Søk på nettsiden

Sak: 11-44 Klage vedrørende sluttavregning fra kraftleverandør– Telinet Energi AS

Saken gjaldt uenighet vedrørende sluttavregning. Klager mente han hadde inngått avtale om levering av strøm med et pristak på 59 øre/kWh og mente pristaket måtte legges til grunn ved sluttoppgjøret. Innklagede hadde sagt opp avtalen fordi de mente klager hadde kommet med trusler og mente garantert pristak ikke gjaldt ettersom avtalen var opphørt innen bindingstidens utløp. Nemnda kunne ikke se at avtalt gjennomsnittspris skulle bortfalle selv om avtalen ble sagt opp innen bindingstiden. Nemnda anbefalte enstemmig at pris i henhold til avtalt prisgaranti måtte legges til grunn også ved sluttavregning.

Saken gjelder uenighet vedrørende sluttavregning.

Regelverk: Regelverk: Standard kraftleveringsavtale §§ 1-2, 3-1 og 3-3 samt Telinets avtalevilkår.

Historikk:

05.08.10 – Innklagede ønsker klager velkommen som kunde på produkt Topp 10 garanti. Vilkår vedlagt.
22.11.10 – Klager protesterer mot faktura med krav om forskuddsbetaling fra innklagede. Mener han etter dette er berettiget til å si opp avtalen uten å betale sluttgebyr.
25.11.10 – Innklagede varsler stans av strømleveranse dersom utestående beløp ikke betales.
26.12.10 – Klager protesterer mot at han ser ut til å få en pris på 99 øre/kWH i stedet for maksimalt 59 øre.
10.01.11 – Klager informerer om at han har mottatt inkassokrav.
19.01.11 – Inkassofirma meddeler at innklagede har trukket saken fra videre behandling.
19.01.11 – Innklagede avslutter kundeforholdet og begrunner dette med klagers skriftlige trusler. Kunden informeres om at han settes på leveringspliktig avtale hos nettselskap og at han vil bli avregnet for faktisk bruk. Innklagede varsler om politianmeldelse dersom de mottar flere trusler.
23.01.11 – Klager inngår avtale med ny leverandør.


Krav: Klager krever at pris i henhold avtalt prisgaranti skal legges til grunn ved sluttavregning.

Partenes anførsler:

Klager mener han har inngått avtale om levering av strøm med et pristak på 59 øre/kWh og mener pristaket må legges til grunn ved sluttoppgjøret. Ettersom det er innklagede som har brutt avtalen, skal han ikke betale sluttgebyr. Klager mener innklagedes praksis med hensyn til forskuddsbetaling ville gjort det umulig å overholde garanti om pristak på 59 øre.

Innklagede har sagt opp avtalen fordi de mener klager har kommet med trusler. Innklagede frafaller krav om sluttgebyr, men mener garantert pristak ikke gjelder ettersom avtalen er opphørt innen bindingstidens slutt. Kunden er derfor fakturert med løpende priser. Innklagede forsvarer sin praksis med hensyn til forskuddsbetaling med at det var kraftige prisøkninger i markedet. De tilbød imidlertid utsatt betaling eller deling av faktura i desember 2010.


Nemnda ser slik på saken:

Saken gjelder uenighet vedrørende sluttavregning.

Nemnda tar ikke stilling til hvorvidt avslutning av avtaleforholdetvar berettiget.

Partene er uenige om avtalens bestemmelser om betaling. Etter avtalen skal gjennomsnittsprisen ikke overstige 59 øre per kWh. Nemnda kan ikke se at denne garantien bortfaller selv om innklagede har sagt opp avtalen og fordi kunden har byttet leverandør innen bindingstiden. Prisgarantien må derfor legges til grunn også ved sluttoppgjøret.

Nemnda anbefaler at pris i henhold til avtalt prisgaranti legges til grunn ved sluttavregning.

Uttalelsen er enstemmig.


VEDTAK

Nemnda anbefaler at pris i henhold til avtalt prisgaranti legges til grunn ved sluttavregning.

Oslo, 4. april 2011

Einar Kaspersen, leder
Christine Otterstad, Forbrukerrådet
Marius R. Johnsen, Forbrukerrådet
Ivar Lingaas, Energi Norge
Jon Aadland, Energi Norge

Elklagenemndas vedtak er rådgivende. Ved vedtak som går mot innklagede, skal innklagede gi begrunnet melding til klager og nemnda innen fire uker dersom vedtaket ikke vil bli fulgt.

Tips andre

Tips en venn om artikkelen ved å fylle ut og sende dette skjemaet.

Tips en venn om denne artikkelen

Logg inn

Logg inn

Glemt passord?