var kommet for installasjon av strøm fikk klager telefon fra innklagede med spørsmål om hvor mye strøm som var ønsket. Klager svarte at han ønsket like mye kapasitet som en vanlig husholdning. Da klager ble tilbudt 2x60 fra innklagede takket han ja, ettersom hans elektriker hadde sagt han trengte 2x40. Klager forteller at han dagen etter ble oppringt fra innklagede med beskjed om at innklagede anså bestilte strømmengde som tegn på at klager skulle begynne verksteddrift og at de nektet å utføre tilknytningen. Klager gjorde innklagede oppmerksom på at han ikke hadde bedt om den strømmengden, men at det ikke hadde gjort noen forskjell i saken. Klager viser til at innklagede foreslo å strekke strøm fra nabohuset, men at dette var ikke mulig fordi klager ikke eier huset og det har forskjellig gårds- og bruksnummer. Klager påpeker at han har prøvd å bli tilknyttet i to år men at innklagede sier de ikke har tid til å snakke med ham. Klager mener at innklagede ikke har noe med hva tomten disponeres til så fremt det ikke fører til bruk av mer elektrisk kraft enn en alminnelig installasjon og krever at de installerer hovedstrøm.

Innklagede hevder de ikke har avslått klagers søknad om nettilkobling, men at de har sagt at klager ikke kan ta strømtilførsel fra det kabelskap klager har lagt frem rør til, da det ikke har kapasitet. Innklagede hevder videre at installatør har trukket inn stikkledning uten tillatelse fra innklagede. Innklagede viser til at det først var planlagt verksted og at klager selv hadde tatt kontakt per telefon og bedt om strøm til verksted for bruk av blant annet kompressor og sveiseapparat. Innklagede hadde da informert klager om at en eventuell verksteddrift ville kreve graving av ny tilførselkabel fra transformator til en kostnad av ca. kr. 80 000. Innklagede påpeker at det ikke var samsvar mellom melding om nettilknytning mottatt 16.03.09 og de opplysninger kunden hadde gitt. Innklagede bestrider klagers påstand om at de har godkjent byggemeldingen for verkstedet og påpeker at de ikke får byggesaker til behandling eller uttale. Innklagede bestrider også klagers påstand om at de ikke har noe med hva garasjen skal brukes til. Det er deres plikt å sørge for at nettkvalitet opprettholdes for eksisterende kunder på nettet ved nytilkobling.

Innklagede informerer om at brev om nettilkobling er sendt kunde 09.11.10, hvor det står at avtale om anleggsbidrag vil bli tilsendt klager for underskrift når entreprenørpris foreligger. De informerer videre om at bruk av kompressor og sveiseapparat ikke er godkjent dersom det forringer nettkvaliteten og at dersom spenningskvaliteten ved bruk av anlegget blir for dårlig for andre nettkunder må klager akseptere og dekke anleggsbidrag for nødvendig forsterkning av inntak. Innklagede sier at når kunden har undertegnet anleggsbidragsavtalen vil kunden bli tilkoblet.


Nemnda ser slik på saken:

Saken gjelder tilknytning til nett for garasje. 

Nemnda legger til grunn at nettselskapet i utgangspunktet har tilknytningsplikt samt en plikt til å opprettholde nødvendig nettkvalitet for eksisterende kunder når nye kunder kobles til. Nemnda er derfor ikke enig i klagers påstand om at nettselskapet ikke har noe med hva garasjen skal brukes til. Ved tilknytning må nettselskapet foreta de dimensjoneringer som er nødvendige ut i fra kundens behov og hensynet til nettkvaliteten. I den grad det er hjemlet i forskrift, må kunden betale sin andel for slik tilknytning.

Nemnda kan i dette tilfelle ikke se at nettselskapet gjør noe galt i å kreve at klager undertegner avtale om anleggsbidrag før tilknytning foretas. En enstemmig nemnd finner etter dette ikke å kunne anbefale at kunden gis medhold.


VEDTAK

Nemnda finner ikke å kunne anbefale at klager gis medhold.

Oslo, 7. mars 2011

Einar Kaspersen, Leder
Christine Otterstad, Forbrukerrådet
Marius R. Johnsen, Forbrukerrådet
Ivar Lingaas, Energi Norge
Jon Aadland, Energi Norge

Elklagenemndas vedtak er rådgivende.

Tips andre

Tips en venn om artikkelen ved å fylle ut og sende dette skjemaet.

Tips en venn om denne artikkelen

Logg inn

Logg inn

Glemt passord?