Søk på nettsiden

Sak 10-670 Klage vedrørende merkostnader i forbindelse med oppstått jordfeil – Ringeriks-Kraft AS

Saken gjaldt krav om dekning av forsikringens egenandel. Klagers jordfeilbryter slo ut. Han varslet eget elektrikerfirma og hevdet at jordfeil i nettet skadet hans overspenningsvern. Innklagede hevdet at de arbeidene som var bestilt og gjennomført av installatør ikke kunne belastes dem da dette ikke var avklart med dem i forkant. Med dissens fant nemnda å anbefale at klager ble gitt medhold.

Saken gjelder krav om dekning av forsikringens egenandel. 

Regelverk: Forskrift om elektriske forsyningsanlegg § 5-2. Standard Nettleieavtale § 12-5.

Historikk:
12.07.10 Klager meldte jordfeil til innklagede
18.07.10 Klager meldte om ny jordfeil til innklagede
19.07.10 Jordfeil ble rettet

 
Krav: Klager krever forsikringens egenandel på kr 3.000,- dekket.

Partenes anførsler:

Klager hevder at jordfeil den 12.07.10 i nettet skadet hans overspenningsvern. Klager viser til at jordfeilvarsler varslet om feil og han vurderte det som overveiende sannsynlig at det var oppstått jordfeil innenfor egen bolig og varslet eget elektrikerfirma. Firmaet fant etter kort tid at feilen lå utenfor huset og kontaktet innklagede samme dag. Firmaet skiftet alle tre plugger/sikringer i overspenningsvernet som var defekte og mente med stor sannsynlighet at skaden skyldtes den oppståtte eksterne jordfeil.

Klagers jordfeilvarsler varslet igjen den 18.07.10 om ny feil. Elektrikerfirmaet kontaktet igjen innklagede og måtte igjen skiftet en plugg/sikring i overspenningsvernet.

Klager mener innklagede har ansvar for at jordfeilvarsling oppsto. Klager mener innklagede burde utbedret feilen med en gang og ikke ventet med å utbedre til etter at klager hadde meldt om jordfeil andre gang. Klager hevder han, som følge av innklagedes sene reaksjon, ble påført merkostnader som innklagede burde dekke.

Klager viser til at han er informert om at jordfeil bør utbedres snarest mulig.

Innklagede hevder de har utbedret jordfeilen i henhold til forskrift.

Innklagede hevder videre at de arbeidene som er bestilt og gjennomført av installatør ikke kan belastes dem da dette ikke var avklart med dem i forkant.


Nemnda ser slik på saken:

Saken gjelder krav om dekning av forsikringens egenandel. 

I henhold til Standard Nettleieavtale § 12-3 kan nettkunden, dersom det foreligger en mangel, kreve prisavslag og erstatning. 

I henhold til avtalens § 13-1 er nettselskapet ansvarlig for tap som følge av forsinkelse eller mangler ved ytelsen. Dette gjelder likevel ikke så langt nettselskapet godtgjør at forsinkelsen eller mangelen skyldes årsaker utenfor selskapets kontroll, som det ikke med rimelighet kunne ventes å ha tatt i betraktning på avtaletiden eller å unngå eller overvinne følgene av.

For at innklagede skal komme i ansvar, må det foreligge en årsakssammenheng mellom feil i innklagedes nett og skaden. Kontrollansvar forutsetter at det har foreligget en påvirknings- eller kontrollmulighet.

Hvorvidt kontrollansvaret kan gjøres gjeldende eller ikke, beror på en konkret vurdering. Nettleieavtalen legger bevisbyrden på innklagede. Innklagede må således sannsynliggjøre at årsaken ligger utenfor hans kontroll for å unngå ansvar for tap/skade hos kunden. Der det er mulig å konstatere en spesiell årsak, må det redegjøres for denne og hvorfor dette er årsaken til skaden. Kan man ikke påvise en konkret årsak til skaden, må innklagede redegjøre for hvorfor det likevel er sannsynlig at årsaken ligger utenfor innklagedes kontroll.

Innklagede har i dette tilfellet ikke gitt noen opplysninger om årsaken til feilen. Innklagede har således ikke godtgjort at feilen ligger utenfor selskapets kontroll, og innklagede plikter i utgangspunktet å erstatte klagers tap.

Tapet består i dette tilfellet av utgifter til elektriker. Ved vurderingen av om dette tapet kan kreves erstattet har nemnda delt seg i et flertall og et mindretall.

Nemndas flertall, lederen og forbrukernes representanter, er av den oppfatning at det er påregnelig årsakssammenheng mellom feilen og tapet, og at klager i den foreliggende situasjon ikke kan bebreides for at han først antok at feilen lå i eget anlegg og således kontaktet elektriker. Flertallet viser i den forbindelse også til elektrofirmaets vurdering. Flertallet er av den oppfatning at innklagede bør dekke klagers tap.

Nemndas mindretall, bransjens representanter, er av den oppfatning at klager burde ha kontaktet innklagede først. Dersom han hadde gjort det, hadde han fått avklart at feilen ikke var i klagers eget anlegg. Det hadde således ikke vært nødvendig å tilkalle elektriker. Klager må etter mindretallets vurdering selv bære ansvaret for denne feilvurdering.

På bakgrunn av flertallets vurdering, anbefaler nemnda at klagers egenandel på forsikringen på kr 3.000,- dekkes av innklagede.

Dissens


VEDTAK

Nemnda anbefaler at klagers egenandel på forsikringen på kr 3.000,- dekkes av innklagede.

Oslo, 30. mai 2011

Einar Kaspersen, leder
Christine Otterstad, Forbrukerrådet
Marius R. Johnsen, Forbrukerrådet
Ivar Lingaas, Energi Norge
Jon Aadland, Energi Norge

Elklagenemndas vedtak er rådgivende. Ved vedtak som går mot innklagede, skal innklagede gi begrunnet melding til klager og nemnda innen fire uker dersom vedtaket ikke vil bli fulgt.

Tips andre

Tips en venn om artikkelen ved å fylle ut og sende dette skjemaet.

Tips en venn om denne artikkelen

Logg inn

Logg inn

Glemt passord?