Søk på nettsiden

Sak 11-188 Klage vedrørende fakturering – Telinet Energi AS

Saken gjaldt fakturering. Klager reagerte på høye a-kontoregninger og hevdet dette var avtalebrudd. Nemnda mente forskuddsfakturering måtte stå i et rimelig forhold til forventet forbruk. Klager ble enstemmig gitt medhold.

Regelverk: Standard Kraftleveringsavtale §3, Vilkår for levering av strøm fra Telinet Energi AS

Historikk:
16.03.2010 Klager inngår avtale med innklagede
26.04.2010 Faktura pålydende 5 144,18 kr
22.07.2010 Faktura pålydende 4250,74 kr
16.09.2010 Faktura pålydende 2 018,63 kr
15.11.2010 Faktura pålydende 10 358,79 kr
09.12.2010 Faktura pålydende 12 680,63 kr
02.03.2011 Faktura pålydende 6 500,88 kr.


Klager reagerer på høye a-kontoregninger. Med et antatt årsforbruk på 35 000 kwh til gjennomsnittspris på 49 øre/kwh blir den årlige kostnaden 17 150 kr. Summen innklagede har fakturert for perioden april 10 – april 11 er til sammenligning 40 953 kr. Klager hevder dette er en useriøs praksis og at grunnen til at innklagede kan tilby lave priser er at de låner betydelige summer fra egne kunder. Klager peker på at det er inngått en avtale med pristak på 49 øre/ kwh for første år. Det er derfor avtalebrudd når innklagede løpende akontofakturaer det dobbelte av hva estimert forbruk skulle tilsi. Klager hevder videre at innklagede driver med villedende markedsføring, da det kundene sparer i ører/kwh, taper de i form av tapte renteinntekter.

Innklagede peker på at de har sagt seg villig til utsette frist på siste tilsendte faktura, slik at denne da kan bli erstattet av en sluttfaktura. Innklagde har også rådet klager til å vente med leverandørbytte til etter at de har hatt leveransen i ett år. Dette for å få utbytte av prisgarantien på avtalen.


Nemnda ser slik på saken:

Telinet har akseptert nemndsavtalen mellom EBL (Energi Norge) og Forbrukerrådet om elklagenemnd. I erklæring om deltagelse i nemnda forplikter Telinet seg til å lojalt følge opp avtalen.

Telinet har i sine kontraktsvilkår med kundene vist til Standard Kraftleveringsavtale når det gjelder forhold som ikke er regulert i Telinets egne særvilkår. I Standard Kraftleveringsavtale § 1-2, 2. ledd, heter det:

”Dersom særskilt avtalte vilkår mellom partene fraviker fra noen av bestemmelsene i standard kraftleveringsavtale, legges de særskilt avtalte vilkår til grunn for forståelsen av avtalen. Kraftleverandøren plikter å gjøre kunden oppmerksom på eventuelle bestemmelser i standardavtalen som fravikes, og hva det innebærer for kunden”.

I de avtaler nemnda har hatt adgang til, har Telinet ikke redegjort for fravikende bestemmelser og hva dette innebærer for kunden.

Saken gjelder fakturering.

Nemnda bemerker at innklagede ikke har imøtegått klagers opplysninger og nemnda legger derfor klagers opplysninger til grunn.

Nemnda mener at forskuddsfakturering må stå i et rimelig forhold til forventet forbruk. Slik saken er belyst legger nemnda til grunn at klager er avkrevd forskudd som er vesentlig større enn hva klager skal betale. Nemnda legger videre til grunn at innklagede sannsynligvis ikke har fakturert i henhold til sine egne vilkår og at innklagede dermed har brutt disse. Ut i fra dette kan klager si opp avtalen og nemnda anbefaler at avbrytelsesgebyr frafalles.

Nemnda legger til grunn at avtalen har et pristak der gjennomsnittsprisen ikke skal overstige 49 øre/kWh totalt over året. Nemnda anbefaler derfor at prisen klager skal betale ikke skal overstige 49 øre/kWh i den perioden han var kunde.

Uttalelsen er enstemmig.


VEDTAK

Nemnda anbefaler at forskuddsfakturering må stå i et rimelig forhold til forventet forbruk og at prisen klager skal betale ikke skal overstige 49 øre/kWh i den perioden han var kunde samt at avbrytelsesgebyr frafalles.

Oslo, 20. juni 2011

Einar Kaspersen, leder
Christine Otterstad, Forbrukerrådet
Marius R. Johnsen, Forbrukerrådet
Ivar Lingaas, Energi Norge
Jon Aadland, Energi Norge

Elklagenemndas vedtak er rådgivende. Ved vedtak som går mot innklagede, skal innklagede gi begrunnet melding til klager og nemnda innen fire uker dersom vedtaket ikke vil bli fulgt.

Tips andre

Tips en venn om artikkelen ved å fylle ut og sende dette skjemaet.

Tips en venn om denne artikkelen

Logg inn

Logg inn

Glemt passord?