Søk på nettsiden

Sak 11-165 Klage vedrørende inngåelse av avtale – Telinet Energi AS

Saken gjaldt inngåelse av avtale. Klager hevdet at hun aldri hadde sagt ja til kjøp av strøm, kun til å motta informasjon. Klager ville kun betale for strøm hun hadde brukt. Innklagede hevdet klager hadde signert avtale og at det var på bakgrunn av dette at de hadde startet med leveranse. Nemnda ga klager enstemmig medhold.

Saken gjelder uenighet vedrørende inngåelse av avtale.

Regelverk: Standard Kraftleveringsavtale §1

Historikk:
27.08.10 Klager ble kontaktet av innklagedes selger på gaten.
21.12.10 Klager inngår avtale med ny leverandør.


Krav: Klager vil kun betale strøm hun har brukt.

Klager hevder at hun aldri har sagt ja til kjøp av strøm, kun til å motta informasjon. Hun opplever imidlertid at innklagede i stedet har sagt opp avtale med kraftleverandør.  Henvendelser blir ikke besvart og hun har mottatt inkassovarsel. Klager har sagt seg villig til å betale for den strømmen hun har brukt.

Innklagede hevder klager har signert avtale og at det er på bakgrunn av dette at de har startet med leveranse.


Nemnda ser slik på saken:

Telinet har akseptert nemndsavtalen mellom EBL (Energi Norge) og Forbrukerrådet om elklagenemnd. I erklæring om deltagelse i nemnda forplikter Telinet seg til å lojalt følge opp avtalen.

Telinet har i sine kontraktsvilkår med kundene vist til Standard Kraftleveringsavtale når det gjelder forhold som ikke er regulert i Telinets egne særvilkår. I Standard Kraftleveringsavtale § 1-2, 2. ledd, heter det:

”Dersom særskilt avtalte vilkår mellom partene fraviker fra noen av bestemmelsene i standard kraftleveringsavtale, legges de særskilt avtalte vilkår til grunn for forståelsen av avtalen. Kraftleverandøren plikter å gjøre kunden oppmerksom på eventuelle bestemmelser i standardavtalen som fravikes, og hva det innebærer for kunden”.

I de avtaler nemnda har hatt adgang til, har Telinet ikke redegjort for fravikende bestemmelser og hva dette innebærer for kunden.

Saken gjelder inngåelse av avtale.

Nemnda legger til grunn at det ikke er uenighet om at klager skal betale for den strøm som er brukt. Slik saken er opplyst legger nemnda også til grunn at klager ble forledet til å inngå avtale om strømleveranse. Nemnda mener at når klager ble forledet til å inngå avtale, skal hun ikke betale avbrytelsesgebyr.

Nemnda anbefaler at avbrytelsesgebyr frafalles.

Dersom en klager får medhold i sin klage, vil klageren i utgangspunktet ha rett til erstatning av nødvendige utgifter forbundet med klagebehandlingen. Nemnda er av den oppfatning at det i dette tilfellet ikke var nødvendig å benytte rekommandert post og finner ikke å kunne anbefale at disse utgifter erstattes.

Uttalelsen er enstemmig.


VEDTAK

Nemnda anbefaler at klager kun betaler for den strømmen hun har brukt.

Oslo, 20. juni 2011

Einar Kaspersen, leder
Christine Otterstad, Forbrukerrådet
Marius R. Johnsen, Forbrukerrådet
Ivar Lingaas, Energi Norge
Jon Aadland, Energi Norge

Elklagenemndas vedtak er rådgivende. Ved vedtak som går mot innklagede, skal innklagede gi begrunnet melding til klager og nemnda innen fire uker dersom vedtaket ikke vil bli fulgt.

Tips andre

Tips en venn om artikkelen ved å fylle ut og sende dette skjemaet.

Tips en venn om denne artikkelen

Logg inn

Logg inn

Glemt passord?