Søk på nettsiden

Sak: 10-638 Klage vedrørende strømbrudd – krav om erstatning og prisavslag – Nord-Østerdal Kraftlag SA

Saken gjaldt krav på erstatning og prisavslag som følge av strømbrudd. Klager krevde erstatning for innkjøp av nye gjenstander for kr 5220 og prisavslag på nettleien for 2009 med 50%. Klager anslo at det i løpet av 2009 hadde vært ca 20 strømbrudd. Innklagede pekte på at fram til 2010 hadde nettet ”isolert nøytralpunkt” og at nettet da ble ombygd til spolejordet nett, noe som hadde redusert antall kortvarige utkoblinger. Nemnda var delt i synet på om det forelå en mangel, grunnlag for prisavslag og om det forelå erstatningsansvar. Med dissens ble klager ikke gitt medhold i sine krav.

Saken gjelder krav på erstatning og prisavslag som følge av strømbrudd.

Regelverk: Standard Nettleieavtale §§ 12 og 13.

Historikk:
2009 – 22 kortvarige avbrudd, hvorav 1 forhåndsvarslet,
3 langvarige avbrudd, hvorav 2 forhåndsvarslet
Vinter 2010 – nettet ombygd til spolejordet nett


Krav: Erstatning for innkjøp av nye gjenstander for kr 5220 og prisavslag på nettleien for 2009 med 50%.

Klager har i flere år opplevd hyppige brudd på strømleveransen. Dette toppet seg i 2009 og han har hatt flere tilfeller hvor elektriske apparater har sviktet. Klager anslår at det i løpet av 2009 har vært ca 20 strømbrudd, og mener dette er et unormalt høyt antall tilfeller. Klager finner det urimelig at han skal betale full pris for en vare som andre får til en bedre kvalitet og sikkerhet. Han ønsker derfor å få redusert netteleien for 2009 med 50% samt  dekke innkjøp av nye gjenstander. Klager tilbakeviser innklagedes påstand om at de ikke var gjort kjent med krav om erstatning for ødelagte gjenstander.

Innklagede peker på at fram til 2010 hadde nettet ”isolert nøytralpunkt” noe som er vanlig i norsk elforsyning, men som i enkelte områder kan føre til utkoblinger. Etter innklagedes oppfatning er leveringskvaliteten tilfredsstillende i forhold til forskrift om leveringskvalitet i kraftsystemet.  Avgreningen som forsyner klager opplevde i 2009 21 kortvarige utkoblinger (GIK), men innklagede hevder at dette ikke gir grunnlag for prisavslag. Det dreide seg om forbigående feil dvs. feil som er borte når linjen kobles inn igjen. De fleste utkoblingene er registrert i sommerhalvåret og erfaringene tilsier at dette skyldes fugler. Innklagede gjør også oppmerksom på at vinteren 2010 ble nettet ombygd til spolejordet nett, noe som har redusert antall kortvarige utkoblinger. Innklagede hevder at spørsmålet om erstatning av ødelagte gjenstander ikke tidligere har vært forelagt selskapet, og at dette først må vurderes av innklagede selv.

 
Nemnda ser slik på saken:

Saken gjelder krav på erstatning og prisavslag som følge av strømbrudd. Innklagede har utbedret nettet i ettertid.

I henhold til Standard Nettleieavtale § 12-3 kan nettkunden, dersom det foreligger en mangel, kreve prisavslag og erstatning. 

I henhold til avtalens § 13-1 er nettselskapet ansvarlig for tap som følge av forsinkelse eller mangler ved ytelsen. Dette gjelder likevel ikke så langt nettselskapet godtgjør at forsinkelsen eller mangelen skyldes årsaker utenfor selskapets kontroll, som det ikke med rimelighet kunne ventes å ha tatt i betraktning på avtaletiden eller å unngå eller overvinne følgene av.

For at innklagede skal komme i ansvar, må det foreligge en årsakssammenheng mellom feil i innklagedes nett og skaden. Kontrollansvar forutsetter at det har foreligget en påvirknings- eller kontrollmulighet.

Hvorvidt kontrollansvaret kan gjøres gjeldende eller ikke, beror på en konkret vurdering. Nettleieavtalen legger bevisbyrden på innklagede. Innklagede må således sannsynliggjøre at årsaken ligger utenfor hans kontroll for å unngå ansvar for tap/skade hos kunden. Der det er mulig å konstatere en spesiell årsak, må det redegjøres for denne og hvorfor dette er årsaken til skaden. Kan man ikke påvise en konkret årsak til skaden, må innklagede redegjøre for hvorfor det likevel er sannsynlig at årsaken ligger utenfor innklagedes kontroll.

En enstemmig nemnd er av den oppfatning av at de mange kortvarige avbruddene ikke representerer et brudd på forskrift om leveringskvalitet.

Nemndas leder og forbrukernes representanter, mener at de mange avbruddene har vært sjenerende og forstyrrende og representerer en mangel. I synet på om mangelen berettiger krav om prisavslag, mener imidlertid nemndas leder at mangelen er av ubetydelig art og ikke berettiger et krav om prisavslag. Forbrukernes representanter mener mangelen berettiger et krav om prisavslag.

Bransjens representanter, mener at det ikke foreligger en mangel og at det følgelig heller ikke kan reises krav om prisavslag.

Det er etter dette ikke flertall i nemnda for å anbefale at klager gis medhold i sitt krav om prisavslag.

Når det gjelder spørsmålet om det forelå erstatningsansvar, har nemnda delt seg i et flertall og et mindretall.

Nemndas flertall, nemndas leder og bransjens representanter, mener at årsaken til avbruddene ligger utenfor innklagedes kontroll. Bransjens representanter er videre av den oppfatning at det heller ikke foreligger årsakssammenheng. Flertallet legger derfor til grunn at det ikke foreligger erstatningsansvar.

Nemndas mindretall, forbrukernes representanter, legger vekt på at slike avbrudd, som etter innklagedes oppfatning skyldes fugler, må påregnes og kan forebygges bl.a. ved hjelp av spolejordet nett. Mindretallet mener i tillegg at det er årsakssammenheng mellom avbruddene og det ødelagte utstyr og at klager derfor er berettiget til erstatning.

På bakgrunn av flertallets vurdering, finner nemnda ikke å kunne anbefale at klager gis medhold i sitt krav om erstatning.

 
VEDTAK

Nemnda finner ikke å kunne anbefale at klager gis medhold.

Dissens

Oslo, 2. mai 2011

Einar Kaspersen, leder
Christine Otterstad, Forbrukerrådet
Marius R. Johnsen, Forbrukerrådet
Ivar Lingaas, Energi Norge
Jon Aadland, Energi Norge

Elklagenemndas vedtak er rådgivende.

Tips andre

Tips en venn om artikkelen ved å fylle ut og sende dette skjemaet.

Tips en venn om denne artikkelen

Logg inn

Logg inn

Glemt passord?