Søk på nettsiden

Sak 10-687 Klage vedrørende dekning av utgifter som følge av frakobling av strøm – EB Nett AS

Saken gjaldt uenighet om ansvar for kostnader påført klager som følge av en strømutkobling. Klager hadde innleid et bygningsfirma til å utføre arbeid, men snekkerne fikk gjort minimalt på grunn av strømutkoblingen, Dette medførte ekstra utgifter på kr. 5 600 + mva. Strømutkoblingen ble varslet i lokalavis og på nettselskapets hjemmesider. Klager, som er hytteeier i området, mente slik varsling ikke var god nok. Etter hans oppfatning kunne det ikke forventes at hytteeiere abonnerer på lokalavis og sjekker nettselskapets hjemmesider regelmessig. Nemnda vurderte om varsling hadde skjedd i henhold til krav i Standard nettleieavtale hvor det heter at varsling skal skje på hensiktsmessig måte. Nemnda la vekt på at direkte og individuell varsling ikke var påkrevet og at denne type varslig har vært vanlig i lang tid. Selv om det etter hvert må forventes at mer moderne varslingsmetoder tas i bruk, fant nemnda ikke at varslingen i dette tilfellet stred mot avtalens bestemmelser. Kunden ble derfor ikke gitt medhold. Uttalelsen var enstemmig.

Saken gjelder frakobling av strøm i hytteområde som forårsaket at klagers innleide bygningsarbeidere ikke kunne utføre arbeid under strømstansen, noe som påførte klager ekstra kostnader.

Regelverk: Standard Nettleieavtale §§ 8-1, 8–3, 12 og 13.

Historikk:
12.10.10: Innklagede varsler om strømutkobling via lokalavis og på selskapets hjemmesider.
13.10.10 fra kl. 08.00 til 15.00 kobler innklagede ut strømmen for planlagt vedlikehold i hytteområdet.
To snekkere, ansatt av klager, får ikke utført noe arbeid under strømstansen på klagers hytte.


Krav: Klager ønsker at innklagede skal dekke ekstra utgifter kr. 5 600 + mva påført klager som følge av strømstansen.

Partenes anførsler:

Klager har en hytte som har vært under renovering. I den forbindelse hadde klager leid inn et bygningsfirma til å utføre arbeidet. Den 13.10.10 var to snekkere satt til å arbeide på hytta. På grunn av strømstans fikk snekkerne utført minimalt arbeid den dagen. Klager hevder at han ikke var blitt hensiktsmessig varslet og påstår at varsling i lokalavis og på hjemmesidene ikke kan anses som hensiktsmessig varsling. Klager mener at det er rimelig å anta at hytteeiere ikke abonnerer eller leser lokalavisen, og klager mener videre at det ikke kan forventes at nettleiere må regelmessig sjekke nettleverandørens sider for informasjon. Klager viser også til at andre hytteeiere i området som han snakket med heller ikke var kjent med strømutkoblingen. Kunden påpeker at dersom han hadde vært klar over strømutkoblingen ville han ha planlagt tiltak eller fristilt snekkerne den dagen for arbeid på andre prosjekter. Klager hevder at strømutkoblingen har påført ham ekstra utgifter ettersom han har måttet betale for to snekkere som ikke fikk utført planlagt arbeid under strømstansen.

Innklagede beklager ulempene strømstansen har medført kunden, men hevder at de har fulgt gjeldende retningslinjer for denne type varslinger og oppfylt de formelle krav beskrevet i Nettleieavtalen. Varslinger ble foretatt ved annonsering i lokalavisen samt på hjemmesidene til selskapet. Innklagede viser til at de har jobbet med et nytt operatørsystem for varsling av strømstans og at et system med SMS-varsling nå er på plass.


Nemnda ser slik på saken:

Saken gjelder uenighet om ansvar for utgifter som følge av utkobling. Ifølge Standard nettleieavtale § 8 skal nettselskapet ved utkobling av denne art varsle berørte kunder på en hensiktsmessig måte. I dette tilfellet er varslet gitt ved annonsering i lokalavis samt ved informasjon på nettselskapets hjemmesider. 

Nemnda legger til grunn at den varslingsmetode som her er benyttet har vært vanlig i en lang periode og at nettavtalen ikke oppstiller krav om direkte og individuell varsling. Klager, i egenskap av å være hytteeier i området, bør derfor til en viss grad være inneforstått med en slik lokal varslingsprosedyre. Nemnda finner det rimelig at det etter hvert benyttes varslingsrutiner, eksempelvis SMS, som bygger på moderne teknologi og som gjør det lettere å informere kunder som ikke er bosatt i nettselskapets konsesjonsområde. Så vidt nemnda erfarer, er mange selskaper også i ferd med å gjøre endringer i sine rutiner. Etter en samlet vurdering finner nemnda at innklagede har oppfylt sine forpliktelser i henhold til bestemmelsene om varsling i Standard nettleieavtale. En enstemmig nemnd finner derfor ikke å kunne anbefale at klager gis medhold.
 

VEDTAK

Nemnda finner ikke å kunne anbefale at klager gis medhold.

Oslo, 7. mars 2011

Einar Kaspersen, Leder
Christine Otterstad, Forbrukerrådet
Marius R. Johnsen, Forbrukerrådet
Ivar Lingaas, Energi Norge
Jon Aadland, Energi Norge

Elklagenemndas vedtak er rådgivende.

Tips andre

Tips en venn om artikkelen ved å fylle ut og sende dette skjemaet.

Tips en venn om denne artikkelen

Logg inn

Logg inn

Glemt passord?