Søk på nettsiden

Sak 11-124 Klage vedrørende sluttfaktura og bruddgebyr – Telinet Energi AS

Saken gjaldt sluttfaktura og bruddgebyr. Klager krevde en detaljert oversikt over sitt strømforbruk og korrekt faktura. Klager krevde også at bruddgebyr ble frafalt. Nemnda ga klager enstemmig medhold.

Saken gjelder uenighet vedrørende sluttfaktura og brudgebyr

Regelverk: Standard Kraftleveringsavtale §3, Vilkår for levering av strøm fra Telinet Energi AS

Historikk:
Høst 2010, klager inngår avtale med innklagede
25.12.2010 klager sier opp avtale med innklagede


Krav: Klager krever en detaljert oversikt over sitt strømforbruk og korrekt faktura. Klager krever også bruddgebyr frafalles.

Klager reagerte på høye strømregninger etter leverandørbytte. De har igjen byttet leverandør og har mottatt sluttfaktura. Klager peker på at denne gjelder for perioden fram til 07.01.11, selv om de sa opp 25.12.10. Klager hevder at innklagede ikke har fakturert riktig og ønsker en faktura hvor forbruket går tydelig fram. Klager ønsker heller ikke å betale bruddgebyr.

Innklagede peker på at sluttavregningen er klager fakturert med løpende priser til enhver tid. Videre hevder innklagede at bruddgebyret er rettmessig og har derfor rutinemessig fakturert dette.


Nemnda ser slik på saken:

Telinet har akseptert nemndsavtalen mellom EBL (Energi Norge) og Forbrukerrådet om elklagenemnd. I erklæring om deltagelse i nemnda forplikter Telinet seg til å lojalt følge opp avtalen.

Telinet har i sine kontraktsvilkår med kundene vist til Standard Kraftleveringsavtale når det gjelder forhold som ikke er regulert i Telinets egne særvilkår. I Standard Kraftleveringsavtale § 1-2, 2. ledd, heter det:

”Dersom særskilt avtalte vilkår mellom partene fraviker fra noen av bestemmelsene i standard kraftleveringsavtale, legges de særskilt avtalte vilkår til grunn for forståelsen av avtalen. Kraftleverandøren plikter å gjøre kunden oppmerksom på eventuelle bestemmelser i standardavtalen som fravikes, og hva det innebærer for kunden”.

I de avtaler nemnda har hatt adgang til, har Telinet ikke redegjort for fravikende bestemmelser og hva dette innebærer for kunden.

Saken gjelder sluttfaktura og bruddgebyr.

Nemnda mener at forskuddsfakturering må stå i et rimelig forhold til forventet forbruk. Slik saken er belyst legger nemnda til grunn at klager har mottatt store krav på forskuddsbetaling og at disse ikke står i forhold til forventet forbruk. Nemnda legger videre til grunn at innklagede sannsynligvis ikke har fakturert i henhold til sine egne vilkår og at innklagede dermed har brutt disse. Ut i fra dette kan klager si opp avtalen og nemnda anbefaler at avbrytelsesgebyr frafalles.

Nemnda legger til grunn at avtalen har et pristak der gjennomsnittsprisen ikke skal overstige 59 øre/kWh totalt over året. Nemnda anbefaler derfor at prisen klager skal betale ikke skal overstige 59 øre/kWh i den perioden han var kunde.

Uttalelsen er enstemmig.


VEDTAK

Nemnda anbefaler at forskuddsfakturering må stå i et rimelig forhold til forventet forbruk og at prisen klager skal betale ikke skal overstige 59 øre/kWh i den perioden han var kunde samt at avbrytelsesgebyr frafalles.

Oslo, 20. juni 2011

Einar Kaspersen, leder
Christine Otterstad, Forbrukerrådet
Marius R. Johnsen, Forbrukerrådet
Ivar Lingaas, Energi Norge
Jon Aadland, Energi Norge

Elklagenemndas vedtak er rådgivende. Ved vedtak som går mot innklagede, skal innklagede gi begrunnet melding til klager og nemnda innen fire uker dersom vedtaket ikke vil bli fulgt.

Tips andre

Tips en venn om artikkelen ved å fylle ut og sende dette skjemaet.

Tips en venn om denne artikkelen

Logg inn

Logg inn

Glemt passord?