Søk på nettsiden

Sak 11-72 Klage vedrørende bruddgebyr og markedsføring – Telinet Energi AS

Saken gjaldt bruddgebyr og markedsføring. Klager krevde at innklagede skulle trekke avbrytelsesgebyr og hevdet å ha blitt lurt av innklagedes gateselger som ikke informerte om forskuddsbetaling eller bindingstid. Nemnda anbefalte enstemmig at avbrytelsesgebyr og inkassogebyr ble frafalt.

Saken gjelder uenighet vedrørende bruddgebyr og markedsføring

Regelverk: Standard Kraftleveringsavtale §3, Vilkår for levering av strøm fra Telinet Energi AS

Historikk:
19.07.10 Klager inngår avtale med innklagede
November 2010, klager bytter leverandør


Krav: Klager krever at innklagede trekker brytningsgebyr

Klager hevder å ha blitt lurt av innklagedes gateselger. Hun hevder at hun ikke ble informert om hverken forskuddsbetaling eller bindingstid.

Innklagede har ikke uttalt seg i saken, men har hevdet ovenfor kunden hevder at klager er blitt gjort kjent med avtalevilkårene gjennom sin kontrakt.

               
Nemnda ser slik på saken:

Telinet har akseptert nemndsavtalen mellom EBL (Energi Norge) og Forbrukerrådet om elklagenemnd. I erklæring om deltagelse i nemnda forplikter Telinet seg til å lojalt følge opp avtalen.

Telinet har i sine kontraktsvilkår med kundene vist til Standard Kraftleveringsavtale når det gjelder forhold som ikke er regulert i Telinets egne særvilkår. I Standard Kraftleveringsavtale § 1-2, 2. ledd, heter det:

”Dersom særskilt avtalte vilkår mellom partene fraviker fra noen av bestemmelsene i standard kraftleveringsavtale, legges de særskilt avtalte vilkår til grunn for forståelsen av avtalen. Kraftleverandøren plikter å gjøre kunden oppmerksom på eventuelle bestemmelser i standardavtalen som fravikes, og hva det innebærer for kunden”.

I de avtaler nemnda har hatt adgang til, har Telinet ikke redegjort for fravikende bestemmelser og hva dette innebærer for kunden.

Saken gjelder bruddgebyr og markedsføring.

Nemnda merker seg at innklagede ikke har gitt uttalelse i saken til tross for oppfordring. Nemnda legger derfor klagers opplysninger til grunn.

Nemnda legger til grunn at det ikke er uenighet om at klager skal betale for den strøm som er brukt. Uenigheten knytter seg til bruddgebyr og inkassogebyr. Etter nemndas oppfatning ble klager forledet til å inngå avtale om strømleveranse og at klager med god grunn ønsket å komme ut av avtalen. Nemnda mener at når klager ble forledet til å inngå avtale, skal hun ikke betale avbrytelsesgebyr. I og med at kravet var omtvistet skulle det ikke gå til inkasso og klager skal heller ikke betale inkassogebyr.

Nemnda anbefaler at avbrytelsesgebyr og inkassogebyr frafalles.

Uttalelsen er enstemmig.


VEDTAK

Nemnda anbefaler at avbrytelsesgebyr og inkassogebyr frafalles.

Oslo, 20. juni 2011

Einar Kaspersen, leder
Christine Otterstad, Forbrukerrådet
Marius R. Johnsen, Forbrukerrådet
Ivar Lingaas, Energi Norge
Jon Aadland, Energi Norge

Elklagenemndas vedtak er rådgivende. Ved vedtak som går mot innklagede, skal innklagede gi begrunnet melding til klager og nemnda innen fire uker dersom vedtaket ikke vil bli fulgt.

Tips andre

Tips en venn om artikkelen ved å fylle ut og sende dette skjemaet.

Tips en venn om denne artikkelen

Logg inn

Logg inn

Glemt passord?