Søk på nettsiden

Sak: 11-27 Klage vedrørende erstatning for skade som følge av strømutkobling – Haugaland Kraft AS

Saken gjaldt uenighet vedrørende avslag på erstatning etter strømutkobling. Klager krevde tilbakebetalt kr 1500 for dekning av kostnader til utbedring av skade i forbindelse med strømutkobling. Innklagede pekte på at de varslet om strømutkobling gjennom kunngjøring i avis dagen før og ved bruk av lokal radio. Avbruddet varte i 3 timer og 10 minutter. Med dissens fant nemnda ikke å kunne anbefale at klager ble gitt medhold.

Saken gjelder uenighet vedrørende avslag på erstatning etter strømutkobling.

Regelverk: Standard Nettleieavtale §§ 8-1 og 8-3.

Historikk:
02.12.2010 – strømstans hos kunden i 3 timer og 10 min


Krav: Klager ønsker tilbakebetalt kr 1500 for dekning av kostnader til utbedring av skade i forbindelse med strømutkobling.

Klager oppdager at etter strømstans, er vanntilførselen til huset stoppet. Dette skyldes at det har frosset i borehullet som forsyner huset med vann. Klager peker på at det ligger en varmekabel i vannrøret, og at det var svært kaldt da strømstansen fant sted. Klager hevder at en slik tilfrysning aldri tidligere har funnet sted, og strømstansen må være årsaken. Klager måtte hente inn hjelp, og det påløp en kostnad på 1500 kr for å utbedre skaden.

Innklagede peker på at de skulle foreta en ombygging av et transformatoranlegg. Det ble varslet om strømutkobling gjennom kunngjøring i avis dagen før og ved bruk av lokal radio. Avbruddet ble varslet til å vare i 3 og en halv time, men varte i 3 timer og 10 minutter.  De viser videre til Standard Nettleieavtale og mener klager hadde god tid til å ta rimelige tiltak for å begrense skade. Innklagede har ikke mottatt klager eller krav fra andre kunder i det berørte området i det aktuelle tidsrommet.

        
Nemnda ser slik på saken:

Saken gjelder uenighet vedrørende avslag på erstatning etter strømutkobling.

I henhold til Standard Nettleieavtale § 8-3 om utkobling etter nærmere varsel, skal varsling skje på en hensiktsmessig måte. Slik denne saken er opplyst legger en samlet nemnd til grunn at varslingsmetoden er i henhold til regelverket. I avtalen skal varsling skje i rimelig tid før arbeidene i gangsettes. I denne saken var det gitt en varslingsfrist på én dag, og nemnda er delt i spørsmålet om fristen er i henhold til regelverket.

Nemndas flertall, nemndas leder og bransjens representanter, mener varslingstiden var noe kort, men at en tidligere varsling sannsynligvis ikke ville hatt noen innvirkning på skadeforholdet. Flertallet bemerker at de anser det ikke for å ha vært for kaldt for strømutkobling. Flertallet legger til grunn at det ikke foreligger erstatningsansvar.

Nemndas mindretall, forbrukernes representanter, mener det ble varslet med for kort tid og at én dag ikke er rimelig tid. Mindretallet anser det for å være årsakssammenheng mellom forholdet i strømnettet og klagers skade og at klager derfor er berettiget til erstatning.

På bakgrunn av flertallets vurdering, finner nemnda ikke å kunne anbefale at klager gis medhold.

 
VEDTAK

Nemnda finner ikke å kunne anbefale at klager gis medhold.

Dissens

Oslo, 2. mai 2011

Einar Kaspersen, leder
Christine Otterstad, Forbrukerrådet
Marius R. Johnsen, Forbrukerrådet
Ivar Lingaas, Energi Norge
Jon Aadland, Energi Norge

Elklagenemndas vedtak er rådgivende.

Tips andre

Tips en venn om artikkelen ved å fylle ut og sende dette skjemaet.

Tips en venn om denne artikkelen

Logg inn

Logg inn

Glemt passord?