Søk på nettsiden

Sak 10-558 Klage vedrørende sluttavregning fra kraftleverandør – Telinet Energi AS

Saken gjaldt uenighet om sluttavregning. Klager hevdet at avtalen ble ensidig avsluttet av innklagede uten at de ble informert og krevde sluttavregningen redusert med utgifter for dyrere levringspliktstrøm og utgifter til å utarbeide klage på norsk. Innklagede hevdet at de varslet om stans i strømleveransene dersom faktura ikke ble betalt og at de orienterte om overgang til leveringspliktig avtale. Nemnda anbefaler enstemmig at innklagedes krav på kr 1 380,66 reduseres med den merkostnaden leveringspliktig strøm representerte for klager. Innklagde har følgelig et berettiget krav på kr. 426,34 som klager plikter å betale.

Saken gjelder uenighet om sluttavregning fra kraftleverandør.

Regelverk: Standard kraftleveringsavtale §§ 1-2, 3-1 og 3-3 samt Telinets avtalevilkår.

Historikk:

15.03.10 – Faktura utstedes
02.04.10 – Klager kontakter innklagede med spørsmål om hvorfor beløp er store.
20.04.10 – Klager mottar ekstraordinær faktura begrunnet i uvanlig høye strømpriser denne vinteren. I brev av samme dato svarer innklager på klagers henvendelse.
29.04.10 – Inkassovarsel
26.05.10 – Varsel om stans i levering dersom utestående beløp ikke betales.
01.07.10 – Innklagede sier opp avtale grunnet manglende innbetaling. Klager satt på leveringsplikt.
05.07.10 – Sluttavregning. Gebyr for avbrutt bindingstid kreves ikke.
10.12.10 -  Inkassoselskap meddeler at saken stilles i bero i påvente av Elklagenemndas svar.


Krav: Sluttavregning reduseres med utgifter for dyrere levringspliktstrøm og utgifter til å utarbeide klage på norsk. 

Partenes anførsler:

Klager viser til at de har stilt spørsmål om fakturabeløp fra begynnelsen av, men at de ikke fikk svar. I stedet mottok de purring og varsel om inkasso. Klager påpeker også at avtalen ble ensidig avsluttet av innklagede uten at de ble informert. De ble satt på leveringspliktig avtale med nettselskap og måtte betale for dyr strøm i denne perioden. De ble også ilagt gebyr for brudd på bindingstid. Klager ønsker sluttavregning redusert med merkostnadene for leveringspliktig strøm og kostnader til å utarbeide klage på norsk. Klager vil betale kr. 426,34.

Innklagede viser til at de har varslet om stans i strømleveransene dersom faktura ikke ble betalt. De har også orientert om overgang til leveringspliktig avtale. Innklagede har frafalt krav om opphørsgebyr, men mener sluttavregning på kr. 1380,66 må betales.


Nemnda ser slik på saken:

Saken gjaldt uenighet om sluttavregning. Nemnda legger til grunn at innklagede ikke hadde sannsynliggjort kravet. Nemnda legger videre til grunn at det ikke var grunnlag for innklagede å si opp avtalen med klager. Forbruket og prisen per kWh er ikke bestridt og klager vil betale for dette. Nemnda kan ikke se at det er grunnlag for å anbefale at klager får refusjon for utgifter til hjelp til å skrive klage på norsk. Her legger nemnda vekt på at et slikt krav ikke er dokumentert. Nemnda kan ikke se at det er sannsynliggjort krav utover dette.

Nemnda anbefaler etter dette at innklagedes krav på kr 1 380,66 reduseres med den merkostnaden leveringspliktig strøm representerte for klager. Innklagde har følgelig et berettiget krav på kr. 426,34 som klager plikter å betale.

Uttalelsen er enstemmig.

 
VEDTAK

Nemnda anbefaler at innklagedes krav på kr 1 380,66 reduseres med den merkostnaden leveringspliktig strøm representerte for klager. Innklagde har følgelig et berettiget krav på kr.426,34 som klager plikter å betale.

Oslo, 4. april 2011

Einar Kaspersen, Leder
Christine Otterstad, Forbrukerrådet
Marius R. Johnsen, Forbrukerrådet
Ivar Lingaas, Energi Norge
Jon Aadland, Energi Norge

Elklagenemndas vedtak er rådgivende. Ved vedtak som går mot innklagede, skal innklagede gi begrunnet melding til klager og nemnda innen fire uker dersom vedtaket ikke vil bli fulgt.

Tips andre

Tips en venn om artikkelen ved å fylle ut og sende dette skjemaet.

Tips en venn om denne artikkelen

Logg inn

Logg inn

Glemt passord?