Søk på nettsiden

Sak 11-57 Klage vedrørende angrerett og bruddgebyr - Telinet Energi AS

Saken gjaldt avsluttet kundeforhold og bruddgebyr. Klager ville ikke betale bruddgebyret pålydende kr 900,- og hevdet å ha avsluttet kundeforholdet etter åtte dager. Nemnda merket seg at innklagede ikke hadde kommentert klagers anførsler og la klagers opplysninger til grunn. Klager ble enstemmig gitt medhold.

Saken gjelder uenighet vedrørende avsluttet kundeforhold og bruddgebyr.

Regelverk: Standard Kraftleveringsavtale §1-4, Vilkår for levering av strøm fra Telinet Energi AS

Historikk:
25.01.11 Kunde sender klage til innklagede. Innklagede tilbakeviser klagen.
23.02.11 Klager mottar inkassovarsel


Krav: Klager ønsker ikke å betale bruddgebyret pålydende 900 kr.

Klager hevder å ha avsluttet kundeforholdet etter 8 dager. Klager peker på Angrerettloven §20 og hevder å være innenfor angrefristen. Hun mener derfor at hun ikke skal ilegges bruddgebyr. Klager har sagt seg villig til å betale strømforbruket for disse 8 dagene, noe hun også har gjort.

Innklagede viser til sine avtalevilkår hvor det er presisert at det er ett års bindingstid. De har overført fakturaen til sitt inkassobyrå og har lagt saken i bero.


Nemnda ser slik på saken:

Telinet har akseptert nemndsavtalen mellom EBL (Energi Norge) og Forbrukerrådet om elklagenemnd. I erklæring om deltagelse i nemnda forplikter Telinet seg til å lojalt følge opp avtalen.

Telinet har i sine kontraktsvilkår med kundene vist til Standard Kraftleveringsavtale når det gjelder forhold som ikke er regulert i Telinets egne særvilkår. I Standard Kraftleveringsavtale

§ 1-2, 2. ledd, heter det:

”Dersom særskilt avtalte vilkår mellom partene fraviker fra noen av bestemmelsene i standard kraftleveringsavtale, legges de særskilt avtalte vilkår til grunn for forståelsen av avtalen. Kraftleverandøren plikter å gjøre kunden oppmerksom på eventuelle bestemmelser i standardavtalen som fravikes, og hva det innebærer for kunden”.

I de avtaler nemnda har hatt adgang til, har Telinet ikke redegjort for fravikende bestemmelser og hva dette innebærer for kunden.

Saken gjelder avsluttet kundeforhold og bruddgebyr.

Nemnda merker seg at innklagede ikke har kommentert klagers anførsler og legger derfor klagers opplysninger om at han sa opp innen 14 dagers angrefrist til grunn. Nemnda anbefaler at bruddgebyret på kr 900,- frafalles.

Uttalelsen er enstemmig.


VEDTAK

Nemnda anbefaler at bruddgebyret på kr 900,- frafalles.

Oslo, 20. juni 2011

Einar Kaspersen, leder
Christine Otterstad, Forbrukerrådet
Marius R. Johnsen, Forbrukerrådet
Ivar Lingaas, Energi Norge
Jon Aadland, Energi Norge

Elklagenemndas vedtak er rådgivende. Ved vedtak som går mot innklagede, skal innklagede gi begrunnet melding til klager og nemnda innen fire uker dersom vedtaket ikke vil bli fulgt.

Tips andre

Tips en venn om artikkelen ved å fylle ut og sende dette skjemaet.

Tips en venn om denne artikkelen

Logg inn

Logg inn

Glemt passord?