Søk på nettsiden

Sak 11-190 Klage vedrørende brudd på avtalevilkår – Telinet Energi AS

Saken gjaldt avtalevilkår. Klager krevde at avtalevilkårene skulle overholdes. Nemnda mente at prisen klager skulle betale ikke skulle overstige 59 øre/kWh i den perioden han var kunde og at avbrytelsesgebyr burde frafalles. Klager ble gitt enstemmig medhold.

Saken gjelder uenighet vedrørende avtalevilkår.

Regelverk: Standard Kraftleveringsavtale §3, Vilkår for levering av strøm fra Telinet Energi AS

Historikk:
06.07.10 Klager inngår avtale med innklagede om strømleveranse.
30.05.2011 Sluttavregning pålydende 9804,28 kr.


Krav: Klager krever at avtalevilkårene skal overholdes.

Klager hevder at innklagede har brutt avtalevilkårene. I følge avtalen skulle innklagede være blant landets 10 billigste strømleverandører. Klager hevder at dette ikke har vært tilfelle og viser til konkurransetilsynets oversikt hvor innklagede har ligget på 32. plass. Klager peker videre på at i perioden januar-februar ble han fakturert for 31 % av forventet årsforbruk, ikke 35 % slik innklagede hevder. Klager peker også at i samme periode ligger innklagedes pris på over 40 øre /kwh over garantert gjennomsnittspris. Denne prisen er også høyere enn konkurransetilsyntes høyeste pris i perioden. Klager har ved flere anledninger kontaktet innklagede og bedt om å få tilsendt spesifisert faktura for å kunne kontrollere at vilkårene i avtalen blir fulgt. Klager har mottatt sluttavregning, men peker at gjennomsnittsprisen er 65,68 øre/ kwh, ikke 59 øre/kwh som fremgår av avtalen.

Innklagede peker på at avtalen har en prisgaranti som blir regnet ut i etterkant av avtaleperioden, og at de derfor må ha hatt strømleveransen ett år for at dette skal gjelde.


Nemnda ser slik på saken:

Telinet har akseptert nemndsavtalen mellom EBL (Energi Norge) og Forbrukerrådet om elklagenemnd. I erklæring om deltagelse i nemnda forplikter Telinet seg til å lojalt følge opp avtalen.

Telinet har i sine kontraktsvilkår med kundene vist til Standard Kraftleveringsavtale når det gjelder forhold som ikke er regulert i Telinets egne særvilkår. I Standard Kraftleveringsavtale § 1-2, 2. ledd, heter det:

”Dersom særskilt avtalte vilkår mellom partene fraviker fra noen av bestemmelsene i standard kraftleveringsavtale, legges de særskilt avtalte vilkår til grunn for forståelsen av avtalen. Kraftleverandøren plikter å gjøre kunden oppmerksom på eventuelle bestemmelser i standardavtalen som fravikes, og hva det innebærer for kunden”.

I de avtaler nemnda har hatt adgang til, har Telinet ikke redegjort for fravikende bestemmelser og hva dette innebærer for kunden.

Saken gjelder avtalevilkår.

Nemnda bemerker at innklagedes uttalelse ikke bidrar til sakens opplysning. Nemnda legger derfor klagers opplysninger til grunn.

Slik saken er belyst legger nemnda til grunn at innklagede sannsynligvis ikke har fakturert i henhold til sine egne vilkår og at innklagede dermed har brutt disse. Ut i fra dette kan klager si opp avtalen og nemnda anbefaler at avbrytelsesgebyr frafalles.

Nemnda legger til grunn at avtalen har et pristak der gjennomsnittsprisen ikke skal overstige

59 øre/kWh totalt over året. Nemnda anbefaler derfor at prisen klager skal betale ikke skal overstige 59 øre/kWh i den perioden han var kunde samt at klager får forsikring om at prisen til enhver tid ligger innenfor Topp 10.

Uttalelsen er enstemmig.


VEDTAK

Nemnda anbefaler at prisen klager skal betale ikke skal overstige 59 øre/kWh i den perioden han var kunde samt at klager får forsikring om at prisen til enhver tid ligger innenfor Topp 10. Nemnda anbefaler videre at avbrytelsesgebyr frafalles.

Oslo, 20. juni 2011

Einar Kaspersen, leder
Christine Otterstad, Forbrukerrådet
Marius R. Johnsen, Forbrukerrådet
Ivar Lingaas, Energi Norge
Jon Aadland, Energi Norge

Elklagenemndas vedtak er rådgivende. Ved vedtak som går mot innklagede, skal innklagede gi begrunnet melding til klager og nemnda innen fire uker dersom vedtaket ikke vil bli fulgt.

Tips andre

Tips en venn om artikkelen ved å fylle ut og sende dette skjemaet.

Tips en venn om denne artikkelen

Logg inn

Logg inn

Glemt passord?