Søk på nettsiden

Sak: 10-742 Klage vedrørende fakturering for utgifter til reparasjon av pumpe – Kragerø Energi AS

Saken gjaldt uenighet vedrørende fakturering for utgifter til reparasjon av pumpe. Klager mente at ny pumpe ble anskaffet på initiativ fra innklagedes montører på stedet. Innklagedes montører tilbød å skaffe sakkyndig hjelp til å løse problemet, men innklagede mente det var anleggseiers ansvar å sikre eget anlegg mot uønskede spenningsvariasjoner. Med dissens anbefalte nemnda at klager burde få refundert utgifter i forbindelse med reparasjon av pumpa.

Saken gjelder uenighet vedrørende fakturering for reparasjon av pumpe.

Regelverk: Standard Nettleieavtale § 13-1.

Historikk:
Februar 2010: Arbeid på transformator utføres. Vannpumpe skades.


Krav: Avvisning av innklagedes krav og tilbakeføring av penger trukket på strømkonto.

Partenes anførsler:

Klagers pumpeanlegg er eid av 7 forbrukerkunder. Klager mener pumpe ble ødelagt som følge av innklagedes arbeid på nettet. Strømmen ble slått av og på med korte intervaller samtidig som det var stor variasjon i spenningen, slik de ser det. Ny pumpe ble anskaffet på initiativ fra innklagedes montører på stedet som var i dialog med sin ledelse. Klager viser til at de ikke har foretatt bestilling av ny pumpe og heller ikke kommunisert dette. Klager viser også til at de har egne folk som kan foreta slikt arbeid og derfor ikke er avhengig av bistand fra innklagede. Klager mener innklagede har brutt en inngått avtale og urettsmessig trukket penger fra klagers strømkonto.

Innklagede viser til at de utførte arbeider i den transformator som pumpeanlegget var tilknyttet. Sikring til den kurs som forsynte pumpeanlegget ble tatt ut og berørte parter var informert om strømstans. Sikringene ble satt inn på vanlig måte og innklagede antar det var spenning på 2 faser i maksimalt 5 sekunder. Da de ble varslet om svikt i vannforsyningen, tilbød innklagedes montører å skaffe sakkyndig hjelp til å løse problemet. Innklagede mener imidlertid det er anleggseiers ansvar å sikre eget anlegg mot uønskede spenningsvariasjoner og viser til standardavtalens § 13-1 om skader som skyldes årsaker utenfor selskapets kontroll.


Nemnda ser slik på saken:

Saken gjelder uenighet vedrørende fakturering for utgifter til reparasjon av pumpe.

I henhold til Standard Nettleieavtale § 13-1 er nettselskapet ansvarlig for tap som følge av forsinkelse eller mangler ved ytelsen. Dette gjelder likevel ikke så langt nettselskapet godtgjør at forsinkelsen eller mangelen skyldes årsaker utenfor selskapets kontroll, som det ikke med rimelighet kunne ventes å ha tatt i betraktning på avtaletiden eller å unngå eller overvinne følgene av.

For at innklagede skal komme i ansvar, må det foreligge en årsakssammenheng mellom feil i innklagedes nett og skaden.

I spørsmålet om årsakssammenheng er relevant i denne saken, har nemnda delt seg i et flertall og et mindretall.

Nemndas flertall, lederen og forbrukernes representanter, ser det slik at det ikke er grunnlag for å ta stilling til årsakssammenheng i denne saken. Flertallet mener at innklagede, som den profesjonelle part, er nærmest til å betale regningen for reparasjon av pumpen. Flertallet legger vekt på at innklagede handlet utenfor sin fullmakt og at innklagede ikke på forhånd hadde avklart med klager hvem som hadde ansvar for reparasjon av pumpen. At innklagede ble tilsendt faktura for arbeider styrker inntrykket av at innklagede var den egentlige bestiller av arbeidet. Ut i fra dette legger flertallet til grunn at innklagede er ansvarlig for regningen.

Nemndas mindretall, bransjens representanter mener at det ikke er årsakssammenheng mellom innklagedes koblinger i nettet og den skadede pumpen.

Selv om det hadde vært årsakssammenheng så er innklagede ikke ansvarlig da anleggseier (klager) burde ha sikret pumpen med vern slik at den ikke ble skadet av slike påregnelige koblinger i nettet.

Det er anleggseier selv som har risikoen for vannpumpens funksjonalitet og evt. defekter, og må selv dekke kostnadene med nødvendige reparasjoner.

Da innklagede fikk melding fra en av beboerne om at vannpumpen ikke fungerte kontaktet innklagede i samråd med beboeren en reparatør som reparerte pumpen.  Dette anses ikke å være en erkjennelse av ansvar for den skadede pumpen, men var gjort for å hjelpe de som var uten vann.  Etter mindretallets syn er det verken rettmessig eller rimelig at innklagede skal dekke reparasjonskostnadene.

På bakgrunn av flertallets vurdering anbefaler nemnda at klager refunderes utgifter i forbindelse med reparasjon av pumpa.

Dissens


VEDTAK

Nemnda anbefaler at klager refunderes utgifter i forbindelse med reparasjon av pumpa.

Oslo, 4. april 2011

Einar Kaspersen, leder
Christine Otterstad, Forbrukerrådet
Marius R. Johnsen, Forbrukerrådet
Ivar Lingaas, Energi Norge
Jon Aadland, Energi Norge

Elklagenemndas vedtak er rådgivende. Ved vedtak som går mot innklagede, skal innklagede gi begrunnet melding til klager og nemnda innen fire uker dersom vedtaket ikke vil bli fulgt.

Tips andre

Tips en venn om artikkelen ved å fylle ut og sende dette skjemaet.

Tips en venn om denne artikkelen

Logg inn

Logg inn

Glemt passord?