Søk på nettsiden

Sak: 11-84 Klage vedrørende erstatning for skade som følge av strømbrudd – TrønderEnergi Nett AS

Saken gjaldt erstatningsansvar for skade på elektronikk i kjøleskap etter hyppige strømbrudd. Klager krevde å få erstattet kjøp av nytt kjøleskap og pekte på at det hadde vært fem strømbrudd på seks dager på hytta. Klager hevdet sannsynlig årsakssammenheng mellom strømbruddene og skade på elektronikk i hans kjøleskap. Innklagede kunne ikke se at skaden kunne knyttes opp mot en bestemt hendelse i nettet. Nemnda la til grunn at det ikke var sannsynliggjort årsakssammenheng mellom feil i innklagedes nett og klagers skade og innklagede ble da ikke erstatningsansvarlig. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

Saken gjelder erstatningsansvar for skade på elektronikk i kjøleskap etter hyppige strømbrudd.

Regelverk: Standard Nettleieavtale §§ 12 og 13.

Historikk:

På hytte: Fem strømbrudd på seks dager i desember 2010
Ødelagt elektronikk i kjøleskap produsert etter 2002
Anlegget er ikke utstyrt med overspenningsvern


Krav: Klager krever å få erstattet kjøp av nytt kjøleskap med kr 5.998,-.

Partenes anførsler:

Klager peker på at det har vært fem strømbrudd på seks dager på hytta.

Klager hevder det er sannsynlig årsakssammenheng mellom strømbruddene og skade på elektronikk i hans kjøleskap og viser til servicefirmaets uttalelse vedr kjøleskapet. Klager hevder at erfaring viser at elektronikk ikke tåler hyppige strømbrudd

Klager hevder strømbruddene ikke var varslet.

Klager hevder innklagede har ansvar for skaden.

Innklagede viser til at avbruddene alle var av kort varighet og årsakene var forbigående feil med forskjellige årsaker og at varsling var umulig.

Innklagede har ikke mottatt andre klager og er ikke kjent med andre skader i det aktuelle tidsrommet.

Innklagede kan ikke se at skaden kan knyttes opp mot en bestemt hendelse i nettet. Innklagede avviser årsakssammenheng og erstatningsansvar.

 
Nemnda ser slik på saken:

Saken gjelder erstatningsansvar for skade på elektronikk i kjøleskap etter hyppige strømbrudd.

I henhold til Standard Nettleieavtale § 13-1 er nettselskapet ansvarlig for tap som følge av forsinkelse eller mangler ved ytelsen. Dette gjelder likevel ikke så langt nettselskapet godtgjør at forsinkelsen eller mangelen skyldes årsaker utenfor selskapets kontroll, som det ikke med rimelighet kunne ventes å ha tatt i betraktning på avtaletiden eller å unngå eller overvinne følgene av.

For at innklagede skal komme i ansvar, må det foreligge en årsakssammenheng mellom feil i innklagedes nett og skaden.

Slik denne saken er belyst kan ikke nemnda se at det er sannsynliggjort årsakssammenheng mellom feil i innklagedes nett og klagers skade. Nemnda legger vekt på at skaden ikke kan knyttes opp mot en bestemt hendelse i nettet og at årsaken til skaden mest sannsynlig er i klagers eget anlegg. Ut i fra dette kan innklagede ikke bli erstatningsansvarlig.

Nemnda finner etter dette ikke å kunne anbefale at klager gis medhold.

Uttalelsen er enstemmig.

 
VEDTAK

Nemnda finner ikke å kunne anbefale at klager gis medhold.

Oslo, 20. juni 2011

Einar Kaspersen, leder
Christine Otterstad, Forbrukerrådet
Marius R. Johnsen, Forbrukerrådet
Ivar Lingaas, Energi Norge
Jon Aadland, Energi Norge

Elklagenemndas vedtak er rådgivende.

Tips andre

Tips en venn om artikkelen ved å fylle ut og sende dette skjemaet.

Tips en venn om denne artikkelen

Logg inn

Logg inn

Glemt passord?